Budapest 11 Idegenforgalmi adó

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az Önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
 

Kulcsszavak: idegenforgalom, szálláshely, vendégéjszaka

Az adó beszedésére kötelezett Helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 34. §  (1) bekezdése alapján : 30. § (1) bekezdés a) pontja alapján fizetendő adót:

a) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,

b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján

(a továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be.

 (2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.
 

Bevallási kötelezettség:

Az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedett adóról a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig adóbevallást kell benyújtania az önkormányzati adóhatósághoz

A benyújtandó nyomtatvány az E-Önkormáznyat portálon az Adóbevallás az idegenforgalmi adóról címszó alatt található meg
 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220. § értelmében

(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettő százezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

(2) A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.
 

Bevallási kötelezettség

Az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedett adóról a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig adóbevallást kell benyújtania a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest önkormányzati adóhatóságához.

Az adó befizetése

Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezettnek kell befizetnie a beszedést követő hónap 15. napjáig. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda önkormányzat idegenforgalmi adó számlájára.
 

Bevallás az idegenforgalmi adóról   Bejelentés, változás-bejelentés
 

500 Ft /vendégéjszaka

Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezettnek kell befizetnie a beszedést követő hónap 15. napjáig az Önkormányzat idegenforgalmi adó számlájára.

Idegenforgalmi adó bankszámlaszám: 11784009-15511001-03920000
 

Budapest Főváros XI kerület Újbuda Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője
 

Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Váci utca 62-64.
 

Mentes az adókötelezettség alól: a 18. életévét be nem töltött magánszemély; a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély; a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján,hatóság vagy bíróság intézkedése folytán,a szakképzés keretében,a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a az ideiglenes tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá*aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja] az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy; a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.
 

A helyi adóról szóló 1990.évi C törvény

Budapest Főváros XI kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő Testületének az idegenforgalmi adóról szóló 38/2011 (X.26.) önkormányzati rendelete

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.törvény  

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017.évi CLI. törvény
 

Budapest 11. ker. Település