Mezei őrszolgálat működéséhez nyújtott negyedéves állami támogatás igénylés

A települési önkormányzatoknak és a hegyközségeknek a mezei őrszolgálatok és hegyőrségek fenntartásához lehetőségük van negyedévente támogatást igényelni. 

Kulcsszavak: Mezőőr, állami támogatás

Az állami támogatást az a települési önkormányzat vagy hegyközség (a továbbiakban együtt: önkormányzat) igényelheti, amelynek őrszolgálata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) által vezetett nyilvántartásban szerepel. 

A mezei őrszolgálat és hegyőrség fenntartásához nyújtott hozzájárulást az önkormányzat a NAK-nál kérelmezheti a NAK honlapján közzétett formátumú nyomtatványon személyesen benyújtva vagy postai úton eljuttatva.  A támogatás mértéke a negyedévben felmerült működési költségek 50%-a, de nem haladhatja meg őrönként a havi 90 000 forintot,azaz negyedévenként a 270.000 Ft-ot. 

Az önkormányzat a döntés véglegessé válását követő harminc napon belül kérelmezheti az illetékes adóhatóságnál az odaítélt hozzájárulásnak a 10032000-01220191-52100008 Szakmai költségvetési fejezeti alszámla Nemzeti agrártámogatások számláról történő kifizetését. 

Az önkormányzat az őrszolgálat fenntartásával és működésével kapcsolatban felmerülő költségek - személyi és dologi kiadások - 50%-ának, de legfeljebb kilencvenezer forint/hó/fő megtérítését negyedéves időszakokra utólag kérelmezheti, a tárgyidőszak utolsó napjától számított 30 napon belül

A kérelmet a NAK által közzétett nyomtatványon terjeszthetik elő a mezőőrt, hegyőrt alkalmazó települési önkormányzatok és a hegyközségek. A kérelemhez csatolni kell a kiadásokat igazoló számlák és egyéb bizonylatok hiteles másolatait tekintettel arra, hogy ezek lehetnek csak a kérelmezés alapbizonylatait.  

A kérelemnek tartalmaznia kell: 

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a helyi önkormányzatok és d) pontja alapján a köztestületek (hegyközségek) teljes személy illetékmentességben részesülnek.

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Igazgatóságai 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara központja 

Az eljárásban ügyfél a mezőőrt alkalmazandó települési önkormányzat és a hegyőrt alkalmazandó hegyközség.  

Az őrszolgálat működése során felmerült költségeket igazoló számlákat az önkormányzatnak a számla kiállítási évét követő öt évig meg kell őriznie. 

A NAK Megyei Igazgatóságainak elérhetősége az alábbi linken található: Igazgatóságok 

Amennyiben az őrszolgálat működésének fenntartásához benyújtandó kérelem nyomtatványán a dologi kiadások rögzítéséhez nem áll elegendő hely, akkor a kérelemhez csatolandó a „Pótlap a mezei őrszolgálat/hegyőrség működéséhez nyújtottállami támogatás dologi kiadásainak rögzítéséhez” elnevezésű nyomtatvány, mely szintén a NAK honlapján tölthető le. 

  1. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény. (NAK tv.). 

  1. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény

  1. A mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet

  1. A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet 

  1. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

 

NAK KÖZPONT