Pénzügyi vállalkozások tevékenységi köre módosításának engedélyezése

A pénzügyi vállalkozás tevékenységi körének módosításához (új tevékenységhez vagy az engedély korlátozásának megváltoztatásához) az MNB engedélye szükséges.

Kulcsszavak: pénzügyi vállalkozás, pénzügyi szolgáltatás, pénzügyi intézmény, tevékenységi kör, módosítás

Egy pénzügyi vállalkozás kizárólag olyan tevékenységeket végezhet, amelyeket a 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (továbbiakban: Hpt.) a pénzügyi vállalkozások vonatkozásában megenged, és amelyre engedéllyel rendelkezik. A végezhető pénzügyi szolgáltatásokat és egyéb gazdasági tevékenységeket a Hpt. határozza meg. A pénzügyi vállalkozás tevékenységi körének módosításához az MNB engedélye szükséges. Működő pénzügyi vállalkozás felvehet új tevékenységet, és arra is van lehetőség, hogy az MNB a tevékenységet üzletági-, vagy termékkorlátozással engedélyezze. Amennyiben a pénzügyi vállalkozás később szeretné megszüntetni az üzletági-, vagy termékkorlátozást, úgy ismételt engedélyezési eljárás lefolytatására van szükség.

A pénzügyi vállalkozás tevékenységi köre módosítása iránti kérelmet, valamint annak mellékleteit az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezeteknek, illetve jogi képviselőiknek az MNB elektronikus rendszerén, azaz az ERA rendszeren (Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához) keresztül szükséges megküldeni. Az elektronikus ügyintézésről, valamint az elektronikus dokumentumok alaki, formai követelményeiről az MNB honlapján részletes tájékoztató található az alábbi linken:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-az-e-ugyintezesrol-az-mnb-elotti-engedelyezesi-eljarasokban-1.pdf.

A jogszabályban meghatározott pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások üzletszerű nyújtása az arra jogosító engedély nélkül jogosulatlan tevékenységnek minősül, ezért a jogosulatlan pénzügyi tevékenység végzésének gyanúja esetén az MNB piacfelügyeleti eljárást indíthat.

Amennyiben az MNB engedély nélkül végzett tevékenység végzését állapítja meg, abban az esetben

a) megtiltja a tevékenység végzését,

b)  büntetőeljárást kezdeményez, ha megítélése szerint a tevékenység a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény alapján bűncselekménynek minősül,

c) intézkedést, kivételes intézkedést alkalmaz, illetve

d) piacfelügyeleti bírságot szab ki.

Amennyiben a benyújtott kérelem hiányos, annak az MNB-hez történő beérkezésétől számított 45 napon belül az MNB a kérelmezőnek hiánypótlási felhívást küld. Hiánytalanul beterjesztett kérelem esetén az MNB a kérelem beérkezésétől számított három hónapon belül döntést hoz.

A pénzügyi vállalkozások tevékenységi körének módosításáról részletes útmutató található a https://www.mnb.hu/letoltes/1-2-5-1-engedelyezesi-utmutato-tevekenysegi-kor-modositasa.pdf linken.

A pénzügyi vállalkozások tevékenységi körének módosításával kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok (Q&A) elérhetők a következő elérhetőségen:

https://www.mnb.hu/letoltes/1-2-5-2-eljarassal-kapcsolatos-gyakori-kerdesek-es-valaszok.pdf

A pénzügyi vállalkozások tevékenységi körének módosítása iránti kérelem mellékleteként benyújtandó szabályzatokkal kapcsolatos információk olvashatóak a

https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/szektorok/penzpiac/penzugyi-vallalkozas/tevekenysegi-kor-modositasa/szabalyzatokkal-kapcsolatos-informaciok linken.

A pénzügyi vállalkozás tevékenységi körének módosítására vonatkozó eljárás nem díjköteles.

Magyar Nemzeti Bank, Pénz- és tőkepiaci engedélyezési főosztály

Az MNB döntése (határozat vagy végzés) ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve az, akinek jogát vagy jogos érdekét a döntés közvetlenül érinti, jogszabálysértésre való hivatkozással a határozat vagy végzés ellen annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével elektronikusan benyújtani.

(Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese).

A keresetlevél benyújtásának határozat vagy végzés hatályosulása szempontjából nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem megjelölésének elmulasztása esetén tárgyalás tartása a jogorvoslati eljárás során a továbbiakban nem kérhető.

Igazolási kérelemmel az élhet, aki az eljárás során határnapot, határidőt mulaszt önhibáján kívül.

Az engedélyezési eljárás kapcsán további általános tájékoztatók olvashatóak a https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/tajekoztatok linken.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

MNB