Hatósági bizonyítvány iránti kérelem adategyeztetést követően bejegyzett adatokról külföldön élő vagy külföldön szolgálati időt szerzett személyek részére (NY_AENKHB_01)

A Magyarországon megszerzett szolgálati idő, jogosultsági idő, illetve a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban a biztosítási jogviszonyokra vonatkozó szereplő egyéb adatok más eljárásban történő igazolása céljából lehetőség van hatósági bizonyítvány kiállítását kérni. A külföldön szerzett szolgálati időkre vonatkozó adatokat a hatósági bizonyítvány nem tartalmazza, azokat a munkavégzés helye szerinti ország igazolja le a magyar nyugdíjbiztosítási szerv megkeresésére.

Kulcsszavak: hatósági bizonyítvány, nyugdíjbiztosítás, adategyeztetés, nyugdíj, nyilvántartás, nyugdíjbiztosítási adatok, jogszerzés, járulék, szolgálati idő, NY_AENKHB_01

Külföldön élő vagy külföldön szolgálati időt szerzett, öregségi nyugdíjban még nem részesülő természetes személy igényelheti a hatósági bizonyítvány kiállítását, amennyiben Magyarországon biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban állt.

Ki kell tölteni a hatósági bizonyítvány igénylésére rendszeresített űrlapot, vagy nyomtatványt.

A személyes, vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő formanyomtatvány a „Dokumentumok” cím alatt érhető el.

Az eljárás ügyintézési ideje a hivatal részéről 15 nap.

Amennyiben a hatósági bizonyítvány kiállításához adategyeztetési eljárást is le kell folytatni, annak határideje 75 nap.

Hatósági bizonyítvány igénylése nyugdíjbiztosítási nyilvántartásba bejegyzett adatokról külföldön élő vagy külföldön szolgálati időt szerzett személyek részére elnevezésű űrlap, vagy nyomtatvány.

Az eljárás illeték- és költségmentes.

A hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárást a kizárólagos illetékességgel rendelkező Budapest Főváros Kormányhivatala folytatja le.

A döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – keresettel lehet fordulni a Fővárosi Törvényszékhez.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kereset elektronikus úton is előterjeszthető. A keresetlevelet elektronikus úton a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon (IKR rendszer) keresztül lehet benyújtani. 

A jogi képviselővel eljáró fél elektronikus kapcsolattartásra köteles.

A külföldön szerzett szolgálati időkre vonatkozó - a magyar nyugdíjbiztosítási szerv megkeresésére - a munkavégzés helye szerinti ország által leigazolt időszakok az igazolást kiállító szervnél vitathatók.

A kérelem elektronikusan, személyesen, vagy postai úton is előterjeszthető.

Elektronikus úton: ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek az e célra rendszeresített űrlap segítségével nyújthatják be kérelmüket.

Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán.

A kérelem postai úton benyújtható a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalnak címezve. Postacím egységesen: 1916 Budapest.

Amennyiben valaki olyan szolgálati idő elismerését kéri, amely a nyilvántartásban nem szerepel, vagy vele adategyeztetést még nem folytattak le, az eljárást fel kell függeszteni, és adategyeztetési eljárást kell lefolytatni.

A hatósági bizonyítvány az alábbi adatokat tartalmazza:

Ha külföldön él vagy korábban az Európai Unió más tagállamában, vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államban vagy szociálpolitikai, illetve szociális biztonsági egyezményben részes államban is folytatott keresőtevékenységet, az ott szerzett szolgálati idejéről a nemzetközi adategyeztetési eljárás keretében külön tájékoztatást kérhet, azonban azt a hatósági bizonyítvány nem tartalmazza.

Call Center:

NYUFIG_ESZF