Budapest 04. ker. Előzetes telekalakítási szakhatósági eljárás

Ha törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki, az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

Az előzetes szakhatósági eljárás annak a szakkérdésnek az elbírálására irányul, hogy a telekalakítás megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak. 

Kulcsszavak: előzetes szakhatósági állásfoglalás, telekalakítási engedély, szakhatóság

Az eljárás lefolytatásához a kérelmező kérelmét és mellékleteit papíralapon vagy elektronikus úton – amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, úgy kizárólag – elektronikus úton nyújthatja be.

15 nap

Az előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelemhez záradékolt változási vázrajzot, telekalakítási helyszínrajzot, területkimutatást kell mellékelni.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Telekalakítás helye szerint illetékes települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző, döntés előkészítő a Főépítészi Iroda.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az engedélyező hatóság határozata, illetve az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A jegyző által kiadott előzetes szakhatósági állásfoglalás 1 évig használható fel.

Budapest 04. ker. Település