Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalmának változása esetén működési engedély visszavonása iránti kérelem

A környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal (Pest megyében az Érdi Járási Hivatal) a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő, a benyújtásra kerülő engedély kérelem alapján

Kulcsszavak: Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalmának változása esetén működési engedély visszavonása iránti kérelem

Légszennyező forrást üzemeltető vagy üzemeltetni kívánó, valamint érvényes engedéllyel bíró - eljárási képességgel rendelkező - természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (illetve képviselője).

A kérelmet az eljáró hatóságnál (személyesen, illetve postai úton) lehet előterjeszteni. A kormányablakban a kérelem benyújtására van lehetőség, ahonnan továbbításra kerül az illetékes környezet- és természetvédelmi hatósághoz. A kérelem nem minősül a kormányablakban, illetve az eljáró hatóság ügyfélszolgálatán azonnal intézhető ügynek.

60 nap

Engedélyezési dokumentáció, eljárási díj befizetését igazoló bizonylat másolata, levegőtisztaság-védelmi alapbejelentő lap (LAL lap). Meglévő és engedélyezett pontforrás esetén az alapbejelentés adattartamához képest bekövetkezett változás jelentés, emisszió mérési jegyzőkönyv (amennyiben rendelkezésre áll, az utolsó mérésről).

Az első fokú eljárásért 32.000,-Ft/pontforrás, illetve 32.000,-Ft/diffúz forrás igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 

>A hatóság a levegőtisztaság-védelmi előírásokat:
1. egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, illetve környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó légszennyező forrás esetén az engedélyezési eljárásban,
2. az 1. pont alá nem tartozó esetekben a létesítési engedélyezési eljárásban történő szakhatósági hozzájárulás során, vagy levegőtisztaság-védelmi szakkérdés vizsgálatakor
3. az 1. és 2. pont kivételével külön levegőtisztaság-védelmi engedélyezési eljárásban
a levegőminőségi tervben és az ózoncsökkentési programban foglaltakra való tekintettel, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló jogszabály szerint meghatározott elérhető legjobb technika alapján állapítja meg. Helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető, az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit a 306/2010 Korm. rendelet 5. melléklete tartalmazza. A létesítési engedélykérelem dokumentációját a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján környezetvédelmi szakterület levegőtisztaság-védelmi részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el.
A környezetvédelmi hatóság az üzemeltetés során a légszennyező forrás üzemeltetőjét mérésre kötelezheti.
Az engedély legfeljebb 5 évre adható ki.
Az engedély legalább a 6. mellékletben felsorolt levegővédelmi követelményeket tartalmazza. A környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal (Pest megyében az Érdi Járási Hivatal) a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalmához képest bekövetkezett változás miatt a működési engedélyt jogszabályváltozás esetén hivatalból, egyéb esetben kérelemre módosítja. A környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal az engedélyes kérelmére, vagy a tevékenységének megszűnéséről történő tudomásszerzés esetén hivatalból a működési engedélyt visszavonja.

EKEIDR2