Veszélyes folyadék- és olvadéktároló javítás átalakítás bejelentése

A tárolótartály, tároló-létesítmény javítására/átalakítására vonatkozó bejelentését az üzemeltetőnek vagy megbízottjának a javítás/átalakítás megkezdését megelőzően a műszaki biztonsági feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz kell benyújtania.

Kulcsszavak: A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek javítására, átalakítására vonatkozó bejelentés

A berendezés üzemeltetője, vagyis a műszaki biztonsági feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnál bejelentett egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság, aki vagy amely a tárolótartállyal (tároló-létesítménnyel) rendelkezni jogosult, vagy akit, illetve amelyet a rendelkezni jogosult annak üzemeltetésére feljogosított.

Veszélyes folyadék, olvadék tárolótartály, tároló létesítmény
HATÓSÁGI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM
1. Adatok:
1.1. Az üzemeltető
neve:
székhelye:
levelezési címe:
1.2. Az igazgatási szolgáltatási díjfizető
neve:
székhelye:
levelezési címe:
adószáma:
Bank számlaszáma:
2. A kérelemmel érintett ingatlan [telepítési helye (telepítési helyei]
címe:
helyrajzi száma:
3. A kérelmezett engedély fajtája:
létesítési engedély
üzembe-helyezési engedély
üzembevételi jóváhagyás
4. A kérelem tárgya és annak rövid leírása:
5. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági engedélyek megnevezése, száma, kelte:
6. A felelős tervező (tervezők) neve, címe, jogosultsága, elérhetősége.
7. A technológiai kivitelezés felelős műszaki vezetőjének (ha már ismert)
neve:
címe:
elérhetősége:
nyilvántartási száma:
8. Mellékletek:
Kérelem, segédlet:
cégszerű aláírás

60 nap

iratokat.
(2) A szükséges vizsgálatokat az átalakítási tervet készítő tervezőnek kell előírnia.
(3) A Hatóság a változtatásokra vonatkozó adatokat köteles a nyilvántartásban átvezetni.

4. melléklet az 1/2016. (I. 5.) NGM rendelethez
Az átalakítás és a javítás bejelentéséhez mellékelendő iratok
1. Átalakítás vagy javítás bejelentése esetén a terv dokumentációt szűkített tartalommal, csak a tervezett átalakítás vagy javítás vonatkozásában, de annak minden érintett vetületére kiterjedően, a 3. melléklet 1-2. pontjában meghatározott szempontok figyelembevételével kell összeállítani.
2. Az átalakítás, illetve a javítás bejelentéséhez - annak tartalmától függően - mellékelni kell:
a) a tervezői nyilatkozatot a 6. melléklet szerint,
b) a meglévő állapot ismertetését, az általános műszaki leírást,
c) a tárolótartály, tároló-létesítmény egészére vonatkozó elrendezési rajzot, külön jelölve az átalakítandó vagy javítandó részeket (tárolótartály, tároló-létesítmény rész, csővezeték, szerelvény, technológiai berendezés),
d) a műszaki leírást és tervrajzokat, amelyek alapján a meglévő állapot, valamint a tervezési határok megítélhetők, és ennek részeként
da) a tervezett átalakítás vagy javítás ismertetését,
db) a tervezett munkák részletezését.

Az igazgatási szolgáltatási díj tekintetében a díjmentességre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény illetéket említ, azon díjat kell érteni.

EKEIDR2