Adatszolgáltatást tiltó vagy visszavonó nyilatkozat

Olyan szolgáltatás, amelynek használata során lehetősége van megtiltani, hogy személyes adatait a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból teljes körűen, vagy tudományos kutatás, valamint közvélemény-kutatás és piackutatás céljából kiadják. A tiltás feloldása is ebben az ügytípusban végezhető el.

Kulcsszavak: adatletiltás, visszavonás, piackutatás, tudományos-kutatás, közvélemény-kutatás

A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nyilvántartásba vett személyek.

Az elektronikus ügyintézést a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, aki rendelkezik

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény értelmében mindenki jogosult a róla nyilvántartott adatok kiadásának megtiltására.

A szolgáltatás igénybevétele során nyilatkoznia kell arról, hogy adatai kiadását tudományos kutatás céljából, közvélemény-kutatás és piackutatás céljából vagy teljes körűen kívánja letiltani, vagy a már korábban tett tiltó nyilatkozatát szeretne visszavonni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatletiltás nem érinti a törvényben kötelezően előírt adatszolgáltatások teljesítését (ingatlan-nyilvántartás stb.) vagy ha az adatszolgáltatásra igazolt célból van szükség.

Ha korlátozó nyilatkozatát vagy annak visszavonását a nyilvántartást kezelő szervnél elektronikus úton teszi meg, akkor a nyilvántartást kezelő szerv az eljárást automatikus döntéshozatal útján folytatja le. Automatikus döntéshozatal esetén az ügyintézési idő 24 óra.

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Belügyminisztérium (kizárólag elektronikus ügyintézés esetén)

A hatóság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható, amelyet a döntés közlésétől számított harminc napon belül a döntést hozó szervnél kell közvetlenül, elektronikus úton vagy postai úton benyújtani.

Az adatok tiltására vagy visszavonására tett nyilatkozatáról szóló visszaigazolást pdf formátumban töltheti le.

Ha letiltottam az adataimat, adhatnak ki adatot rólam?

Adatletiltás esetében az érintett polgár adatairól más polgárnak, jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adatszolgáltatás csak akkor teljesíthető, ha azt törvény, nemzetközi szerződés, vagy viszonosság előírja, illetve, ha a kérelmező az adatok felhasználásához fűződő jogát, vagy jogos érdekét okirattal igazolja. Például ha valakinek jogos követelése áll fenn az adatszolgáltatást korlátozó nyilatkozott tett polgárral szemben, amennyiben jogos követelését okirattal (kölcsönszerződés, fizetési meghagyás, stb.) igazolja, akkor teljesíthető az adatszolgáltatás.

A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, hogy milyen adattartalommal kell elkészíteni a korlátozó nyilatkozatot.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

EKTFO