Budapest 04. ker. - Ipari tevékenység: bejelentés-köteles

Szíveskedjen megtenni bejelentését (új bejelentés/adatváltozás-bejelentés/megszűnés bejelentés) a 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet rendelkezései alapján, ami a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szól.

A bejelentésköteles ipari tevékenységek az 1. számú mellékletben találhatók e rendeletben.

Kulcsszavak: ipari, bejelentésköteles, szolgáltatás, gyártás, telep, megszüntetés, adatváltozás

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerint bejelentés-köteles tevékenységet folytatni kívánó (új bejelentés), tevékenységet folytató (adatváltozás-bejelentés, megszűnés bejelentés) egyéni vállalkozó vagy gazdálkodó szervezet.

A rendelet hatálya nem terjed ki a Magyar Honvédség szervezetei által folytatott ipari tevékenységekre, a külön jogszabály szerint környezetvédelmi engedélyköteles, illetve egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenységekre, továbbá a működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenységekre és a fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységekre.

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet  3. mellékletben meghatározott adattartalmú, az erre a célra rendszeresített Ipari tevékenység folytatásának bejelentése elnevezésű iFORM formanyomtatványon, elektronikus úton bejelenti Újpest Önkormányzat jegyzőjének.

A tevékenységet végző a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást (ide tartozik a megszűnés is) haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek, az alábbi iFORM formanyomtatványon: 

Ipari tevékenység folytatásának bejelentése (változás bejelentése/megszűnés)

Megszűnés esetén a jegyző törli a tevékenységet végzőt a nyilvántartásból.

 

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet:

11. § (1) * 

(2) Abban az esetben, ha az ipari tevékenység folytatója

a) tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy

b) telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg,

és felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket, a jegyző hivatalból vagy a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzésére egyébként jogosult más hatóság kezdeményezésére, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti, valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja.

(3) Amennyiben a tevékenység folytatója

a) telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytat bejelentés nélkül, vagy

b) a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,

c) a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból.

Adatváltozás esetén: Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás (ide tartozik a megszűnés is) bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.

A bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül, a jegyző nyilvántartásba veszi a tevékenységet, és az erről szóló igazolást, valamint a Főépítészi Iroda által kiadott, az adott ingatlanra vonatkozó helyi építési szabályzat előírásait tartalmazó tájékoztató levelet a Bejelentőnek megküldi.

A megszűnés bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül, a jegyző a tevékenység megszüntetését a nyilvántartásba bejegyzi, telepengedély-köteles tevékenység megszűnése esetén határozatot hoz.

Bejelentés-köteles ipari tevékenység bejelentése elektronikus úton beküldött formanyomtatványon történik.

Beadványhoz csatolandó iratok (lehetőség szerint pdf formátumban):

Bejelentés-köteles ipari tevékenység esetén adatváltozás és megszűnés bejelentése elektronikus úton beküldött formanyomtatványon történik.

Az eljárások illetékmentesek. 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Jegyzője
(Az eljárást a jegyző nevében a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának munkatársa folytatja le).

A bejelentés benyújtását megelőzően ajánlott az önkormányzat Főépítészi Irodájától – a pontos helyrajzi szám ismeretében – információt kérni arra vonatkozóan, hogy a helyi építési szabályzatok alapján a folytatni kívánt tevékenység az adott építési övezetben folytatható-e?

A tevékenységet végző a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek, az alábbi iFORM formanyomtatványon: 

Ipari tevékenység folytatásának bejelentése (változás bejelentése)

(Ákr. 26. § (1) A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.)

Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változást, jogutódlást, – annak megfelelő igazolása mellett - az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.

Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni, az alábbi iForm formanyomtatványon:

Ipari tevékenység folytatásának bejelentése (megszűnés).

Ilyenkor a telepet a jegyző törli a nyilvántartásból.

Ha az ipari tevékenység végzője a telepen folytatott ipari tevékenység mellett másik bejelentés, vagy engedélyköteles ipari tevékenységet is folytatni kíván, a bejelentés-köteles tevékenységet köteles haladéktalanul bejelenteni, az újonnan végezni kívánt engedélyköteles tevékenységre pedig új kérelem benyújtásával engedélyt kérni.

A nyilvántartásba vételt követően szükséges a vásárlók könyvének hitelesítése (szolgáltató tevékenységet végző ipari tevékenység esetén), melyre ügyfélfogadási időben, személyesen van lehetőség.

Budapest 04. ker. Település