Érintetti jogok gyakorlása a Magyar Rendvédelmi Kar által kezelt személyes adatok kapcsán

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info. tv.) meghatározott feltételek szerint kérelmet nyújtson be.

Kulcsszavak: érintetti jogok gyakorlása

Az érintett a személyes adatai vonatkozásában.

Az érintett az MRK Adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségein keresztül http://www.rendvedelmikar.hu/index.php?pageid=kapcsolat&security_code= írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés célja;

b) a kezelt személyes adatok köre;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

d) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) a kezelt személyes adatok forrása.

Az érintett az MRK Adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségein keresztül http://www.rendvedelmikar.hu/index.php?pageid=kapcsolat&security_code= írásban kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, amennyiben azok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak.

Az érintett az MRK Adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségein keresztül http://www.rendvedelmikar.hu/index.php?pageid=kapcsolat&security_code= az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkében meghatározott feltételek szerint írásban kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.

Az érintett az MRK Adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségein http://www.rendvedelmikar.hu/index.php?pageid=kapcsolat&security_code= keresztül írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az általános adatvédelmi rendelet 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll.

Az Adatkezelő a tájékoztatás iránti kérelmet legfeljebb 8 munkanapon belül, az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

Az Adatkezelő a helyesbítés iránti kérelmet legfeljebb 8 munkanapon belül teljesíti, és erről érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

Az Adatkezelő a törlés iránti kérelmet – amennyiben a kérelem elutasításának nincsen jogszabályban meghatározott indoka – legfeljebb 3 munkanapon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

Magyar Rendvédelmi Kar

a) Amennyiben az érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat az adatvédelmi tisztviselő 2. pontban megjelölt elérhetőségein keresztül.

b) Jogainak érvényesítése érdekében az érintett panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 1125 Bp. Szilágyi E. fasor 22/c, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit.

c) Az érintett az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A per a Fővárosi Törvényszék előtt, vagy az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indítható meg. (http://birosag.hu/torvenyszekek)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

MRK IRODA