ZALAEGERSZEG BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

Az adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózó adóhatósági nyilvántartásba vétele érdekében köteles az állami adó- és vámhatósághoz bejelentkezni, feltéve, hogy a törvény eltérően nem rendelkezik

Kulcsszavak: BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

Az iparűzési adó alanya a vállalkozó, azaz a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon, valamint a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 17. pontja által taxatíve felsorolt egyéni vállalkozó:

a) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemély, az említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) tekintetében azzal, hogy nem minősül egyéni vállalkozónak az a magánszemély, aki

aa) az ingatlan-bérbeadási,

ab) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshely-szolgáltatási

tevékenységéből származó bevételére az önálló tevékenységből származó jövedelemre, vagy a tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazását választja, kizárólag a választott rendelkezések szerinti adózási mód alapjául szolgáló bevételei tekintetében;

b) a közjegyző a közjegyzőkről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét közjegyzői iroda tagjaként folytatja);

c) az önálló bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtásról szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét végrehajtói iroda tagjaként folytatja);

d) az egyéni szabadalmi ügyvivő a szabadalmi ügyvivőkről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében;

e) az ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként folytatja);

f) a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély e tevékenysége tekintetében;

- a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, akkor tekintendő vállalkozónak – és ezáltal az iparűzési adó alanyának -, ha őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben az éves minimálbér 50 százalékát meghaladja,

jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás, kényszertörlés vagy végelszámolás alatt áll,

- egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás, kényszertörlés vagy végelszámolás alatt állnak.

A Htv. 30. §-a és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 61/2004. (XII.23.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról alapján adófizetési kötelezettség terheli azt a személyt, aki nem állandó lakosként Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 

Ügyet indíthat az adózó, az adózó törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja.

Az adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózó adóhatósági nyilvántartásba vétele érdekében köteles az állami adó- és vámhatósághoz bejelentkezni, feltéve, hogy törvény eltérően nem rendelkezik.
Az állami adó- és vámhatóság naponta, elektronikus úton megküldi az adatszolgáltatást az adózó székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság, valamint azon Htv. szerinti telephelyei szerinti önkormányzati adóhatóságok részére, amely telephelyeket az adózó az állami adó- és vámhatósághoz bejelentette.
Az állami adó- és vámhatóság adatszolgáltatásában szereplő adózó bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettségét a székhelye szerinti és a Htv. szerinti telephely szerinti önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni.

Az adózó a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/B. § (9) bekezdése szerinti körülményről, valamint képviselőjéről az önkormányzati adóhatóságnak bejelentést tehet.

Ha a bejelentkezéssel, változásbejelentéssel összefüggésben adóelőleget vagy jogszabály alapján az állami adó- és vámhatóság adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot is be kell jelenteni, akkor e bejelentés megtételére az adózót a székhelye és a Htv. szerinti telephely szerinti önkormányzati adóhatóság külön felhívja.

Amennyiben Ön Zalaegerszeg területén szálláshelyet létesít, ebből kifolyólag idegenforgalmi adóbeszedésére kötelezetté válik, úgy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 18. § szerint az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – az erre a célra rendszeresített nyomtatványon - kell bejelentenie az önkormányzati adóhatósághoz.

Ugyan bejelentkezési kötelezettséget nem kell teljesíteniük az önkormányzati adóhatóság felé, de szeretném tájékoztatni a vállalkozási tevékenységet érintő egyéb, olyan helyi iparűzési adó bejelentési-, bevallási kötelezettségekről is, amelyről a cégbíróság, a kincstár, bíróság által nyilvántartandó jogi személy esetében a bíróság, jogszabály alapján az adóhatóságot nem köteles értesíteni, ezért annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül az adózónak kell azt az előírt nyomtatványon közvetlenül az önkormányzati adóhatóságnak bejelentenie.

Külön bejelentést tesz ugyanis szükségessé – többek között – a jogutódlással létrejött új vállalkozások, valamint az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő zalaegerszegi székhelyet, Htv. szerinti telephelyet létesítő, valamint korábban már működő más önkormányzat illetékességi területén lévő vállalkozások részéről az iparűzési adóban az adóelőlegnek a „bejelentése”.

A Htv. 41. § (1) bekezdése szerint - a vállalkozó a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a helyi iparűzési adóban az előlegfizetési időszakra – az egyes esedékességi időpontokra eső összeg feltüntetésével önkormányzatonként – adóelőleget köteles a bejelentkezéssel egyidejűleg az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelenteni, illetve minden más esetben a bevallás-benyújtással egyidejűleg bevallani. A benyújtott – adóelőleget tartalmazó – bejelentkezési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.      

Nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallani a Htv. 41. § (4) bekezdése alapján:

a) az előtársaságnak,

b) az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az első adóelőleg-fizetési időszakra,

c) az adóalanyként megszűnő vállalkozónak, továbbá

d) arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget.

Bejelentési kötelezettség áll fenn a helyi iparűzési adóban, amennyiben a vállalkozás a NAV-nál a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) hatálya alá tartozik és az iparűzési adóban is a KATA szerinti tételes adózási módot szeretné választani.

A Htv. 39/B. § (9) bekezdése alapján a (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítás választását a vállalkozó – az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített – bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül a tárgyévre vagy február 15-ig jelenti be az önkormányzati adóhatóság számára. A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik és az adóév február 15-ig jelentheti be, hogy az adó alapját nem a (3) bekezdésben foglaltak szerint kívánja megállapítani.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságánál a bejelentkezés, változás-bejelentés, illetve az adatokban bekövetkezett változásbejelentés ügyfélkapus regisztrációval - KAÜ azonosítást követően elektronikusan nyújtandó be az E-Önkormányzati Portálon keresztül a gazdálkodó szervezetek részéről (ide tartozik az a magánszemély egyéni vállalkozó is, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) szerepel).  Az elektronikus ügyintézésre az ASP-ADO-BEJ számú „Bejelentkezés, változás-bejelentés" iForm típusú űrlap szolgál. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles.

Egyéni vállalkozóknak és vállalkozásoknak, jogi személyeknek kötelező az elektronikus út, papír alapon kizárólag azok az adózók nyújthatják be a nyomtatványt, akik idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettségüket nem vállalkozóként, hanem adószámos magánszemélyként végzik.

A mezőgazdasági őstermelő, mezőgazdasági őstermelők családi gazdaságának tagjai számára amennyiben nem egyéni vállalkozóként végzik tevékenységüket a székhely, telephely szerinti önkormányzathoz bejelentkezési kötelezettségüket papír alapon is teljesíthetik.

Az adóhatóság a bejelentési, változásbejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségének valótlan adattartalommal történő teljesítése esetén - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő kitűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

Az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja és - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő kiszabásával ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

Kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forint, nem természetes személy adózót ötszázezer forint mulasztási bírsággal sújthatja az adóhatóság.

Az ügyintézési határidő a bejelentkezés az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 30 nap.

Elektronikusan benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Bejelentkezés, változás-bejelentés), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Adóügy" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "általános adónyomtatványok" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Papíralapon benyújtható űrlap elérhetősége:

A benyújtandó nyomtatvány elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók részére elérhető az E-önkormányzat Portál felületéről ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is nyomtatható PDF formátumban.

A Htv. 41. § (3) bekezdés szerinti esetekben – adóelőleg bejelentésére kötelezett adózónál az előlegfizetési időszak az adókötelezettség, vagy az átalakulás kezdő napjától az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időtartam.

Az Art. 3. sz. mellékletének II. A) 1. a) pontja alapján az adózó az adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg.

A Htv. 39/B. § (3) bekezdése alapján a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó a (9) bekezdés szerint bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja - a 39. § (1) bekezdésében, vagy a 39/A. §-ban foglalt előírásoktól eltérően - székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része. 

Ugyanezen paragrafus (4) bekezdése alapján ha a kisadózó vállalkozás a (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást választja és a kisadózó vállalkozás adókötelezettségének időtartama az adóévben 12 hónap, akkor adóját évente két egyenlő részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. és kilencedik hónapjának 15. napjáig, amennyiben 12 hónapnál rövidebb, akkor adóját két egyenlő részletben a kisadózó vállalkozás e minőségében fennálló adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját követő hónap 15. napjáig fizeti meg.

Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg.

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (1) és (2) bekezdései alapján a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén végzett adóköteles vállalkozási tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adót / adóelőleget az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény által meghatározott módon és határidőben Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Helyi iparűzési adó beszedési számlájára (11749008-15432704-03540000), az idegenforgalmi adót Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számlájára (11749008-15432704-03090000) kell teljesíteni.

Az adózó a befizetési kötelezettséget terminál útján történő bankkártyás fizetéssel (POS), illetve internetes felületen bankkártyás (VPOS, EFER) vagy AFR fizetéssel is teljesítheti.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

A fellebbezésre jogosult az adóhatóság elsőfokú határozata ellen fellebbezhet. A határozat ellen az írásba foglalt döntés közlésétől számított 15 napon belül a Zala Megyei Kormányhivatalhoz (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.) címzett, de Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata címzetes főjegyzőjénél előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton (ePapír) történő benyújtására is. A fellebbezés illetékköteles. A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 500.000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 forint.

Az elsőfokú adóhatóság határozata ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás illetékét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Illetékbeszedési Számla javára (11749008-15432704-03470000) kell teljesíteni az eljárás megindításakor.

A közigazgatási hatósági eljárási illetéket a pénzforgalmi bankszámlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással kell teljesíteni. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról való lemondást tartalmazó nyilatkozat nem vonható vissza.

Zalaegerszeg Település