Bejelentésköteles szerencsejáték (tombolajáték) bejelentése

A tombolajáték olyan, bejelentésköteles sorsolásos játék, amelynél a sorsjegyet kizárólag a rendezvény helyszínén jelen lévők között árusítják, a sorsolást a rendezvény helyszínén és annak ideje alatt tartják meg és a kibocsátott sorsjegyek száma az 5 ezer darabot vagy összértéke a 2 millió forintot nem haladja meg és a nyeremények fogyasztói áron számított összértéke a kibocsátott sorsjegyek összes értékének 80%-át meghaladja, de bejelentés sem szükséges bizonyos intézmény rendezvényén, ha az eladott sorsjegyek összértékét igazoltan a játékosok részére előzetesen meghirdetett célra fordítják.

Kulcsszavak: szerencsejáték bejelentésköteles tombolajáték tombola bejelentés

A tombolajátékot, mint liberalizált tevékenységként szervezhető szerencsejátékot természetes személy, gazdálkodó szervezet, vagy más jogalany is szervezhet.

A bejelentésköteles játékok megbízás alapján történő lebonyolításakor a megbízási szerződés egy eredeti példányát is mellékelni kell a bejelentéshez. A megbízási szerződés hiányában a bejelentési kötelezettség teljesítőjét kell a bejelentésköteles játékok szervezőjének tekinteni.

A tombolajáték lebonyolítására vonatkozó megbízástól, illetve a megbízási szerződésnek a bejelentéshez történő csatolásából, vagy annak mellőzéséből eredő, a megbízási szerződésben szereplő felekre háruló jogok és kötelezettségek fontossága mellett külön kiemelendők az ügyfél (szervező) meghatalmazáson alapuló képviseletére vonatkozó alábbi szabályok:

Az eljárásban a gazdálkodó szervezetek, társaságok, más szervezetek törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján járhatnak el, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással vagy a Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY) foglaltak szerint, ez a rendszer kizárólag az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan teszi lehetővé az ügyfél számára más személy meghatalmazását. Ezek a szabályok megfelelően irányadók a gazdálkodó szervezetnek nem minősülő természetes személy ügyfelek esetében is.

Természetes személy eljárhat személyesen, vagy meghatalmazottja útján is.

A bejelentést a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játéknak minősülő tombolajáték szervezője vagy annak megbízottja a játék meghirdetése előtt legalább 10 nappal köteles benyújtani a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz (a továbbiakban: hatóság). A bejelentéshez nincs a hatóság által rendszeresített nyomtatvány vagy űrlap.

Az SZF_36 jelű, „Nyilatkozat felügyeleti díj megfizetéséről szerencsejáték szervezők részére; Kérelem a nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítására; Kérelem a felügyeleti díj túlfizetése esetén a túlfizetés rendezésére” elnevezésű űrlap felhasználásával kell a szervezőnek számot adnia a szerencsejáték felügyeleti díj (a továbbiakban: felügyeleti díj) fizetési kötelezettsége teljesítéséről is, amely díj a sorsolást megelőző 10 napon belül fizetendő.

A formakényszer nélküli bejelentés elektronikus úton, az ügyfél Ügyfélkapuján (gazdálkodó szervezetnek nem minősülő természetes személy, gazdálkodó szervezetnek nem minősülő szervezet természetes személy képviselője és az egyéni vállalkozó esetében), vagy Cégkapuján (az egyéni vállalkozó kivételével a gazdálkodó szervezetek, gazdálkodó szervezetnek nem minősülő  szervezet gazdálkodó szervezetnek minősülő képviselője) keresztül e-papír benyújtásával a hatóság Hivatali Kapujára, valamint személyesen vagy postai úton terjeszthető elő.

A központi ügyfélszolgálat címe: 1051 Budapest, Sas utca 20-22., Telefonszám: +36 (1) 550-2500, eFax: +36 (1) 550-2495.

Ügyfélfogadási idő:

A hatóság valamennyi ügyfélszolgálati pontjának elérhetősége megtalálható a https://szf.gov.hu/kapcsolat/ webhelyen.

A hatóság eljárása során azt vizsgálja, hogy az ügyfél bejelentése szerint tervezett nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék megfelel-e a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Szjtv.) 16. §-ában meghatározott tényállási elemeknek és egyéb jogszabályi feltételeknek. A hatóság a bejelentés elbírálásához előírhatja a bejelentés egyes adatainak részletezését, kiegészítését. A bejelentés és a mellékleteinek tartalmi vizsgálatát követően, amennyiben szükséges, a bejelentés beérkezésétől számított 15 napon belül hiánypótlási felhívás kibocsátására kerül sor. Hiánypótlás kibocsátásának több ízben is helye van. A kérelmező a hiánypótlási felhívás teljesítésére határidő hosszabbítást kérhet, melyről a hatóság végzéssel dönt. Ha az ügyfél a hatóság által biztosított határidőben, illetőleg teljes körűen nem tesz eleget, a hatóság a kérelemre indult eljárást végzéssel megszünteti. Az ügyfél a hiánypótlást az SZF_08 jelű Hiánypótlás elnevezésű nyomtatvány felhasználásával is teljesítheti, de ennek használata nem kötelező.

A jogszabályi feltételeknek megfelelő tombolajátékot a hatóság nyilvántartásba veszi és erről értesíti az ügyfelet. Amennyiben a részvételi feltételek alapján az akció nem minősül bejelentésköteles tombolajátéknak, a hatóság a nyilvántartásba vételt határozattal megtagadja.

A tombolajáték szervezője köteles a sorsoláson közjegyző vagy legalább háromtagú sorsolási bizottság jelenlétéről gondoskodni, a sorsolási esemény tanúsítása, illetve a sorsolás lebonyolításáról történő jegyzőkönyv felvétele érdekében.

Amennyiben a szervezőt bejelentési kötelezettség terheli, a szervező köteles a tombolajátékot annak meghirdetése előtt legalább 10 nappal a hatóság felé bejelenteni. A tombola bejelentéséhez nincs rendszeresített formanyomtatvány, vannak azonban kötelező tartalmi elemei.

A bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

További benyújtandó iratok:

Bizonyos jogszabályi feltételek maradéktalan teljesítése esetén nem kötelező a tombolajátékot bejelenteni a hatósághoz, ugyanakkor az ezzel összefüggő rendelkezések betartása különösen fontos.

Tombolajáték bejelentési és végelszámolási kötelezettség nélkül szervezhető bölcsődei ellátást biztosító intézmény és nevelési-oktatási intézmény rendezvényén, ha az eladott sorsjegyek összértékét teljes egészében és igazoltan a játékosok részére előzetesen meghirdetett célra fordítják.

Ugyanakkor a jelenlegi szabályozás a bejelentési kötelezettség nélkül szervezhető tombolajátékra a bejelentési kötelezettséggel szervezhető tombolajátékhoz képest nem tartalmaz eltérő szabályozást sem a felügyeleti díj megfizetése, illetőleg az SZF_36 jelű űrlap hatósághoz történő benyújtása, sem az esetleg át nem adott nyeremények (ha az eladott sorsjegyek összértékét teljes egészében és igazoltan nem fordítják a játékosok részére előzetesen meghirdetett célra) játékadó címén történő befizetése, sem pedig a tombolajáték hatóság általi ellenőrizhetősége tekintetében.

Amennyiben bölcsődei ellátást biztosító intézmény és nevelési-oktatási intézmény rendezvényén nem teljesülnek maradéktalanul azok a jogszabályi feltételek, amelyek szerint az eladott sorsjegyek összértékét teljes egészében és igazoltan a játékosok részére előzetesen meghirdetett célra kell fordítani, akkor az adott tombolajátékhoz kapcsolódó, a bejelentési-, illetve végelszámolási kötelezettség mellőzésére vonatkozó kedvezmények sem érvényesíthetők jogszerűen, így a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban nem álló tombolajáték szervezőjének szankcionálása is felmerülhet, ezért a tombolajáték szervezésének előkészítése és lebonyolítása gondos körültekintést igényel.

A tombolajáték bejelentése illetékmentes.

A sorsolást megelőző 10 napon belül a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék, a tombolajáték szervezőjének felügyeleti díjat kell fizetnie.

A felügyeleti díj mértéke a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék nyereményalapjának 1 ezreléke, de legalább 5 ezer forint, legfeljebb 500 ezer forint. A felügyeleti díjat készpénz-átutalási megbízással (a hatóság ügyfélszolgálati irodáin rendelkezésre állnak) vagy banki átutalás útján kell megfizetni a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01076129-00000000 számú Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj és bírság bevételi számla javára.

A szervező a felügyeleti díj megfizetése mellett köteles a hatósághoz a felügyeleti díj megfizetéséről szóló nyilatkozat SZF_36-os jelű űrlapon történő egyidejű benyújtására is. A felügyeleti díj megfizetése a nyilatkozattételi kötelezettség teljesítését nem pótolja.

Az átutalás „közlemény” rovatában javasolt feltüntetni a következőket:

A hatóság a nyilatkozattételi vagy díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a felügyeleti díjat határozattal állapítja meg és annak megfizetésére kötelezi a tombolajáték szervezőjét.

A felügyeleti díj számítása, megfizetése és nyilvántartása 1000 forintban történik, az általános kerekítési szabályok szükség szerinti alkalmazásával. A felügyeleti díj késedelmes teljesítése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. Ha a kötelezett az előírtnál nagyobb összegű felügyeleti díjat fizetett be a hatósághoz (túlfizetés), a hatóság a túlfizetés összegét a kötelezett kérelmére a kötelezett más felügyeleti díjfizetési kötelezettségére számolja el, vagy kérelemre visszatéríti.

A tombolajáték szervezőjét az át nem adott nyeremények után játékadó fizetési kötelezettség terheli.

Szerencsejáték Felügyelet

A határozatban és egyes végzésekben foglaltak jogszerűségének vitatása esetén, e döntések ellen azok közlésétől számított 30 napon belül – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességi okok figyelembevételével – az illetékes Törvényszékhez címzett, de a hatóságnál benyújtott keresettel közigazgatási per kezdeményezhető. A pert a hatóság (Szerencsejáték Felügyelet), mint alperes ellen kell megindítani.

A perben jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint elektronikus ügyintézésre köteles, belföldi székhellyel rendelkező, gazdálkodó szervezetnek minősülő ügyfél a keresetlevelet kizárólag a hatóság honlapjáról letölthető (szf.gov.hu „Nyomtatványok” menüpont), a keresetlevél elektronikus benyújtására szolgáló SZF_KPER űrlap megfelelő kitöltésével, a keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó perrendtartási szabályoknak megfelelően, elektronikus úton terjesztheti elő a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

A perben jogi képviselő nélkül eljáró, belföldi gazdálkodó szervezetnek nem minősülő ügyfél a keresetlevelét a hatóság honlapjáról letölthető SZF_KPER űrlap megfelelő kitöltésével elektronikus úton is előterjesztheti.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha azt szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A bírósági tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000 Ft, a peres felet azonban illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a felet az eljárást befejező határozatában hivatalból kötelezi a meg nem fizetett illeték vagy állam által előlegezett költség államnak történő megfizetésére.

Nem kell a hatóság engedélye a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játékhoz, a tombolajátékhoz, ha a sorsjegyet kizárólag a sorsolás helyszínén jelenlévők között árusítják, a sorsolást a rendezvény helyszínén és annak ideje alatt tartják meg és

a) a kibocsátott sorsjegyek száma az 5 ezer darabot, vagy összes értéke a 2 millió forintot nem haladja meg és

b) a nyeremények fogyasztói áron számított összértéke, vagy a kisorsolásra kerülő pénzösszeg a kibocsátott sorsjegyek összes értékének 80 %-át meghaladja.

Előfordulhat, hogy a játékot különböző helyszíneken és időpontokban tartott esemény (pl. rendezvénysorozat) keretében kívánják lebonyolítani, ez esetben azt minden egyes sorsoláshoz kapcsolódóan külön-külön be kell jelenteni és a sorsolásos játék jogszabályi előírásainak minden egyes alkalommal külön-külön meg kell felelni.

Adott szerencsejátékban, kivételesen, 18 éven aluliak is részt vehetnek.

Az elektronikusan megküldött megbízási szerződés akkor tekinthető hitelesnek, ha digitális aláírás hitelesítéssel és időbélyegzővel látta el az okiratot szerkesztő, illetve ellenjegyző ügyvéd vagy jogtanácsos, avagy a szerződést közjegyző foglalta közokiratba és ellátta digitális aláírás hitelesítéssel és időbélyegzővel. Amennyiben az előzőekben ismertetett kritériumoknak megfelelően készült megbízási szerződés csatolására nincs lehetőség, vagy a bejelentés egyébként is postai úton vagy személyesen kerül előterjesztésre, ez esetben a megbízási szerződés egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen kérjük eljuttatni a hatóságnak.

Tombolajáték bejelentési és végelszámolási kötelezettség nélkül szervezhető az alábbi nevelési-oktatási intézmények számára: óvoda, általános iskola, gimnázium, szakgimnázium, szakiskola, készségfejlesztő iskola, alapfokú művészeti iskola, kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, kollégium;

a következő bölcsődei ellátást biztosító intézmények számára:bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde;

valamint a többcélú :nevelési intézmények (amelyek vagy nevelési-oktatási feladatokat látnak el, vagy bölcsődei ellátást biztosítanak, vagy mindkét említett tevékenységet végzik) számára: óvoda-bölcsőde, egységes iskola vagy összetett iskola, közös igazgatású köznevelési intézmény, általános művelődési központ egyes intézményi egysége, egységes pedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény;

amennyiben az érintett intézmények az eladott sorsjegyek összértékét teljes egészében és igazoltan a játékosok számára előzetesen meghirdetett célra fordítják.

A sorsolás alatt át nem vett nyereményeket a rendezvény helyszínén és ideje alatt ismételten ki kell sorsolni mindaddig, amíg azokat a jelenlévő nyertes át nem veszi.

A sorsoláson közjegyző jelenléte nem kötelező. A közjegyző nélkül lebonyolításra kerülő sorsolási eseményeken a szervező a sorsolást az általa kijelölt, a sorsolás lebonyolításáért felelős, legalább háromtagú bizottság részvételével bonyolítja le, amely a sorsolás lebonyolításáról jegyzőkönyvet vesz fel. Amennyiben közjegyző előtt kerül lebonyolításra az esemény (a közjegyző biztosítása a szervező kötelezettsége), abban az esetben közjegyzői okiratot kell kiállítani.

Egy bejelentés alapján kizárólag egy tombolajáték bonyolítható le. Tilos készpénz-nyeremény tombolajáték keretében történő sorsolása.

Tombolajáték hírközlő eszköz és rendszer útján és kaparós sorsjeggyel nem szervezhető.

A szerencsejáték szervező a sorsolásnak, a nyertes sorsjegyeknek és a nyereményeknek a sorsjáték meghirdetésével azonos nyilvánosságot köteles biztosítani.

Törvényi előírás a hatósági ellenőrzés lehetőségének biztosítása is, ez vonatkozik valamennyi megrendezett tombolajátékra.

Amennyiben a játékosokat megillető, meghirdetett nyeremények, vagy azok egy része valamilyen oknál fogva nem került átadásra, a szervező az át nem vett nyeremények összegét köteles játékadó címén bevallani és a nyeremény átvételére nyitva álló határidő lejártát követő hónap 20. napjáig a központi költségvetésbe befizetni. Tárgynyeremény sorsolás esetén a nyereménytárgy forgalmi értékének megfelelő összeget kell megfizetni.

A nyertes részére a nyeremény igénylésére a sorsolás napját követő 90 napos jogvesztő határidőn belül van lehetőség. A szervező a nyeremény igénylését követően a nyeremény átadása érdekében haladéktalanul köteles a szükséges intézkedéseket megtenni és a nyeremény átadását a nyertes részére a nyeremény igénylésétől számított 30 napos határidőn belül biztosítani.

A szervezőt a bejelentésköteles tombolajátékkal kapcsolatban végelszámolási kötelezettség terheli a sorsolási eseményt követő 150 napon belül.

Tombolajáték esetén is lehetőség van nyereményigazolás kérésére, amennyiben a nyeremény összege eléri, vagy meghaladja a 2 millió Ft-ot.

Ha a tombolajátékot nem a meghirdetett szabályoknak megfelelően bonyolítják le, a hatóság megbízottja a tombolasorsolás folytatását felfüggeszti és kezdeményezi a hatóságnál szankciók alkalmazását. A játékosok kártalanításáról a szerencsejáték szervező gondoskodik.

A tombolajátékból származó nyeremény a személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmében nem számít jövedelemnek, így az ilyen szerencsejátékból származó nyeremény után nem keletkezik személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség.

Az ügyintézési határidő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szf08/

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szf36/

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szfkper/

SZF