Veszprém - CÍMKEZELÉSI, CÍMKÉPZÉSI ELJÁRÁS

Magyarország területén található minden olyan teleknek a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie, amely beépítésre szánt területen fekszik, továbbá a telken található összes épületnek, az épületben található lakásnak és minden egyéb önálló rendeltetési egységnek, illetve beépítésre nem szánt területen fekszik és azon épületet létesítettek.

Kulcsszavak: Címkezelés, Címképzés, helyrajzi szám

Természetes személy (állampolgár), jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.a címkezelési eljárással érintett ingatlan tulajdonosa, társasházak, lakásszövetkezetek esetében a tulajdonosok, vagy a közös képviselő.

Szükséges dokumentumok benyújtása az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez.

Az eljárás illetékmentes.

VMJV Polgármesteri Hivatal

Városüzemeltetési Iroda

Nyilvántartó csoport

8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 7.30–16.00
Felvilágosítás kérhető:

Telefon: 88/549-276

> 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet a központi címregiszterről és a címkezelésről

Veszprém Település