GYÖNGYÖS – KÉRELEM ADÓFELFÜGGESZTÉSRE

Gyöngyös Városi Önkormányzat illetékességi területén az adófelfüggesztés jogintézménye a magánszemélyek kommunális adójára terjed ki. Az adófelfüggesztés tulajdonképpen nem más, mint törvényi keretek között az adó megfizetésének alanyi jogú elhalasztása kamatfizetés terhe mellett.

Kulcsszavak: adófelfüggesztés Gyöngyös; adófelfüggesztési kérelem Gyöngyös

Az a magánszemélyek kommunális adójának adóalanya (adózó), aki a lakcím nyilvántartás szerint, valamint életvitelszerűen is a lakóhelyéül szolgáló lakása utáni magánszemélyek kommunális adója fizetési kötelezettségét illetően a 65. életévét betöltötte, vagy életkorától függetlenül megváltozott munkaképességű magánszemély, aki egyedül vagy ugyanezen feltételeknek megfelelő hozzátartozójával él.

Az adófelfüggesztés lehetőségét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 14/A. §-a, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 72. §-a szabályozza.

A Htv. 14/A. § (1) bekezdése alapján az adófelfüggesztésre jogosult adózó az adófelfüggesztés iránti kérelmet nyújthat be legkésőbb az adófelfüggesztés időszaka első adóévének január 15. napjáig az adóhatósághoz. Az ezen időpontot követően beérkezett kérelmeket az adóhatóság az adóévet követő év első napjától veszi figyelembe.

Az adófelfüggesztést a Htv. az alábbiakban szabályozza:

A Htv. 14/A. §  (1) bekezdése alapján  a 65. életévét betöltött, vagy életkorától függetlenül a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülő magánszemély, aki egyedül vagy kizárólag ugyanezen feltételeknek megfelelő hozzátartozójával él, a lakcím nyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyéül szolgáló lakása utáni magánszemélyek kommunális adója fizetési kötelezettségét illetően adófelfüggesztés iránti kérelemmel élhet az adóhatóság felé. Az adófelfüggesztés időszaka alatt az adót nem kell megfizetni, az egyébként esedékessé váló adó után azonban az adóhatóság az esedékesség napjától az adófelfüggesztés megszűnése napjáig terjedően a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével egyező mértékű kamatot számít fel. A kamatot a késedelmi pótlék-számítással azonos módon kell számítani. Az adófelfüggesztés az adóév első napjától, annak (3) bekezdés szerinti megszűnése napjáig tart. Az arra jogosult adózó az adófelfüggesztés iránti kérelmét legkésőbb az adófelfüggesztés időszaka első adóévének január 15. napjáig nyújthatja be az adóhatóságnál. Az ezen időpontot követően beérkezett kérelmeket az adóhatóság az adóévet követő év első napjától veszi figyelembe. 

(2)  Az adóhatóság az adófelfüggesztésre jogosultnak az adófelfüggesztés iránti kérelmét nyilvántartásba veszi. Az adóhatóság az adófelfüggesztés időtartama alatt évente az éves adóról határozatot hoz, amely tartalmazza az adófelfüggesztéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

(3)  Az adófelfüggesztés megszűnik a lakás elidegenítése, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzéssel létrejövő vagyoni értékű jog alapítása esetén az átruházásról (alapításról) szóló szerződés ingatlanügyi hatósághoz való benyújtásának napjával, az adózó halálával a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedése napjával, az adófelfüggesztés iránti kérelem írásban történő visszavonása esetén a visszavonás bejelentésének napjával. A megszűnés tényét a kötelezett a megszűnés napjától számított 8 napon belül bejelenti az adóhatóságnak. Az adóhatóság az adófelfüggesztés időtartamára eső, esedékessé vált adó és annak kamatai megfizetéséről az adófelfüggesztés megszűnését követően határozatot hoz.

(4)  A (3) bekezdés alkalmazásában kötelezettnek minősül a lakástulajdon, illetőleg a tulajdoni hányad elidegenítése, a vagyoni értékű jog alapítása esetén a jelzálogjoggal biztosított követelés erejéig a tulajdonjogot (vagyoni értékű jogot) szerző fél, a megszerzett tulajdoni hányada, illetőleg vagyoni értékű jog értékének arányában, az azon felüli követelést illetően az adófelfüggesztési jog jogosultja; az adófelfüggesztési jog jogosultjának halála esetén a lakás örököse, a megszerzett tulajdoni hányada arányában; az adófelfüggesztés iránti igény visszavonása esetén az adófelfüggesztési jog jogosultja. Amennyiben a lakás örököse az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelel - legkésőbb a (3) bekezdés szerinti határozat véglegessé válásáig - kérheti az adófelfüggesztést az örökhagyó halála előtti időszakra jutó, korábban felfüggesztett adóra is, feltéve, ha az arra a lakásra vonatkozott, amelyben az örökös a lakcím bejelentés szabályai szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is él.

(5) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelés esetén az adóhatóság minden adóév február 15-éig az adóévre előírt adóról szóló határozattal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a tárgyévi adóösszeg és annak e törvény szerinti kamatai jelzálogjog keretén belül történő feljegyzése iránt. Az ingatlanügyi hatóság a megkeresés alapján soron kívül bejegyzi a jelzálogot az ingatlan-nyilvántartásba. Ha a kötelezett a felfüggesztett adót és annak kamatát megfizette, az adóhatóság haladéktalanul intézkedik a jelzálogjog törlése iránt.

(6) E § alkalmazásában a vagyoni értékű jog értékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 72. §-ának figyelembevételével kell megállapítani.

Benyújtó személye: az adózó vagy törvényes képviselője, meghatalmazottja

Benyújtás formája és módja: Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett magánszemély főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal. A nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, aláírva kell személyesen vagy postai úton az önkormányzati adóhatósághoz benyújtani.  A kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „Kérelem adófelfüggesztésre” Word formátumú papíralapú adatbejelentési nyomtatványon, mely » Nyomtatványok (gyongyos.hu) /Adóügyek nyomtatványai/Kérelem-nyomtatványok úton érhető el, vagy a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap linkről indítva azASP-ADO-AFK Kérelem adófelfüggesztésre” iForm típusú űrlapon.

A természetes személy adózó kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózó ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, amennyiben a kötelezettségét megszegte. Kötelezettség megszegésnek minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az adófelfüggesztésre irányuló kérelmet a magánszemélyek kommunális adója adónemben az adózó az adófelfüggesztés időszaka első adóévének január 15. napjáig nyújthatja be az adóhatósághoz. Az ezen időpontot követően beérkezett kérelmeket is befogadja az adóhatóság, de azt csak az adóévet követő év első napjától veszi figyelembe.

Az adóhatóság esetében az ügyintézési határidő harminc nap.

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett magánszemély adózó papír alapon, a nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, azt személyesen vagy postán keresztül nyújthatja be:

Az adófelfüggesztési kérelem benyújtása díj- és illetékmentes eljárás.

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Pénzügyi- és Költségvetési Igazgatóság Adócsoportja

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél benyújtandó, a Heves Megyei Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) címzett, illetékköteles fellebbezéssel lehet élni.

Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft, amelyet Gyöngyös Városi Önkormányzat 12001008-01519125-02000004 számú Államigazgatási eljárás illeték beszedési számla javára kell megfizetni.

Fellebbezés esetén az ügyben keletkezett elsőfokú iratok, valamint a fellebbezés, annak elbírálása céljából 15 napon belül a Heves Megyei Kormányhivatalhoz kerül továbbításra.

1990. évi C. törvény a helyi adókról  https://njt.hu/jogszabaly/1990-100-00-00

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről  https://njt.hu/jogszabaly/2017-150-00-00

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról  https://njt.hu/jogszabaly/2017-151-00-00

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól  https://njt.hu/jogszabaly/2017-465-20-22

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről  https://njt.hu/jogszabaly/1990-93-00-00

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól  https://njt.hu/jogszabaly/2015-222-00-00

Gyöngyös Település