Kecskemét - Házi szennyvízhálózat kiépítésének támogatása

Az önkormányzat a házi szennyvízhálózat kiépítésének elősegítésére egyszeri, visszafizetési kötelezettség nélküli pénzbeli támogatást állapít meg szociálisan rászorult személy részére.

Kulcsszavak: szennyvízhálózat, csatornahálózat, szociális

Az önkormányzat a házi szennyvízhálózat kiépítésének elősegítésére egyszeri, visszafizetési kötelezettség nélküli pénzbeli támogatást állapíthat meg azon szociálisan rászorult személy részére,

 és vagyonuk nincs.

Az ingatlan a kérelmező tulajdonában van, életvitelszerűen abban lakik, illetve az ingatlanhatárig ki van építve a szennyvízhálózat, arra csatlakozási lehetősége van.

 

A támogatás megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt.

A kérelmet Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociálpolitika Osztályához kell benyújtani személyen az ügyfélszolgálaton, postai vagy elektronikus úton. 

Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a - megtérítés elrendelése napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben történő - visszafizetésre.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő:

Sommás eljárásban nyolc nap.

Teljes eljárásban hatvan nap.

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.

 

Ügyfélre irányadó határidő:

A hiánypótlásban, felhívásban meghatározott határidő.

Az ellátásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító hatóságot.

A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, amely a Szociálpolitikai Osztály ügyfélszolgálatán (6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.) ügyfélfogadási időben (https://kecskemet.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/elerhetosegek-ugyfelszolgalat-irodak) kérhető  vagy

letölthető a      https://ekecskemet.hu/_upload/editor/Nyomtatvanyok/szocialpolitika/kerelem_hazi_szennyvizhalozat_kiepitesehez.doc oldalról.

 

A kérelemhez mellékelni kell

 • a háztartásban együtt élő személyek jövedelméről szóló igazolást és vagyonnyilatkozatot,
 • munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás,

            - álláskereső esetén az illetékes járási hivatal által kiállított igazolás,
            - nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap és a             nyugdíjszelvény,
           - őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által a lezárt adóévről kiállított                 igazolás,
          - vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem              zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata,
          - tartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat                          vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának nyilatkozata,
          - ösztöndíjról a köznevelési vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat vagy az                      utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom, vagy

 • 30 napnál nem régebbi igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, köznevelési vagy felsőoktatási intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról,
 • a lakás tulajdonjogának igazolására tulajdoni lap vagy adásvételi szerződés,
 • ha az ingatlanon több lakás van, alaprajzi vázrajz és az egyes lakásokban lakó személyek pontos megjelölése.

 

A kérelem személyes benyújtásakor szükséges okmányok:

- A kérelmező személyazonosító igazolványa (vagy érvényes útlevele, vezetői engedélye), lakcímnyilvántartó- kártyája, adókártyája és TAJ- kártyája

- A kérelmező akadályoztatása esetén meghatalmazás

Az eljárás illeték -és költségmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociálpolitikai Osztály

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

 

A döntés ellen a közlésétől számított 15 napon belül Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének címzett, de Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Szociálpolitikai Osztály benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

 

család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége

közeli hozzátartozó:

 •  a házastárs, az élettárs,
 •  a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
 •  korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt
 •  a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a 2. vagy 3. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér

Ptk. szerinti hozzátartozó: a közeli hozzátartozó (házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér) az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;

egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik  

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége

nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege

vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett - összeg, amelynek

 • külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy
 •  együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát

meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

házi szennyvízhálózat: az ingatlanon keletkező szennyvíz összegyűjtését szolgáló és azt a szennyvízbekötő vezeték vagy a csatlakozó szennyvízhálózat végpontjához továbbító – az ingatlanon lévő építmény (épület) tartozékát képező – szennyvízvezeték-hálózat, annak kiegészítő elemeivel (így például szennyvízmennyiség-mérő, szennyvízminőség-ellenőrző akna, szennyvíz-előkezelő mű) együtt.

lakás: olyan összefüggő helyiségcsoport, amely a

 1. helyiségei;
 2. közművesítettsége;
 3. melegvíz-ellátása; és
 4. fűtési módja

alapján valamelyik komfortfokozatba (összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli) sorolható.

Kecskemét Település