https://www.eger.hu/hu/adougyek linken találhatnak az érdeklődők.

">

EGER - HELYI IPARŰZÉSI ADÓ IDEIGLENES JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG

Ideiglenes iparűzési tevékenység utáni adó

Általános tájékoztatókat https://www.eger.hu/hu/adougyek linken találhatnak az érdeklődők.

Kulcsszavak: HELYI IPARŰZÉSI ADÓ IDEIGLENES JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG

Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység akkor is, ha a vállalkozó bármely - előzőekben nem sorolható - tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel. Ha az építőipari tevékenység folytatásának, illetőleg a természeti erőforrás feltárásának, kutatásának időtartama az önkormányzat illetékességi területén a 180 napot meghaladta vagy előreláthatóan meghaladja, akkor e tevékenységek végzésének helye a tevékenység-végzés megkezdésének napjától telephelynek minősül, a vállalkozónak állandó jellegű iparűzési tevékenységet végzőként kell bejelentkeznie és az ideiglenes jellegű tevékenység utáni adót nem kell megfizetnie. Az adó alanya a vállalkozó továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon.

A vállalkozó ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet 2020. december 31-ig tehát kizárólag a Htv. szerinti székhelyén és/vagy telephelyén kívüli településen végezhet valamely önkormányzat illetékességi területén. Az ideiglenes jellegű iparűzési adókötelezettség területi hatálya Magyarország területére korlátozódik, a vállalkozó ezen adójogviszonya csak belföldön jöhet létre.

Ügyet indíthat az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Az iparűzési adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére vonatkozó „általános” szabályt a Htv. 38. § (1) bekezdése határozza meg. Ennek értelmében az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

Azonban a Htv. az építőipari tevékenységre az általánostól eltérő szabályt fogalmaz meg. Ennek megfelelően egy – nem székhely, telephely szerinti – településen akkor lehet ideiglenes jellegű (építőipari) iparűzési tevékenységről beszélni, ha a tevékenység végzésének időtartama a konkrét adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Előzőek alapján a tevékenység végzésének 31. napjától, folyamatosan vagy megszakításokkal, összesen a 180. napig áll fenn - egy adóévben legfeljebb 150 napig – az ideiglenes jellegű iparűzési adókötelezettség.

Az adókötelezettség időtartama a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítés-elfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja [Htv. 38. § (2) bekezdés].

Ennek megfelelően az ideiglenes jellegű (építőipari) iparűzési adóköteles tevékenység a felek között létrejött szerződésbe foglalt tevékenység megkezdésének napja és a teljesítés elfogadásának napja közti időtartam, annak minden egyes naptári napja.

Minden megkezdett nap egy napnak számít. Eger Megyei Jogú Városban az adó mértéke naptári naponként 5 000 Ft. Az ideiglenes jellegű helyi iparűzési tevékenység végzése utáni adót a tevékenység befejezése napját követő hónap tizenötödik napjáig kell megfizetni.

Az ideiglenes iparűzési tevékenység utáni adóra vonatkozó helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti rendelkezések 2020. december 31-ével hatályukat vesztették.

Továbbra is fennmarad ugyanakkor a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény azon rendelkezése, amely szerint annak a vállalkozásnak, amely valamely településen adóéven belül 180 napon meghaladóan végez építőipari tevékenységet, az adott településen állandó jellegű iparűzési adókötelezettséget eredményező telephelye jön létre. A 180 nap számításakor, a hatályos szabályokkal azonosan az ideiglenes iparűzési tevékenységhez kapcsolódó a folyamatosan és megszakításokkal végzett tevékenységeket egyaránt figyelembe kell venni, mégpedig az adott szerződés szerinti teljesítés megkezdésétől a teljesítés megrendelő általi elfogadásáig terjedő időszak valamennyi naptári napját számba véve.

Jelen ügyleírás az ideiglenes iparűzési tevékenység utáni adóra vonatkozóan a 2020. december 31-ig hatályban lévő Htv. szabályain alapul, tekintettel arra, hogy a Htv. erre vonatkozó rendelkezési hatályukat vesztették.

A Htv. felhatalmazása alapján hozott részletszabályokról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 12/2012. (III. 30.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) tartalmaz előírásokat. https://www.eger.hu/hu/adougyek/jogszabalyok

Ügyintézés indítása

Az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő települések az E-önkormányzati portálon keresztül biztosítják ügyfeleik számára az elektronikus ügyintézéshez szükséges szolgáltatásokat.

Az adózónak az Elektronikus önkormányzati portálon /https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap/ van lehetősége arra, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatnál az ideiglenes helyi iparűzési adóbevallását megtegye. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

Az ideiglenes iparűzési adó bevallása önbevallás és önadózás keretében történik.

Az adózónak az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége utáni adóról a helyi iparűzési adóbevallást a tevékenysége befejezése napját követő hónap tizenötödik napjáig kell benyújtania.

Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni iparűzési adó megfizetésének határideje a bevallási kötelezettség határidejével azonos.

A tevékenység lezárását, mind az építőipari, mind egyéb tevékenység esetén, főszabályként minden egyes alkalommal külön-külön meg kell tenni. Ez alól egyetlen kivétel létezik, amikor az egri önkormányzat illetékességi területén időben párhuzamosan folyik építőipari munkavégzés.

Az adóéveken átnyúló egybefüggő munkavégzés esetén az adóév utolsó napjától számított 15 napon belül, azaz pl. 2021. január 15-ig kell a 2020. december 31-ig elvégzett tevékenység vonatkozásában az adókötelezettséget teljesíteni. A munkafolyamat 2020. évben történő elvégzését természetesen annak befejezése napjától számított 15 napon belül majd be kell jelenteni, a megfelelő nyomtatványon.

Az adóbevallás beadásakor figyelemmel kell lenni arra is, hogy csupán az első 30 napot nem terheli adófizetési kötelezettség. Ilyen esetben az adózó az első alkalommal végzett tevékenység során veszi figyelembe azt, hogy az adókötelezettség a 31. napon keletkezik, a további tevékenységei során az adókötelezettséget a felek közti szerződésben foglalt tevékenység megkezdésének első napjától kell számításba venni. Ez esetben már nem kell azt vizsgálni, hogy a tevékenység a 30 napot eléri-e, akár néhány napos munkavégzés is ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet keletkeztet, hisz az adóév szintjén a munkavégzés Eger város illetékességi területén az „első” munkából adódóan a 30 napot már meghaladta.

Abban az esetben, ha a konkrét adóéven belül előreláthatólag az egri önkormányzat területén az építőipari tevékenység időtartama a felek között kötött szerződésbe foglaltak szerint a 30 napot nem haladja meg, nem keletkezik ideiglenes jellegű adófizetési kötelezettség, azonban bejelentkezési és adóbevallási kötelezettségét ebben az esetben is teljesítenie kell.

Az adóéven belül 180 napot várhatóan elérő építőipari tevékenység esetén a vállalkozónak a tevékenység- végzés megkezdésének napjától, illetve éves szinten göngyölítetten a 180 napos ideiglenes építőipari tevékenységet meghaladóan a 181. naptól kezdődő 15 napon belül az „ASP-ADO-BEJ” számú iForm nyomtatványon az egri önkormányzati adóhatósághoz be kell jelentkezni az (állandó jellegű) iparűzési tevékenység adóalanyisága és adókötelezettsége miatt, egyben nyilatkozni kell az adóévi várható adóról is. Ez esetben az ideiglenes jellegű tevékenység utáni adót nem kell megfizetnie.

Amennyiben az adózó az ideiglenes jellegű tevékenység utáni adót megfizette és bejelentkezett az (állandó jellegű) iparűzési tevékenység alá, akkor a megfizetett átalányadó összege az állandó jellegű iparűzési adóba, annak bevallása során, beszámításra kerül.

Az iparűzési adó önadózáson alapuló adónem, így az iparűzési adó kapcsán döntés, határozat - határidőben történt teljesítések esetén - nem készül, azonban a sorozatosan kötelezettség szegést elkövető adózók mulasztási bírság szankciójával számíthatnak.

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdőnaptól, a költségvetési támogatásnak az esedékesség előtt történő igénybevétele esetén az esedékesség napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni.

Hiánypótlás menete

Tájékoztatás mellett 1. felhívás (végzés) az adókötelezettség teljesítésére

Az önkormányzati adóhatóság az adatbejelentési kötelezettség elmaradása, hiányos teljesítése, vagy a bejelentési, változásbejelentési kötelezettség valótlan adattartalommal történő teljesítése esetén - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. Ekkor még mulasztási bírság nem kerül előírásra, és ha az adókötelezettséget az adózó teljesíti nem éri hátrányos szankció.

Mulasztási bírság előírása és ismételt 2. felhívás adókötelezettség jogszerű teljesítésére

Az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az önkormányzati adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja és - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. A bírság taxatív, mérlegelési jogkörben nem írható elő más, csökkentett összegben.  A kötelezettség határidőben történő teljesítése esetén a kiszabott bírság mérsékelhető vagy elengedhető.

Ismételt, emelt összegű mulasztási bírság előírása és immár 3. felhívás az adókötelezettség jogszerű teljesítésére

Az ismételt felhívásban feltüntetett határidő eredménytelen elteltét követően az önkormányzati adóhatóság a természetes személy adózót kettőszázezer forint, a nem természetes személy adózót ötszázezer forint mulasztási bírsággal sújtja és - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. A bírság itt is taxatív, mérlegelési jogkörben nem írható elő más, csökkentett összegben.  Ebben a fázisban már a kötelezettség teljesítése esetén az előzőleg megállapított és most megállapított és kiszabott taxatív bírság már az alapeljárásban nem mérsékelhető.

A leírtakból is következik, hogy a szankciók a jogszabályokat sorozatosan megszegő adózókat sújtják leginkább és számos lehetőség van a jogszerű és egyéb szankciók nélküli kötelezettség pótlásra.

Az ügyintézési határidő az adatbejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Az adót az Art-ban vagy más törvényben meghatározott esedékességekor az köteles megfizetni, akit arra jogszabály kötelez.

Az Art. 2. melléklet II/A/2) pontja rendelkezik a bevallás benyújtásának határidejéről, mely szerint az adózónak az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége utáni adóról a tevékenység befejezése napját követő hónap tizenötödik napjáig kell az adóbevallást teljesíteni.

Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni iparűzési adó megfizetésének határideje a bevallási kötelezettség határidejével azonos.

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (1) és (2) bekezdései alapján a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

A vállalkozó ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet 2020. december 31-ig tehát kizárólag a Htv. szerinti székhelyén és/vagy telephelyén kívüli településen végezhet valamely önkormányzat illetékességi területén. Az adóbevallás elektronikus úton való benyújtása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) és az Air. szabályai alapján teljesítendő.

A még - esetleg - benyújtandó, ideiglenes helyi iparűzési adóról szóló bevallásokat az illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani.

Ide tartozik természetesen az 2020. december 31-ével – az ideiglenes iparűzési adó hatályon kívül helyezése napjával – befejeződő adókötelezettségről szóló bevallás-benyújtás, amelynek határideje 2021. január 15-e, de az önkormányzati adóhatóságoknak ezen időpontot követően is kell tudnia fogadni az ideiglenes helyi iparűzési adókötelezettségről szóló bevallásokat egészen az adókötelezettség elévülési ideje utolsó napjáig, azaz 2026. december 31-ig.

Az adózónak az Elektronikus önkormányzati portálon /https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap/ van lehetősége arra, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatnál az ideiglenes helyi iparűzési adóbevallását megtegye. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

2020. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan az ideiglenes helyi iparűzési adóbevallás megtételére Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságánál a „ASP-ADÓ-57” számú iForm adóbevallási nyomtatvány szolgál.

Az ideiglenes jellegű helyi iparűzési tevékenység végzése utáni adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Az adókötelezettség időtartama a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítés-elfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja. Minden megkezdett nap egy napnak számít. Eger Megyei Jogú Városban az adó mértéke naptári naponként 5 000 Ft. Az ideiglenes jellegű helyi iparűzési tevékenység végzése utáni adót a tevékenység befejezése napját követő hónap tizenötödik napjáig kell megfizetni. Az adó befizetésére szolgáló számla neve és száma: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Helyi Iparűzési Adó Beszedési Számla (12033007-00102883-02200006).

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (1) és (2) bekezdései alapján a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

Eger Megyei Jogú Város jegyzője (önkormányzati adóhatóság)

A fellebbezésre jogosult az adóhatóság elsőfokú határozata ellen fellebbezhet. A határozat ellen az írásba foglalt döntés közlésétől számított 15 napon belül a Heves Megyei Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Kossuth Lajos út 9.) címzett, de Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjénél előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton (ePapír) történő benyújtására is. A fellebbezés illetékköteles. A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri.

Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 500.000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 forint. 

Az elsőfokú adóhatóság határozata ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás illetékét Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közigazgatási Hatósági Eljárási Illeték Beszedési Számla javára (12033007-00102883-04700007) kell teljesíteni az eljárás megindításakor.

A közigazgatási hatósági eljárási illetéket a pénzforgalmi bankszámlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással kell teljesíteni. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról való lemondást tartalmazó nyilatkozat nem vonható vissza.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,

Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet,

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról.

Eger Település