Kecskemét - a) adásvételi szerződések hirdetményi úton történő közlése b) haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlése

Mező – és erdőgazdasági hasznosítású föld, valamint tanya eladása esetén az elővásárlási jog, illetve haszonbérbe adása esetén az előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében a szerződést a jogosultakkal hirdetményi úton közölni kell.

Kulcsszavak: kifüggesztés, kitűzés, bérlő, bérlet, vételi ajánlat, tanyás ingatlan

 1. adásvételi szerződés esetén a tulajdonos (eladó) vagy az általa meghatalmazott természetes személy/jogi képviselő
 2. haszonbérleti szerződés esetén a tulajdonos vagy tulajdonostárs (haszonbérbeadó) vagy az általa meghatalmazott természetes személy/jogi képviselő

 

Eshetőleges: az elővásárlásra, illetve előhaszonbérletre jogosultaknak, amennyiben a közzétételi határidőn belül élni kívánnak a jogukkal, elfogadó jognyilatkozatot kell benyújtaniuk. Az elővásárlónak személyesen kell benyújtania a nyilatkozatát, meghatalmazott nem képviselheti.

Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet szerint

 1. föld eladása esetén

A tulajdonosnak mint eladónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére meghatározott formanyomtatványon közzétételi kérelmet kell benyújtania az adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt.

A kérelemhez csatolni kell:

 • 4 eredeti példányt az ügyvéd által szerkesztett és ellenjegyzett adásvételi szerződésből, melyek közül 1 példány biztonsági okmányon készült (ún. „zöld papír”)
 • amennyiben az eladó a szerződésben megadta a bejegyzési engedélyt a vevő javára, az ingatlan-nyilvántartási kérelmet és a B400 adatlapot a jogi képviselő által kitöltve
 • amennyiben a vevő elővásárlásra jogosult, az ezt bizonyító okiratokat

 

 1. föld haszonbérbeadása esetén

A haszonbérbeadónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére meghatározott formanyomtatványon közzétételi kérelmet kell benyújtania a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt.

A kérelemhez csatolni kell:

 • 3 eredeti példányt az ügyvéd által szerkesztett és ellenjegyzett, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt haszonbérleti szerződésből
 • amennyiben a haszonbérlő előhaszonbérletre jogosult, az ezt bizonyító okiratokat

Eshetőleges:

Az elfogadó jognyilatkozatot egy eredeti példányban, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva kell benyújtani, és csatolni kell az elővásárlási/előhaszonbérleti jogosultságot igazoló okiratokat.

A határidőn túl benyújtott kérelmet is teljesíteni kell, amennyiben az a közzététel egyéb feltételeinek megfelel.

Ha a közzétételi kérelmet nem nyújtják be, a szerződés nem alkalmas arra, hogy a vevő tulajdonjogát vagy a földhasználati jogot be lehessen jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba, ugyanis a bejegyzés feltétele a jegyző általi hirdetményi közzététel (ezt a szerződés anonimizált példányán a közzétételi záradék igazolja), illetve a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági jóváhagyó határozata.

Eladó/Haszonbérbeadó kötelezettsége: A közzétételi kérelmet a szerződés keltétől számított 8 napon belül kell benyújtani.

A jegyző a szerződésnek a kormányzati portálon való közzététele céljából az anonimizált szerződést – jogszabályban meghatározott biztonságos elektronikus dokumentum továbbító segítségével – a kérelem benyújtását követő 15 napon belül megküldi a kormányzati portált üzemeltető szervezetnek.
A közzétételi határidő lejártát követően a jegyző 8 napon belül továbbítja az iratokat a mezőgazdasági igazgatási szerv részére.

Az esetleges elővásárló, illetve előhaszonbérlő a hirdetményi közzététel ideje alatt, tehát legkorábban a szerződésen elhelyezett záradékon a határidő első napjaként megjelölt napon, legkésőbb a jogvesztő határidő utolsó napjaként megjelölt napon nyújthatja be jogszerűen a nyilatkozatát.

 1. adásvétel esetén:
 • közzétételi kérelem:

 

https://www.foldhivatal.hu/images/nyomtatvany/foldmuvesny/adasvetel_kozzeteteli20180101.pdf

 

Amennyiben a szerződésben több földrészlet szerepel (több helyrajzi szám), pótlapot is ki kell tölteni:

https://www.foldhivatal.hu/images/nyomtatvany/foldhaszn2013/2a_potlap1217.pdf

 

 • 4 pld. eredeti szerződés
 • amennyiben az eladó a szerződésben megadta a bejegyzési engedélyt a vevő javára, az ingatlan-nyilvántartási kérelem és a B400 adatlap a jogi képviselő által kitöltve
 • amennyiben a vevő elővásárlásra jogosult, az ezt bizonyító okiratok (pl. földműves nyilvántartásba vételi határozat, hatósági bizonyítvány őstermelők családi gazdaságáról, térképmásolat, tulajdoni lap másolat, földhasználati lap stb.)
   
 1. haszonbérlet esetén:

-          közzétételi kérelem:

https://www.foldhivatal.hu/images/nyomtatvany/foldmuvesny/haszonberleti_kozzeteteli20180619.pdf

Amennyiben a szerződésben több földrészlet szerepel (több helyrajzi szám), pótlapot is ki kell tölteni:

https://www.foldhivatal.hu/images/nyomtatvany/foldhaszn2013/2b_potlap1217.pdf

 • 3 pld. eredeti szerződés
 • amennyiben a vevő előhaszonbérletre jogosult, az ezt bizonyító okiratok (pl. földműves nyilvántartásba vételi határozat, hatósági bizonyítvány őstermelők családi gazdaságáról, térképmásolat, tulajdoni lap másolat, földhasználati lap stb.)

Eshetőleges: elővásárlásra vagy előhaszonbérletre jogosult

 • 1 pld. eredeti elfogadó jognyilatkozat
 • elővásárlásra vagy előhaszonbérletre jogosultságot (a nyilatkozatban megjelölt jogcímet) alátámasztó összes okirat

Nincs fizetési kötelezettség, az eljárás díj – és illetékmentes.

Jegyzői hatáskörben eljár: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoport

Az eljárásban a jegyző nem gyakorol hatósági hatáskört, nem hoz döntést, ezért jogorvoslatról sem lehet szó.

a) adásvétel: A jogosult elfogadó jognyilatkozatának megtételére 60 napos jogvesztő határidőn belül van lehetőség. A határidő első napja a kormányzati portálra történő feltöltést követő nap, utolsó napja az ezt követő 60. nap. Amennyiben a 60. nap munkaszüneti napra esik, az azt követő munkanap lesz a jogvesztő határidő utolsó napja.

b) haszonbérlet: A jogosult elfogadó jognyilatkozatának megtételére 15 napos jogvesztő határidőn belül van lehetőség. A határidő első napja a kormányzati portálra történő feltöltést követő nap, utolsó napja az ezt követő 15. nap. Amennyiben a 15. nap munkaszüneti napra esik, az azt követő munkanap lesz a jogvesztő határidő utolsó napja

A hirdetményi közzététel helye a https://hirdetmeny.magyarorszag.hu/

kormányzati portál, a jegyző itt teszi közzé az elektronikus tájékoztatót, csatolmányként feltölti az anonimizált szerződést. A portál bárki számára hozzáférhető, a szerződések letölthetők, nyomtathatók.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény:

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény:

Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet:

 

Kecskemét Település