A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. A temetés összegét az önkormányzat hagyatéki teherként bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

">

Gyömrő köztemetési kérelem

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. A temetés összegét az önkormányzat hagyatéki teherként bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

Kulcsszavak: köztemetés

Az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy.

Amennyiben az elhunytnak nincs hozzátartozója, vagy a hozzátartozója nem lelhető fel, az eljárást azon hatóság kezdeményezi, aki a halálesetről tudomással bír.

A köztemetés iránti kérelmeket az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti Gyömrő Város Polgármesteri Hivatala Szociális irodájában kell benyújtani.


Ha az elhunyt eltemettetésére köteles személy kötelezettségét nem teljesíti, az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője felszólítja, hogy a felszólítás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül gondoskodjék elhunyt hozzátartozója eltemettetéséről.

Személyes megjelenés esetén:

    Érvényes személyazonosításra alkalmas fényképes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély).
    Lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

 

Továbbá a kérelemhez mellékelni kell:

    Az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot és az eredeti halottvizsgálati bizonyítvány IV. példányát.
    Halotti anyakönyvi kivonat hiányában az eredeti halottvizsgálati bizonyítvány I-IV. példányát hivatalból történő anyakönyvezés céljából, az elhunyt személyazonosító igazolványát, lakcímkártyáját, születési anyakönyvi kivonatát, amennyiben házas volt házassági anyakönyvi kivonatát.
    Az elhunyt személlyel érvényben lévő tartási-, életjáradéki-, gondozási-, vagy öröklési szerződés másolatát.
 

Az eljárás illetékmentes.

Gyömrő Város Polgármesteri Hivatal - Szociális Iroda

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat

    a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy
    az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,
A Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 19/2016. (XII.15.) számú Önkormányzati rendelete

Gyömrő Település