VESZPRÉM - TELEKADÓ

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Kulcsszavak: Telekadó

A telekadó alanya az, aki a naptári év első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az adó alanya a vagyoni értékű jog jogosultja.

 

Az adózónak a telekadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását (pl. vásárlás, eladás, a telek épülettel való beépítése, a telken lévő építmény elbontása, megsemmisülése stb.) követő tizenöt napon ​belül (legkésőbb változást követő év január 15. napjáig) kell adatbejelentését teljesítenie a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatához. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

A gazdálkodó szervezetek, az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek, valamint  az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek. A benyújtandó nyomtatvány az E-ÖNKORMÁNYZAT portálon, a "telekadó" ügytípusnál kiválasztható.

Azon ügyfelek, akik elektronikus ügyintézésre, illetve elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek, szabadon határozhatják meg (rendelkezhetnek arról), hogy az adóhatóság számukra elektronikus úton a KÜNY tárhelyükre dokumentumot küldjön. A Rendelkezési Nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/.

Amennyiben nem egyéni vállalkozó magánszemély (elektronikus eljárásra nem kötelezett) és papír alapon kívánja benyújtani a nyomtatványt, az megtalálható a lap alján a "Kapcsolódó dokumentumok" címszó alatt.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220. § értelmében

(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

(2) A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül (legkésőbb változást követő év január 15. napjáig) kell adatbejelentését teljesítenie.

Adatbejelentés a telekadóról

Az adó alapja a telek négyzetméterben számított alapterülete.

Az adó mértéke a hatályos Ör. alapján:

a)  épülettel be nem épített belterületi telek esetében:

     aa) I. övezet 300 Ft/m2/év (belváros)

     ab) II. övezet 180 Ft/m2/év (gazdasági terület)

     ac) III. övezet 20 Ft/m2/év  (az I-II. övezetbe nem tartozó egyéb terület)

b)  épülettel beépített belterületi telek esetében: 0,- Ft/m2/év,
c)  külterületi telek esetében: 0,- Ft/m2/év,
d)  épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó - jogszabályban vagy hatósági  előírásban megállapított - védő (biztonsági) terület és véderdő esetében 0,- Ft/m2/év,
e)  a HÉSZ szerinti közpark és zöldterület besorolású telek esetében 0,- Ft/m2/év,
f)  az igazoltan tényleges mezőgazdasági művelés alatt álló, 1 hektár feletti alapterületű, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek esetében: 0,- Ft/m2/év,

g)  magánút esetében 0,- Ft/m2/év,
h)  a 700 m2-t meg nem haladó alapterületű belterületi telek esetében 0,- Ft/m2/év

Az övezeti lehatárolást a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét teljesítheti belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, készpénz-átutalási megbízással, az ügyfélszolgálati irodán bankkártyával történő befizetéssel,  E-önkormányzat portál internetes felületen bankkártyás fizetéssel. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással, az ügyfélszolgálati irodán bankkártyával történő befizetéssel, illetve az  E-önkormányzat portál internetes felületen bankkártyás fizetéssel teljesítheti.

Telekadó beszedési számla: 11748007-15430001-02510000

Az éves adó összegét két egyenlő részletben kell megfizetni, az I. félévi adó megfizetésének határideje március 15., a II. félévi adó megfizetésének határideje szeptember 15.

Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóirodájánál benyújtandó, illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10 000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5 000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft, amelyet a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP Nyrt.-nél vezetett 11748007-15430001-03470000 számú Államigazgatási Eljárási Illeték számlára kell megfizetni.

Az adókötelezettség keletkezése:

Az adókötelezettség megszűnése:

Az adókötelezettséget érintő - fentiekben nem említett - változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Törvényi mentesség:

Rendeleti mentesség:

A rendelet hatálybalépését követően (2012. január 01.) beépített építési telek esetén a rendelet szerint 0 Ft-os adómérték csak akkor alkalmazható, ha Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Helyi Építési Szabályzat) szerinti megengedett legnagyobb beépíthetőség legalább 30 %-ban teljesült. A kedvezmény csak az övezeti előírásokban szereplő funkciónak megfelelően épült főépítmény megléte esetén, a végleges vagy jogerős használatbavételi engedélyt követő évtől alkalmazható.

Az a telek, amelyen a rajta található építmény részben elbontásra kerül és ezáltal a beépítettség mértéke a telek megengedett legnagyobb beépíthetőségének 30 %-a alá csökken, a bontást követő félév első napjától adókötelessé válik.

Beépítettnek minősülő és beépítetlen telek összevonása esetén az újonnan létrejött telek csak abban az esetben minősül adómentesnek, ha a beépítettség mértéke tekintetében a Helyi Építési Szabályzat szerinti megengedett, legnagyobb beépíthetőség legalább 30 %-ban teljesül.

Üzleti célt szolgáló telek: olyan telek, amit a magánszemély, vállalkozó vagy vállalkozás bevétel-, nyereség-, jövedelemszerzése érdekében használ, vagy ezzel kapcsolatosan költséget számol el, ideértve az ingatlan bérbeadását is.

Főépítmény: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott főépítmény. 

Telekadó adatbejelentés benyújtása díj- és illetékmentes.

Az önkormányzati adóhatóság az éves telekadót az adózó adatbejelentése alapján, kivetés útján, határozatban állapítja meg.

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Veszprém Település