Környezetvédelmi engedély módosítása iránti kérelem

A környezetvédelmi engedély a jogszabályban meghatározott jelentős vagy várhatóan jelentős környezeti hatással rendelkező tevékenységek tekintetében kerülhet kiadásra. A környezetvédelmi engedély kiadásának előfeltétele környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása a környezeti hatástanulmány alapján.

Kulcsszavak: Környezetvédelmi engedély módosítása iránti kérelem

1.) ​A környezethasználó: aki a környezetnek vagy valamely elemének igénybevételével, illetőleg terhelésével járó, jogszabályban meghatározott tevékenység, létesítmény, valamint azok jelentős módosítása, változtatása megvalósítását kérelmezi.
2.) Amennyiben a tárgyi ügy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozik, azaz Korm. rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították, a projekt megvalósítója. 

A kérelmet az eljáró hatóságnál (személyesen, illetve postai úton) lehet előterjeszteni. A kormányablakban a kérelem benyújtására van lehetőség, ahonnan továbbításra kerül az illetékes környezet- és természetvédelmi hatósághoz. A kérelem nem minősül a kormányablakban, illetve az eljáró hatóság ügyfélszolgálatán azonnal intézhető ügynek.

105 nap. (Speciális szabály: Kiemelt jelentőségű ügy esetén a kérelmet soron kívül kell elbírálni, az ügyintézési határidő azonban legfeljebb 42 nap lehet.)

1.) Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolata. 2.) Ha történt előzetes vizsgálat vagy előzetes konzultáció, az azt lezáró határozatra vagy az annak során adott véleményre, továbbá jogszabályban meghatározott esetben a kormányhivatal szakhatósági állásfoglalásában vagy a kormányhivatal saját hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárás során hozott, az eljárás felfüggesztéséről szóló végzésben foglaltakra figyelemmel, továbbá a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Korm. rendelet által meghatározott a tartalmi követelményeknek megfelelő részszakterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő által készített dokumentációt (környezeti hatástanulmány) elektronikusan. A minősített adatot, illetve az üzleti titkot meg kell jelölni. 3.) A közérthető összefoglalót. 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke tevékenységenként eltérő a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015 (III. 21.) FM rendelet 2. és 4. melléklet szerint. 

EKEIDR2