Fizetési könnyítés engedélyezése (Szerencsejáték Felügyelet)

Ha a Szerencsejáték Felügyelet a bírság végrehajtását még nem rendelte el, akkor a kötelezett személy fizetési könnyítés iránti kérelmet nyújthat be. Fizetési könnyítés részletfizetés engedélyezése, illetve fizetési halasztás engedélyezése kapcsán nyújtható be.

Kulcsszavak: Fizetési könnyítés engedélyezése

A jogsértés miatt alkalmazott bírság megfizetésére kötelezett természetes és jogi személy, feltéve, hogy a Szerencsejáték Felügyelet a kötelezettség végrehajtást még nem rendelte el.

Amennyiben a Szerencsejáték Felügyelet a bírság végrehajtását még nem rendelte el, akkor a kötelezett személy a fizetési könnyítés iránti kérelemét elektronikus úton, Ügyfélkapuján / Cégkapuján keresztül a Szerencsejáték Felügyelet Hivatali Kapujára e-papíron nyújthatja be, valamint személyesen vagy postai úton terjesztheti elő.

Ügyfélfogadási idő:

A fizetési könnyítés lehet:

A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség

A Szerencsejáték Felügyelet a kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe veszi a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit.

A fizetési könnyítés nem engedélyezhető, ha a kérelmezővel szemben a Szerencsejáték Felügyelet hasonló jogsértés miatt véglegesen bírságot szabott ki a fizetési könnyítési kérelemmel érintett jogsértést megelőző 2 éven belül (sorsolásos játék és fogadás esetén azonos értékesítőhelyhez, fogadóirodához köthetően).

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó esetében a fizetési könnyítés akkor is engedélyezhető, ha a kérelmezőnek felróható a fizetési nehézség, vagy annak elkerülése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható volt, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy a bírság azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel súlyos megterhelést jelent.

A Szerencsejáték Felügyelet a fizetési halasztást, részletfizetést engedélyező határozatában a kedvezményt feltételhez kötheti.

A fizetési könnyítés iránti kérelem benyújtása, illetőleg a kérelem teljesítése esetén az alábbi pótlékot kell felszámítani, valamint az a) pont alkalmazásakor a határozatban közölni:

a) a kérelem teljesítése esetén késedelmi pótlékot a bírság határozat teljesítési határidejének lejártától a fizetési könnyítés engedélyezéséig,

b) a kérelem elutasítása esetén a késedelmi pótlék fizetésére vonatkozó kötelezettség a bírság határozat teljesítési határidejének lejártától a teljesítésig az általános szabályok szerint áll fenn.

A Szerencsejáték Felügyelet a kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe veszi a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit, így szükséges az ezen feltételek fennállását igazoló adatok közlése, az erre vonatkozó dokumentumok benyújtása a kérelem alátámasztása érdekében.

A fizetési könnyítés iránti eljárás illetékmentes.

Szerencsejáték Felügyelet, feltéve, hogy a fizetési kötelezettség végrehajtását a Szerencsejáték Felügyelet még nem rendelte el. Amennyiben a fizetési kötelezettség végrehajtását a Szerencsejáték Felügyelet végzéssel már elrendelte, akkor az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján a fizetési könnyítés iránti kérelmet a végrehajtási eljárást lefolytató illetékes állami adóhatósághoz (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) szükséges benyújtani, a kérelem elbírálása ezen szerv hatáskörébe tartozik.

A Szerencsejáték Felügyelet döntése ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közlésével véglegessé válik. A döntésbe foglalt közigazgatási tevékenység jogszerűségének vitatása esetén, a döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül a Szerencsejáték Felügyelethez benyújtott keresettel közigazgatási per kezdeményezhető az illetékes Törvényszéknél a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott illetékesség okokra tekintettel. A pert a Szerencsejáték Felügyelet, mint alperes ellen kell megindítani.

Az elektronikus ügyintézésre köteles, belföldi székhellyel rendelkező, gazdálkodó szervezetnek minősülő ügyfél, valamint a perben jogi képviselővel eljáró ügyfél a keresetlevelet kizárólag a Szerencsejáték Felügyelet honlapjáról letölthető (szf.gov.hu „Nyomtatványok” menüpont), a keresetlevél elektronikus benyújtására szolgáló SZF_KPER űrlap megfelelő kitöltésével, a keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó perrendtartási szabályoknak megfelelően, elektronikus úton terjesztheti elő a döntés közlésétől számított 30 napon belül.

A perben jogi képviselő nélkül eljáró, belföldi gazdálkodó szervezetnek nem minősülő ügyfél a keresetlevelét a Szerencsejáték Felügyelet honlapjáról letölthető SZF_KPER űrlap megfelelő kitöltésével elektronikus úton is előterjesztheti.

A fizetési könnyítés iránti kérelem benyújtása esetén a Szerencsejáték Felügyelet ügyintézési határideje az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Amennyiben a kötelezett a Szerencsejáték Felügyelet végleges – bírság vagy felügyeleti díj megfizetésére vonatkozó – döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, a döntés végrehajtható.

A Szerencsejáték Felügyelet a döntés végrehajthatóságától számított öt napon belül elrendeli a végrehajtást és a döntését közli a végrehajtást foganatosító Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, azaz a követelés végrehajtási szakba kerül.  

Amennyiben a Szerencsejáték Felügyelet a fizetési határidő lejártára és a kötelezett nem teljesítésére tekintettel a bírság végrehajtását már elrendelte, akkor a fizetési könnyítés iránti kérelem tárgyában már nem a Szerencsejáték Felügyelet, hanem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosult döntést hozni.

SZF