ZALAEGERSZEG - IPARŰZÉSI ADÓ ELŐLEG MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM

Az adózó az adóelőleg módosítását kérheti az adóhatóságtól, ha előlegét az előző időszak (év, negyedév, félév) adatai alapján fizeti, és számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét.

Kulcsszavak: ZALAEGERSZEG # IPARŰZÉSI ADÓ ELŐLEG MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM

Az iparűzési adó alanyának tekintendő a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző:

Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban SZJA tv.) 3. § 17. pont szerinti egyéni vállalkozó:

Ügyet indíthat az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Az adózónak az e-Önkormányzat portálon van lehetősége arra, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatánál az iparűzési adó előleg módosítási kérelemét benyújtsa.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220. § értelmében

(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

(2) A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az iparűzési adóalany az iparűzési adóelőleg módosítását naptári éves adózó esetében adóév március 15. és/vagy szeptember 15. napjáig, eltérő üzleti éves adózó az üzleti év I. féléves és/vagy II. féléves adóelőleg-részlet esedékességének időpontjáig benyújtott kérelemben igényelheti.

Az ügyintézési határidő 30 nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal – indokolás mellett – 30 nappal meghosszabbíthat. Az ügyintézési határidő a kérelemnek az adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.

Ügyfélkapus regisztrációval - KAÜ azonosítást követően - a bevallás elektronikusan nyújtandó be az E-Önkormányzati Portálon keresztül a gazdálkodó szervezetek részéről (ide tartozik az a magánszemély egyéni vállalkozó is, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) szerepel). Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. 

Elektronikusan benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Az adózó az önkormányzati adóhatóság határozatában foglalt esedékességi időpontban, az abban meghatározott módosított adóelőleg összegét köteles megfizetni a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 11749008-15432704-03540000 számú Iparűzési adó beszedési számla javára.

Az adóelőleg mérséklésére irányuló kérelem benyújtása díj- és illetékmentes eljárás.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

A fellebbezésre jogosult az adóhatóság elsőfokú határozata ellen fellebbezhet. A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Zala Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat címzetes főjegyzőjénél benyújtandó, illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10 000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5 000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft, amelyet a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 11749008-15432704-03470000 számú Illetékbeszedési számlára kell megfizetni.  A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri.

Az adóhatóság a kérelmet nyolc napon belül határozattal elutasítja, ha a kérelem elkésett.

Az adóelőleg módosítása iránti kérelem abban az esetben teljesíthető, ha adózó előlegét az előző időszak (év, negyedév, félév) adatai alapján fizeti, és számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét. 

Az IFRS-eket alkalmazó adózó esetében, ha az áttérés adóévében a helyi adókról szóló törvény 40/B-40/I. §-ok és a 40/J. § (1) bekezdés alkalmazásával számított iparűzési adó összege kisebb, mint az áttérés adóévét megelőző adóév iparűzési adójának összege, akkor az áttérés adóévét követő adóévben kezdődő adóelőleg-fizetési időszak adóelőlegének összege az utóbbi. Az adóelőleget két egyenlő részletben kell megállapítani, bevallani és megfizetni.

Ezen rendelkezés hatálya alá eső vállalkozás esetén az áttérés adóévében és áttérés adóévét követő előlegfizetési időszakra vonatkozóan az adózás rendjéről szóló törvény szerinti előleg-mérséklésnek nincs helye.

Zalaegerszeg Település