Kőröstetétlen - Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz

A hagyatékban érdekelt fél, vagy az elhalt hozzátartozója nyilatkozik az elhalt ingó- és ingatlan vagyonáról, kötelezettségeiről, lakáshasználatról, egyéb hagyatékról, hagyatéki terhekről (pl. temetési költség), valamint a hagyatékban érintettek köréről.

Kulcsszavak: Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz, Kőröstetétlen

Az Öröklésben érdekelt személyek.

Az a személy, aki a hagyatéki eljárás lefolytatását azon alapon kéri, hogy az örökhagyó hagyatékához tartozó dolog a birtokában van.

Aki az örökhagyó hagyatékához tartozó jognak vagy követelésnek a hagyatéki eljárásban fellépő kötelezettje.

A tulajdonostársak közös öröklési szerződés esetén az örökhagyót túlélő tulajdonostárs.

Hagyatéki eljárás hivatalból indul. A hatóság azt a személyt értesíti, aki a halottvizsgálati bizonyítványon hozzátartozóként fel van tüntetve. Amennyiben ez a rovat a halottvizsgálati bizonyítványon nincs kitöltve, az eltemettető személyt, annak hiányában az a személy, akiről
a hatóság feltételezi, hogy érdekelt a hagyatéki eljárásban.

Amennyiben a hagyatéki eljárás az ügyfél bejelentésére indul, vagy póthagyatéki eljárásra kerül sor, ebben az esetben az ügyfél kérelmének benyújtásával, az adatszolgáltatást képező nyilatkozat kiállításával indul az eljárás.

A nyilatkozat kiállításánál fontos, hogy minden olyan vagyon, követelés, illetve kötelezettség kerüljön be a nyilatkozatba, amely a hagyaték tárgyát képez, képezheti, ami más hatóság, vagy intézmény nyilvántartásában szerel, illetve amely dolog miatt valamely harmadik fél követeléssel élhet az örökösök felé.

A nyomtatvány elektronikus űrlapon is benyújtható az E-önkormányzat Portálon keresztül.

Űrlap száma: ASP-HGY-LTR-2017

Űrlap megnevezése: Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz

Amennyiben az hatóság által nyilatkozatra felhívott fél nem tesz eleget a nyilatkozattételi kötelezettségének, illetve más érdekelt sem jelentkezik nyilatkozattételre, és a hatóságnak nem jut tudomására az örökhagyó után fennmaradt öröklés tárgyát képező dolog, akkor a határidő lejártát követően az eljárás megszüntetésre kerül.

Amennyiben a hagyatéki eljárás során a hagyatéki leltárból a nyilatkozó fél mulasztása miatt valamely, az öröklés tárgyát képező dolog kimarad, és a hagyatéki eljárás lefolytatását követően jut a hatóság tudomásra, úgy póthagyatéki eljárást kell indítani. 

A leltárt 30 napon belül el kell készíteni. E határidő attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a leltározás alá eső vagyontárgyról, vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről okiratban tudomás szerzett. Az ügyfél számra határidőt a jogszabály nem fogalmaz meg, de az mielőbbi adatszolgáltatás felgyorsítja az ügymenetet.

Az adatszolgáltatáshoz minden esetben csatolni szükséges: halott anyakönyvi kivonat másolatát, amennyiben gépjármű van ingóságok között, annak forgalmi engedély másolatát, bankszámla, értékpapír, hitel, kölcsön vagy bármely banki ügylet estén amennyiben lehetséges, az ügylettel kapcsolatos szerződés, vagy arról a pénzintézettől kapott értesítés másolatát, bármely olyan vagyontárgy, amely  nyilvántartásban szerepel, annak nyilvántartásáról szóló irat másolatát, a nyilvántartásban nem szereplő dolog tulajdonjogát igazoló irat másolatát, amennyiben ez rendelkezésre áll. Ha a nyugdíj is képezi hagyaték tárgyát, akkor a nyugdíjas törzsszám, amennyiben ez  rendelkezésre áll.

Amennyiben készült végintézkedés, és az rendelkezésre áll, annak egy példány másolatát szükséges csatolni.

Póthagyatéki eljárás esetén az eljárást megindító írásos kérelem.

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Hagyaték" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál az "adatszolgáltatás" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye, ennek hiányában az örökhagyó utolsó belföldi tartózkodási helye, ennek hiányában, az örökhagyó belföldi elhalálozásának helye, a fentiek hiányában az hagyatéki vagyon fekvésének helye szerint illetékes jegyző.

Ha a vagyon fekvése szerint több jegyző is illetékességgel rendelkezik, akkor az eljárás bármely jegyző előtt megindítható, az lesz az illetékes, akinél az eljárást előbb megindították.

Az eljárás a fenti szempontok alapján illetékes közjegyzőnél is megindítható, de jellemzően az adatszolgáltatás jegyző előtt indul.

A hagyaték leltározása során a nem a közjegyző által hozott végzésekkel szembeni jogorvoslatot a jegyzőnél kell előterjeszteni. Amennyiben a jegyző a végzésben foglaltaknak a jegyző 3 napon belül részben, vagy egészben nem ad helyt, akkor azt köteles haladéktalanul a közjegyzőnek megküldeni.

Kőröstetétlen Település