Gyömrő - ADATBEJELENTÉS AZ ÉPÜLET, ÉPÜLETRÉSZ UTÁNI ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Az adózónak az adókötelezettség keletkezését/változását követő 15 napon belül adatbejelentést kell tennie az önkormányzathoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

Kulcsszavak: építmény, épület

Az adó alanya az, aki az év első napján az építmény tulajdonosa, vagyoni értékű jog jogosultja (együtt: tulajdonosok).

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül  a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban: építmény) valamint a 25 m2-nél nagyobb alapterületű garázs/gépkocsitároló.

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén, a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

A bevallási kötelezettség elmulasztása esetén az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. tv 221. §. (1)-(3) bekezdés alapján „Az (1) bekezdés szerinti adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja.”

ügyintézési határidő: 30 nap

ADATBEJELENTÉS AZ ÉPÜLET, ÉPÜLETRÉSZ UTÁNI ÉPÍTMÉNYADÓRÓL elnevezésű kérelem formanyomtatvány

magánszemélyek esetén ügyfélfogadási időben személyesen, postai úton, e-ügyintézéssel

gazdasági társaságok esetén: e-ügyintézéssel

adó mértéke: 500 Ft/m2

Az építményadót két egyenlő részletben, az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig kell megfizetni.

Gyömrői Polgármesteri Hivatal, Adóhatósági Iroda (2230 Gyömrő, Fő tér 1.)

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház u. 7.) vezetőjének címzett, de Gyömrő Város Jegyzőjéhez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000.- Ft-ja után 400.- Ft, de legalább 5.000.- Ft, legfeljebb 500.000.- Ft. A fellebbezési illetéket a 11742197-15392017-0347000-es számú bankszámlára átutalással, vagy a hivatalban a fellebbezés előterjesztésekor kell a kapott csekken befizetni.

ADATBEJELENTÉS AZ ÉPÜLET, ÉPÜLETRÉSZ UTÁNI ÉPÍTMÉNYADÓRÓL elnevezésű  formanyomtatvány, amely az E-önkormányzati portálon (ohp.asp.lgov.hu) vagy a gyomro.hu honlapon a nyomtatványok menüpont alatt megtalálható.

Gyömrő Város Önkormányzat Képvisellő-testületének 13/2001 (XII.13).rendelete az építményadóról

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.)

Az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv)

 

Gyömrő Település