A települési önkormányzat jegyzője a szülőnek a gyámot nevező vagy a gyámságból kizáró nyilatkozatát felveszi. A jegyzőkönyv tartalmazza a gyermek és a nevezett gyám vagy a gyámságból kizárt személy személyazonosító adatait, valamint a szülő felhívását a lakóhely változásának bejelentésére.

 

">

Kecskemét - Gyámnevezés vagy gyámságból való kizárás

A települési önkormányzat jegyzője a szülőnek a gyámot nevező vagy a gyámságból kizáró nyilatkozatát felveszi. A jegyzőkönyv tartalmazza a gyermek és a nevezett gyám vagy a gyámságból kizárt személy személyazonosító adatait, valamint a szülő felhívását a lakóhely változásának bejelentésére.

 

Kulcsszavak: Gyám, Gyámnevezés, Gyámságból kizárás

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási helyű nagykorú állampolgár.

A szülő személyesen az ügyfélszolgálaton tehet nyilatkozatot.

A szülő a lakóhelyváltozását köteles bejelenteni, mely kötelezettségének úgy is eleget tehet, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását vezető szervtől kéri, hogy a lakóhelyváltozás tényét közölje a települési önkormányzat jegyzőjével.

 A szülő lakóhelyének megváltozása esetén a települési önkormányzat jegyzője a gyámnevezést tartalmazó vagy a gyámságból kizáró jognyilatkozatról felvett jegyzőkönyv egy példányát megküldi az illetékessé vált települési önkormányzat jegyzőjének.

 

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő:

A szülőre irányadó határidő:

Az eljárás illeték -és költségmentes. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociálpolitikai Osztály

A gyámság elsősorban azt illeti meg, akit a szülői felügyeletet gyakorló szülő(k) közokiratban vagy végintézkedésben gyámul megnevezett.

A gyámnevezés joga nem illeti meg a gyámot, a nevelőszülőt, mostohaszülőt, a szülőt, ha a bíróság megszüntette a szülői felügyeleti jogát, vagy szülői felügyeleti joga szünetel.

A gyámhivatal a szülők gyámnevezésre vagy kizárásra vonatkozó nyilatkozatát a gyámkirendelésre irányuló eljárás során köteles vizsgálni. Gyámul - gyermekvédelmi gyám kivételével - az rendelhető, aki a gyámi tisztséget vállalja.

Nem rendelhető gyámul az a személy, aki cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll; aki szülői felügyeletet megszüntető vagy közügyektől eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll; akinek szülői felügyeleti joga azért szünetel, mert gyermekét nevelésbe vették; akinek a gyermekét örökbefogadhatónak nyilvánították; vagy akit a szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülő a gyámságból közokiratban vagy végrendeletben kizárt.

Ha a szülői felügyeletre egyaránt jogosult szülők eltérő gyámot neveztek meg, a gyermek érdekét mérlegelve a gyámhatóság határoz arról, hogy a gyámságot melyikük lássa el.

Ha a szülői felügyeletet gyakorló szülő azt a személyt zárta ki a gyámságból, akit a másik szülő gyámul nevezett, a kiskorú gyermek érdekeinek figyelembevételével a gyámhatóság dönti el, hogy melyik rendelkezés érvényesüljön.

A 149/1997. (IX.10.) kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

A 331/2006 (XII.23) Korm.rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről.

A 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Kecskemét Település