Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság - Közérdekű adatigénylés

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósághoz közérdekű adat megismerési iránti igény nyújtható be.

Kulcsszavak: adatigénylés, közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat

Bárki.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak a megismerése iránt bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - igényt nyújthat be.

Az Igazgatóság a kezelésében lévő közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az igény beérkezését követő legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül tesz eleget.

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül lehet megindítani.

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

ANPI