Nagykanizsa - Automatikus részletfizetési kérelem

Automatikus részletfizetésre azok természetes személyek jogosultak, akiknek az adótartozása nem haladja meg az 1.000.000 forintot. Ezen adózók kérelmére az önkormányzati adóhatóság naptári évente egy alkalommal, legfeljebb 12 hónapos futamidőre, pótlékmentes részletfizetést engedélyezhet az adózó jövedelmi és vagyoni viszonyainak vizsgálata nélkül.

Kulcsszavak: részletfizetés kérelem automatikus

Az adózó, képviselője, vagy állandó meghatalmazottja.

A részletfizetési könnyítés engedélyezését az adózó vagy az adó megfizetésére kötelezett személy a kötelezettségét nyilvántartó önkormányzati adóhatóságtól kérelmezheti. E fizetési könnyítés az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott és már esedékes adókötelezettségekre (pl.: helyi adó, gépjárműadó hátralék, ezekkel összefüggő pótlék, bírság) engedélyezhető. A természetes személy – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is – kérelmére engedélyezhető automatikus részletfizetés. Automatikus részletfizetésre azok a fenti körbe tartozó természetes személyek jogosultak, akiknek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) hatálya alá tartozó adótartozása nem haladja meg az 1.000.000 forintot. Ezen adózók kérelmére az önkormányzati adóhatóság naptári évente egy alkalommal, legfeljebb 12 hónapos futamidőre, pótlékmentes részletfizetést engedélyezhet az adózó jövedelmi és vagyoni viszonyainak vizsgálata nélkül. E részletfizetési kedvezmény a már beszedett idegenforgalmi adóra nem engedélyezhető.

A kérelem benyújtható papír alapon postai úton, illetve személyesen az Adóhatósági ügyfélfogadóban. 

Papíralapú kérelmet az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók nyújthatják be:

Ügyfélkapus regisztrációval - KAÜ azonostást követően – a kérelem elektronikusan is benyújtható az E-Önkormányzati Portálon keresztül. Az egyéni vállalkozó (aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) szerepel) kizárólag elektronikusan nyújthatja be a kérelmet. Az elektronikus ügyintézésre az ASP-ADO-ERK számú „Automatikus részletfizetési kérelem​" iForm típusú űrlap szolgál.

Amennyiben az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozása egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.

Hatóságra/ügyintézőre vonatkozó határidők: az Adóhatóság a kérelem beérkezését követő 30 napon belül bírálja el azt.

Ügyfélre vonatkozó határidők: a kérelem elbírálását követően kiadott határozatban szereplő időpontok betartása. 

Elektronikusan benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége:

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Automatikus részletfizetési kérelem), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Adóügy" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "általános adónyomtatványok" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

A kérelem elbírálását követően kiadott határozatban szereplő időpontokig a kért részletek megfizetése.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata – Polgármesteri Hivatal Adóügyi Csoport

Zala Megyei Kormányhivatal, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10.

A határozat ellen a közlésétől számított tizenöt napon belül a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjénél (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) benyújtandó, a Zala Megyei Kormányhivatalhoz címzett, illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is. Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft, amelyet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 11749015-15432694-08730000 számú eljárási illeték beszedési számlája javára kell megfizetni.

meghatalmazás nyomtatvány, amennyiben az adózó meghatalmazottja kíván eljárni

Egyéni vállalkozók nyilvántartása

Nagykanizsa Település