Kiskorú gyermeket vagy gondnokoltat örökösödési jogviszony alapján megillető jogról vagy kötelezettségről rendelkező törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyása iránti kérelem

A kiskorút, gondnokoltat érintő örökösödési jogviszonyra vonatkozó törvényes képviselői jognyilatkozathoz gyámhatósági jóváhagyás szükséges, a jóváhagyás iránti kérelmet az elsőfokú gyámhatóság bírálja el határozattal. A gyámhatóság akkor hagyja jóvá a nyilatkozatot, ha az a kiskorú/gondnokolt érdekében áll.

Kulcsszavak: Kiskorú gyermeket vagy gondnokoltat örökösödési jogviszony alapján megillető jogról vagy kötelezettségről rendelkező törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyása iránti kérelem

Kiskorú/gondnokolt törvényes képviselője

A személyes megjelenéshez nem kötött jognyilatkozatokat, vagyis az eljárás megindítására vonatkozó kérelmet és a jogorvoslati kérelmet postai úton, elektronikus úton, személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján vagy személyesen lehet előterjeszteni.
Életvitelszerűen külföldön tartózkodó ügyfél esetén személyesen megtett jognyilatkozatnak kell tekinteni a kép- és hangkapcsolatot egyidejűleg biztosító elektronikus úton megtett jognyilatkozatot (skype). Ügyfélkapun keresztül van lehetőség a megjelölt elektronikus ügyintézésre. Link: https://gate.gov.hu

60 nap; kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetén az ügyet soron kívül kell elintézni. 

1. A jognyilatkozatot tartalmazó okirat.
2. Ha a szülői felügyeleti jogát gyakorló szülő kérelmére eljárás indul a gyermek vagyoni ügyében, a szülő kérelméhez csatolja a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló bírósági határozatot.
3. Gyámhivatal felhívására csatolandó egyéb, tényállás tisztázásához szükséges dokumentumok.

Az eljárás költségeit az ügyfél viseli az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százszorosát meghaladó értékhatárú, kérelemre induló vagyoni ügyekben, egyébként az eljáró hatóság. 

EKEIDR2