https://www.eger.hu/hu/adougyek linken találhatnak az érdeklődők.

">

EGER – ÖNKORMÁNYZATI JÖVEDÉKI ADÓ

A magánfőző a tulajdonába kerülő, illetve a már tulajdonában lévő desztillálóberendezés adataiban történt változás kapcsán az önkormányzati adóhatóság felé adatbejelentésre kötelezett.

Általános tájékoztatókat https://www.eger.hu/hu/adougyek linken találhatnak az érdeklődők.

Kulcsszavak: JÖVEDÉKI magánfőző magánfőzés desztillálóberendezés

Az adatbejelentésre kötelezett a magánfőző.

Az új eljárásjogi szabályok értelmében a magánfőző a tulajdonába kerülő, illetve a már tulajdonában lévő desztillálóberendezés adataiban történt változás kapcsán az önkormányzati adóhatóság felé adatbejelentésre kötelezett.

 

A bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban a lakóhely szerinti, a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban - ide nem értve az előállított termék jogszabálysértő értékesítését - pedig az ellenőrzött tevékenység végzésének helye szerinti önkormányzati adóhatóság jár el.

Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, aki a magánfőzésre vonatkozó szabályoknak megfelelve, de a desztillálóberendezés bejelentése vagy a párlat előállításának bejelentése nélkül végzi párlat előállítását, illetve ha a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg, felszólítja, hogy jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget 15 napon belül.

Ha az érintett a felszólításnak határidőig nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság 200 ezer forintig terjedő bírsággal sújthatja.

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást, az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Papír alapon benyújtható űrlap

Papír alapú űrlap az önkormányzat honlapján megtalálható: https://www.eger.hu/hu/adougyek/bevallasi-es-bejelentkezesi-nyomtatvanyok/onkormanyzati-jovedeki-ado

Az adatbejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „EGER18JÖVBEJ” számú „Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről” elnevezésű „PDF” formátumú papíralapú adatbejelentési nyomtatványon postai úton, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton.

 

Elektronikus űrlap

Ügyfélkapus regisztrációval - KAÜ azonostást követően – az adatbejelentés elektronikusan is benyújtható. Az elektronikus ügyintézés során az adatbejelentésre az ASP-ADÓ 42B számú „Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről” elnevezésű „iForm” típusú űrlap (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) szolgál. 

Az adatbejelentés benyújtható továbbá „PDF” formátumú űrlapon ePapíron.

Az adatbejelentés elektronikus úton való benyújtása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény szabályai alapján teljesítendő.

2016. évtől kezdődően az előállított magánfőzött párlat után az önkormányzati adóhatóság felé nincs adófizetési kötelezettség.

Eger Megyei Jogú Város jegyzője (önkormányzati adóhatóság)

Heves Megyei Kormányhivatal

Az adó megfizetése párlatjegy beszerzésével történik. Párlat adójegy igénylésére csak a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság által regisztrált magánfőző jogosult.  Az önkormányzatnál regisztrált, az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelentett magánfőzőnek magánfőzés keretében történő párlat előállításához az előállítást megelőzően a lakóhelye szerint illetékes állami adó- és vámhatóságtól kell a párlat adójegyet beszerezni.

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi XCCII. törvény

Eger Település