Ajándéksorsolás végelszámolása

Az ajándéksorsolás lebonyolításáról – a sorsolási eseménytől számított százötven napon belül – végelszámolást kell készíteni, és azt meg kell küldeni a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz. A folyamatosan szervezett ajándéksorsolás esetén e határidőt az utolsó sorsolás napjától kell számítani.

Kulcsszavak: szerencsejáték ajándéksorolás végelszámolás

Azok a szervezők, akiknek ajándéksorsolás bejelentését a szerencsejáték-felügyeleti hatóság (a továbbiakban: hatóság) nyilvántartásba vette.

Az ajándéksorsolás szervezőjének az ajándéksorsolás lebonyolításáról a sorsolási eseménytől számított százötven napon belül végelszámolást kell készítenie. Folyamatosan szervezett ajándéksorsolás esetén ezt a határidőt az utolsó sorsolás napjától kell számítani. A végelszámolási kötelezettséget a hatóság honlapján közzétett SZF_03 jelű, Ajándéksorsolás végelszámolása elnevezésű elektronikus űrlapon kell teljesíteni.

A végelszámolás elektronikus úton, az ügyfél Ügyfélkapuján (gazdálkodó szervezetnek nem minősülő természetes személy és egyéni vállalkozó esetében), vagy Cégkapuján (az egyéni vállalkozó kivételével a gazdálkodó szervezetek) keresztül ÁNYK benyújtásával a hatóság Hivatali Kapujára, valamint személyesen vagy postai úton terjeszthető elő.

A központi ügyfélszolgálat címe: 1051 Budapest, Sas utca 20-22., Telefonszám: +36 (1) 550-2500, eFax: +36 (1) 550-2495.

Ügyfélfogadási idő:

A hatóság valamennyi ügyfélszolgálati pontjának elérhetősége megtalálható a https://szf.gov.hu/kapcsolat/ webhelyen.

A jogszabályi feltételeknek megfelelő ajándéksorsolás végelszámolást a hatóság – a szervező külön értesítése nélkül – nyilvántartásba veszi. A végelszámolás és az ahhoz mellékelt közjegyzői okirat tartalmi vizsgálatát követően, amennyiben szükséges, a végelszámolás beérkezésétől számított 15 napon belül hiánypótlási felhívás kibocsátására kerül sor. Hiánypótlás kibocsátásának több ízben is helye van. A hatóság a végelszámolás elbírálásához előírhatja a végelszámolás egyes adatainak részletezését, módosítását. A kérelmező a hiánypótlási felhívás teljesítésére határidő hosszabbítást kérhet, melyről a hatóság végzéssel dönt. Ha az ügyfél a hatóság által biztosított határidőben, illetőleg teljes körűen nem tesz eleget, eljárási bírság kiszabására kerülhet sor. Az ügyfél a hiánypótlást az SZF_08 jelű Hiánypótlás elnevezésű nyomtatvány felhasználásával is teljesítheti, de ennek használata nem kötelező. A végelszámolás benyújtását elmulasztó szervezőt a hatóság határozatban kötelezi a végelszámolás teljes körű benyújtására.

A hatóság nem veszi nyilvántartásba a végelszámolást és az alábbiakban meghatározott cselekmények elvégzésére kötelezheti a szervezőt, ha eltérést tapasztal a szervező által meghirdetettek szerinti lebonyolítási, illetve részvételi szabályoktól vagy a jogszabályi rendelkezésekben foglaltaktól.

A hatóság a szervezőt - határidő tűzésével - kötelezheti:

a) pótlólagos sorsolás megtartására, ha a megnyert nyeremények alapján számítható nyereményekre fordítandó összeg nem éri el az ajándéksorsolás bejelentésben meghatározott mértéket,

b) ha nincs lehetőség pótlólagos sorsolás megtartására, akkor a nyereményekre fordítandó összeg és a tényleges nyeremények céljára felhasznált összeg különbségét játékadóként fizesse be az adónemhez rendelt számlára,

c) arra, hogy nyilvántartási rendjét, illetve végelszámolását a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően állítsa helyre, illetve készítse el,

d) az Szjtv.-ben foglalt egyéb kötelezettségek teljesítésére.

A végelszámolást a hatóság által rendszeresített alábbi formanyomtatványon kell benyújtani a sorsolási eseményt követő százötven napon belül (az eljárásban formakényszer érvényesül):

További benyújtandó iratok:

Az ajándéksorsolás végelszámolással kapcsolatos eljárás díj- és illetékmentes

Szerencsejáték Felügyelet

A határozatban és egyes végzésekben foglaltak jogszerűségének vitatása esetén, e döntések ellen azok közlésétől számított 30 napon belül – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességi okok figyelembevételével – az illetékes Törvényszékhez címzett, de a hatóságnál benyújtott keresettel közigazgatási per kezdeményezhető. A pert a hatóság (Szerencsejáték Felügyelet), mint alperes ellen kell megindítani.

A perben jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint elektronikus ügyintézésre köteles, belföldi székhellyel rendelkező, gazdálkodó szervezetnek minősülő ügyfél a keresetlevelet kizárólag a hatóság honlapjáról letölthető (szf.gov.hu „Nyomtatványok” menüpont), a keresetlevél elektronikus benyújtására szolgáló SZF_KPER űrlap megfelelő kitöltésével, a keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó perrendtartási szabályoknak megfelelően, elektronikus úton terjesztheti elő a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

A perben jogi képviselő nélkül eljáró, belföldi gazdálkodó szervezetnek nem minősülő ügyfél a keresetlevelét a hatóság honlapjáról letölthető SZF_KPER űrlap megfelelő kitöltésével elektronikus úton is előterjesztheti.

A pert a szerencsejáték ügyben hozott döntés tekintetében a hatóság, mint alperes ellen kell megindítani. A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha azt szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A bírósági tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000 Ft, a peres felet azonban illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a felet az eljárást befejező határozatában hivatalból kötelezi a meg nem fizetett illeték vagy állam által előlegezett költség államnak történő megfizetésére.

Az ajándéksorsolás végelszámolásának vizsgálata során a hatóság ellenőrzi az ajándéksorsolás bejelentésben és a végelszámolásban feltüntetett adatok egyezőségét, valamint a közjegyzői okiratban foglaltakat. A szervezőnek a végelszámolásában – többek között – részletesen számot kell adnia a kisorsolt, átadott, illetve át nem vett nyereményekről, az ajándéksorsolás kapcsán megfizetett szerencsejáték felügyeleti díjról, a levont, illetve befizetett személyi jövedelemadóról, a játékadó kötelezettségének teljesítéséről.

A végelszámolás hatósághoz történő előterjesztése során a közjegyzői okiratot (folyamatosan szervezett ajándéksorsolás esetén közjegyzői okiratokat) a végelszámolással együtt kell benyújtani.

A végelszámolás elektronikus úton történő benyújtását akkor kell választania az ügyfélnek, ha rendelkezésére áll az ajándéksorsolás tanúsítására vonatkozó közjegyzői okirat elektronikus formában, amelyet a közjegyző ellátott digitális aláírás hitelesítéssel és időbélyegzővel. Amennyiben a hiteles közjegyzői okirat papír alapon áll a szervező rendelkezésére, ez esetben az okiratot postai vagy személyes úton kell a hatósághoz a végelszámolással együtt benyújtani.

Az ajándéksorsoláson részt vett személyeket megillető, de át nem vett nyeremények összegét a szervező köteles a nyeremény igénylésére nyitva álló határidő lejárta utáni 30 nap elteltét követő hónap 20. napjáig játékadó címén bevallani és a központi költségvetésbe befizetni. Tárgynyeremény-sorsolás esetén a szervező a nyereménytárgy forgalmi értékét fizeti be.

Az ajándéksorsolás mentes a játékadó fizetési kötelezettség alól (természetesen ez nem vonatkozik az át nem vett nyeremények játékadó címén történő befizetésére, illetve amely összeget játékadó címén a szervezőnek azért kell befizetnie az erre az adónemre vonatkozó számlára, mert a hatóság az ajándéksorsolás végelszámolásával kapcsolatos eljárása során hozott döntésében ezt elrendelte).

Az ajándéksorsolást szervezővel szemben a hatóság szankcióként bírságot is alkalmazhat, amennyiben a végelszámolással kapcsolatos szabályokat a szervező megszegi.

Az ügyintézési határidő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szf03/

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szf08/

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szfkper/

SZF