ZALAEGERSZEG -LAKCÍM ÉRVÉNYTELENÍTÉSI (FIKTIVÁLÁSI) KÉRELEM

A jegyző kérelemre lakcím fiktiválási eljárást folytat le, ha a szállásadó írásban úgy nyilatkozik, hogy a szállásadónak nem minősülő polgár bejelentett lakcímadata nem valós.

Kulcsszavak: LAKCÍM ÉRVÉNYTELENÍTÉSI (FIKTIVÁLÁSI) KÉRELEM

Azon - 1992. évi LXVI. törvény 5.§ (5a) bekezdése alapján - szállásadónak minősülő polgárok, akik írásbeli nyilatkozatukkal igazolják, hogy a lakásukba bejelentkezett személy életvitelszerűen nem lakik ott.

Az eljárás megindításához kérelmet kell benyújtani. A kérelemhez csatolni szükséges a szállásadó írásbeli nyilatkozatát, hogy a szállásadónak nem minősülő (kijelenteni kívánt) polgár bejelentett lakcím adata nem valós.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (továbbiakban: Nytv.)  5. § (2) bekezdése értelmében a polgár lakóhelye annak a lakásnak a címe amely a polgár állammal, továbbá a természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel való hivatalos kapcsolattartása, valamint lakóhelyhez kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál. A polgár tartózkodási helye annak a lakásnak a címe, ahol a polgár – a lakóhely-változtatás szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

 

Az Nytv. 26. § (5c) bekezdése értelmében nem vezethet a lakcímadat érvénytelenségének megállapítására az a körülmény, hogy a polgár nem él életvitelszerűen a lakóhelyként bejelentett lakásban.

 

Az eljárás ügyintézési határideje: 60 nap

A kérelmet személyesen vagy meghatalmazott útján, valamint elektronikus úton https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas ÁLTALÁNOS VAGY EGYÉB IGAZGATÁSI ÜGYEK › KÉRELEM cím alatti LAKCÍM ÉRVÉNYTELENÍTÉSI (FIKTIVÁLÁSI) KÉRELEM nyomtatványon lehet benyújtani.

Az eljárás illetékmentes.

A hatáskör címzettje a címzetes főjegyző.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Szociális és Igazgatási Osztály

8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.

Ügyfélfogadási idő: https://zalaegerszeg.hu/ugyfelfogadas

A döntés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezni nem lehet. Az ügyfelek a jelen döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül kereset benyújtásával kezdeményezhetik a bíróságtól a döntés felülvizsgálatát. A keresetet a Veszprémi Törvényszéknek címezve, de a közigazgatási határozatot hozó hatóságnál kell benyújtani. A felperesek a keresetlevélben tárgyalás megtartását kérhetik. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél. A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000,- Ft.

Egyéb információk - Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Szociális és Igazgatási Osztály Anyakönyvi és nyilvántartási Csoport

Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. fszt.

Ügyfélfogadási idő: https://zalaegerszeg.hu/ugyfelfogadas

 

A zalaegerszeg.hu honlapról letölthető és E-papír szolgáltatás útján, vagy személyesen postai úton beküldhető nyomtatvány: https://zalaegerszeg.hu/tart/index/136/Egyeb_ugyekKérelem nyomtatvány

Vagy elektronikus úton https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas  ÁLTALÁNOS VAGY EGYÉB IGAZGATÁSI ÜGYEK › KÉRELEM cím alatti LAKCÍM ÉRVÉNYTELENÍTÉSI (FIKTIVÁLÁSI) KÉRELEM nyomtatványon lehet benyújtani. 

Zalaegerszeg Település