Cegléd - Helyi iparűzési adó

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 35. §-a alapján a helyi iparűzési adóban adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység. Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

Kulcsszavak: Helyi iparűzési adó, Cegléd

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik. Az adó alanya a helyi adókról szóló törvényben meghatározott adóalany. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

Az adó alapja általános esetben iparűzési tevékenység esetén az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke együttes összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.

Az általánostól eltérően, az adóalap egyszerűsített meghatározását választó vállalkozók a Htv. 39/A. §, illetve a 39/B. §-a szerint is megállapíthatják az adó alapját.

Az adó mértéke Cegléd Városában iparűzési tevékenység esetén a Htv.-ben meghatározott adóalap 2%-a.

2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz (NAV) kötelesek benyújtani helyi iparűzési adó bevallásukat. Az adómentesség igénybevételéről szóló nyilatkozatot az önkormányzat részére kell megküldeni.

A korábbi évre vonatkozó bevallás benyújtható az adóhatóság által rendszeresített papíralapú bevallási nyomtatványokon postai úton, illetve személyesen az Adóhatósági Irodában. A nyomtatványok letölthetőek a https://www.cegled.hu/index.php?t=nyomtatvanyok/nyomtatvanyok honlapról az Iparűzési adó pont alatt.

Papíralapú nyomtatványt az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók nyújthatják be:

Az adózó az iparűzési tevékenység utáni adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg (jellemzően március 15. illetve szeptember 15.) Az adózó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizeti meg, illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza (május 31-től). A befizetésére szolgáló számla neve és száma: Cegléd Város Önkormányzatának Helyi Iparűzési Adó Beszedési Számla (11742025-15394772-03540000).

Az adózónak az iparűzési tevékenysége után az adóról a helyi iparűzési adóbevallást az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig (jellemzően május 31-ig) kell benyújtania. Az elektronikusan benyújtható adóbevallás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján az kereshető ÁNYK nyomtatványok közt található meg.

Mentes az iparűzési adó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 23. pontjában meghatározott adóalany, feltéve, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg és a nettó árbevétel legalább 80%-a külön jogszabály alapján háziorvosi / házi gyermekorvosi /fogorvosi alapellátási/védőnői tevékenység végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik. Az adókedvezményt Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 30/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendeletének 1. melléklet szerinti nyilatkozat benyújtásával lehet igénybe venni. A nyilatkozatot a helyi iparűzési adó bevallással egyidejűleg kell benyújtani.

adattartalommal történő teljesítése esetén - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő kitűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

Az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja és - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő kiszabásával ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

Kötelezettség megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja az adóhatóság. A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Hatóságra/ügyintézőre vonatkozó határidők: Az ügyintézési határidő a bevallás az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 30 nap.

Ügyfélre vonatkozó határidők: Az adózónak az iparűzési tevékenysége után az adóról a helyi iparűzési adóbevallást az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig (jellemzően május 31-ig) kell benyújtania.

Elektronikusan benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége:

A NAV felé elektronikusan benyújtható helyi iparűzési adó nyomtatványok az alábbi oldalon elérhetők:

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok?complex=false&textsearch=HIPA&x=89&y=9

Papíralapú nyomtatvány, és kitöltési útmutató:

A nyomtatványok letölthetőek a https://www.cegled.hu/index.php?t=nyomtatvanyok/nyomtatvanyok honlapról az Iparűzési adó pont alatt.

Nyilatkozat háziorvosok helyi iparűzési adómentességéhez

Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. A bejelentkezéssel, változás bejelentéssel, adóbevallással kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

Az adózó az iparűzési tevékenység utáni adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg (jellemzően március 15. illetve szeptember 15.) Az adózó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizeti meg, illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza (május 31-től). A befizetésére szolgáló számla neve és száma: Cegléd Város Önkormányzatának Helyi Iparűzési Adó Beszedési Számla (11742025-15394772-03540000).

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósági Iroda

Pest Megyei Kormányhivatal, 1052 Budapest, Városház u. 7.

meghatalmazás

Cegléd Település