SZOLNOK - Rendkívüli települési támogatás

•    Rendkívüli települési támogatás a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére állapítható meg, feltéve, ha a kérelmező, illetve családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 43 000-Ft-ot.

Kulcsszavak: rendkívüli települési támogatás kérelem

•    Szolnoki lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

•    Az eljárás formanyomtatványon benyújtott kérelemre indul, melyhez csatolni szükséges a kérelmező, illetve a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelemigazolásait, illetve a rendkívüli élethelyzetet igazoló dokumentumokat (pl: hátralékos közüzemi számlák, temetési számlák, halotti anyakönyvi kivonat) 

•    A kérelmek benyújtása folyamatos.
•    A benyújtott kérelem elbírálásának határideje 8 nap.
•    Jogorvoslatra nyitva álló határidő: a határozat kézhezvételétől számított 15 nap.

•    kitöltött, aláírt formanyomtatvány,
•    kérelmező, illetve a vele közös háztartásban élő, közeli hozzátartozók jövedelemigazolásai,
•    rendkívüli élethelyzetet igazoló dokumentumok

•    A szociális igazgatási eljárás és azzal összefüggésben indult közigazgatási per, költség- és illetékmentes.

•    Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

•    Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

•    Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem (a nyomtatványt, alap alján a dokumentumok alatt éri el).

•    Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
•    Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének a települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
•    Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.törvény

Szolnok Település