Kérelem a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás-kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyása iránt

A gyermek szülői felügyeleti jogát gyakorló szülő(k), a gyám és a vagyoni ügyeit érintően korlátozott személy gondnokának vagyonkezelői jogkörében tett egyes jognyilatkozatai érvényességét a jogszabályok gyámhatósági jóváhagyáshoz kötik.
A kiskorú törvényes képviselőjének jognyilatkozata a gyámhatóság jóváhagyásával érvényes a kiskorút megillető tartásról történő lemondás; a kiskorút öröklési jogviszony alapján megillető jogra vagy őt terhelő kötelezettségre vonatkozó jognyilatkozat és a külön is visszautasítható vagyontárgyak öröklésének visszautasítása.

Kulcsszavak: Kérelem a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás-kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyása iránt

A gyermek szülői felügyeleti jogát gyakorló szülője/gyámja, a korlátozottan cselekvőképes kiskorú, illetve a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett személy gondnoka és a vagyoni ügyeiben cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezett gondnokolt

A jognyilatkozat jóváhagyása iránti kérelem elektronikus úton is benyújtható.

Az ügyintézési határidő teljes eljárásban 60 nap, melybe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

Az ingó vagyonra vonatkozó jognyilatkozatok
A gyermek vagy a gondokolt tulajdonában lévő értékpapír, a személyes tulajdon szokásos tárgyai közé nem tartozó ékszerek, ezüst-, arany-, platinatárgyak, drágakövek és egyéb ingó tárgyak elidegenítésére és megterhelésére vonatkozó törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyása iránti kérelemhez mellékelni kell a vagyontárgy értékesítésével hivatásszerűen foglalkozó szerv vagy személy értékbecslését.
Lakásbérlet esetén: a bérleti szerződést.

Az eljárás illetékmentes, eljárási díj nincs. Az eljárás költségeit az ügyfél viseli az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százszorosát meghaladó értékhatárú kérelemre induló vagyoni ügyekben, egyébként az eljáró hatóság.

Nincs szükség a gyámhatóság jóváhagyására, ha a kiskorú ingatlanvagyonának megterhelésére az ingatlan ellenérték nélküli megszerzésével egyidejűleg, az ingyenes juttatást nyújtó személy javára történő haszonélvezet alapításával kerül sor, valamint, ha a jognyilatkozat érvényességét bírósági vagy közjegyzői eljárásban elbírálták.
A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy és gondnoka jognyilatkozatának, továbbá a cselekvőképtelen nagykorú gondnoka jognyilatkozatának érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges, ha a jognyilatkozat a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen nagykorú tartására; öröklési jogviszony alapján őt megillető jogára vagy terhelő kötelezettségére; nem tehermentes ingatlanszerzésére, ingatlana tulajdonjogának átruházására vagy bármely módon történő megterhelésére; gyámhatóságnak átadott vagyonára; vagy a gondnokot kirendelő határozatban megállapított összeget meghaladó értékű vagyontárgyára vonatkozik.
Nincs szükség a gyámhatóság jóváhagyására, ha a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen nagykorú ingatlantulajdonának megterhelésére az ingatlan ellenérték nélküli megszerzésével egyidejűleg, az ingyenes juttatást nyújtó személy javára történő haszonélvezet alapításával kerül sor, valamint ha a jognyilatkozat érvényességét bírósági vagy közjegyzői eljárásban elbírálták.
A gyámhatóság a jognyilatkozatot abban az esetben hagyja jóvá, ha az a gyámság alatt álló, illetve a gondnokság alatt álló személy érdekében áll. A cselekvőképtelen gyermek esetében a gyám, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személy esetében a gondnok jognyilatkozata a gyámhatósági eljárás tárgya. A korlátozottan cselekvőképes gyermek vagyonát érintően a gyermek és a gyám együttes jognyilatkozatának jóváhagyására irányul közös kérelmük. A bírósági ítélet értelmében vagyonkezelésében részlegesen korlátozott cselekvőképes gondnokolt vagyona tekintetében a gondnokolt és gondnoka együttes jognyilatkozata érvényességi feltétele a gyámhatóság általi jóváhagyás. Ha a cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy és gondnoka között a jognyilatkozat jóváhagyása kérdésében vita keletkezik, arról bármelyikük kérelmére a gyámhivatal dönt.
Amennyiben a gyámság vagy gondnokság alatt álló személy ingatlantulajdonnal vagy lakásbérleti jogviszonnyal rendelkezik, a gyám, a gondnok vagy a kijelölt vagyonkezelő eseti gondnok gondoskodik az ingatlan, illetőleg a lakás hasznosításáról.
Az ingatlan, illetve a lakás fenntartásának költségeit elsősorban a hasznosításból eredő bevételekből kell fedezni. Ha az ingatlan, illetőleg a lakás hasznosítása akadályba ütközik, vagy a bevételek a fenntartás költségeit nem fedezik, továbbá ha az az állagmegóvás miatt indokolt, a gyámhivatal kezdeményezi az önkormányzatnál a szükséges összeg települési támogatásból történő juttatását.

EKEIDR2