Vízkészletjárulék bevallás

Az Eüsztv. alapján elektronikus eljárásra köteles vagy azt választó ügyfelek a vízkészletjárulék bevallással kapcsolatos ügyeik intézésére vonatkozó rendelkezései, így különösen bevallás, kérelmek.

Kulcsszavak: VKJ, vízkészletjárulék, bevallás, adó, adóhatóság

A vízkészletjárulék bevallásra kötelezett vízhasználó és üzemi fogyasztó.

A VKJ ügyintézéshez az ügyfeleknek be kell jelentkeznie a VIZEK keretrendszerbe.

Az engedélyes ügyfelek nevében a VIZEK keretrendszerbe belépő felhasználók biztonságos azonosítását a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ SZEÜSZ) végzi, mely sikeres azonosítás után a VIZEK keretrendszernek átadja a felhasználó 4T egyedi azonosító adatát. Így minden felhasználó egy természetes személyhez kapcsolódik.

A sikeres KAÜ azonosítás előfeltétele a VIZEK keretrendszerben történő ügyfél regisztrációnak.

A teljes keretrendszeri funkcionalitás a belépést követően érhető el az ügyfelek számára.

Aki a vízkészletjárulék bevallási és befizetési kötelezettségének nem tesz eleget, késedelmi kamat megfizetésére köteles.

Az ügyintézési határidőre az Ákr. szabályai irányadók.

A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerinti mellékleteket és az egyéb ágazati jogszabályokban meghatározott mellékleteket kell csatolni.

https://www.katasztrofavedelem.hu/284/vzgyi-szakterlet

A 13/2015. (III. 31.) BM rendeletben meghatározottak szerint.

A 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. §-ban meghatározott hatóságok a 2. számú melléklet szerinti illetékességgel.

https://www.katasztrofavedelem.hu/137/kapcsolat

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 2017. január 1-én hatályba lépett rendelkezése kimondja, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervek kötelesek a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügy, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatásaik igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyeknek az ügyfelekkel történő elektronikus intézését a törvényben meghatározottak szerint biztosítani.

A vízügyi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó vízügyi igazgatási és hatósági kérelmek benyújtása - és így a vízkészletjárulékok bevallása - 2018. január 1-jétől elektronikusan is biztosított.

Az Eüsztv. értelmében a természetes személyek választhatnak a papír alapú ügyintézés, valamint az elektronikus ügyintézés között, azonban a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezeteknek kötelező 2018. január 1-től elektronikusan indítani a vízügyi eljárásait.

A 2016. augusztus 2.-án hatályba lépett 34/2016. (VIII. 2.) BM rendelet a hatékony víz-árpolitika kialakítása érdekében egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról számos ponton módosította a 43/1999. KHVM rendeletet (a 43/1999. (XII.26.) KHVM rendelet 34/2016. (VIII.2). BM rendelettel módosított szabályai 2016. október 01. napján léptek hatályba). A VKJ bevallást érintő jogszabály (43/1999. KHVM rendeletet) változás átvezetése mellett  2020. januárjától a VIZEK keretrendszer indulásával a 2017. évi CXXXIV. törvény a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról 33/G. § (2) bekezdés alapján az ügyfél elektronikus azonosítását követően a vízgazdálkodási hatósági eljárásokhoz kapcsolódó beadványait – és így a vízkészletjárulékok bevallását is – kizárólag a VIZEK rendszeren – illetve a vízkészletjárulék bevallást a VIZEK keretrendszerből elérhető VKJ rendszerenkeresztül nyújthatja be a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vízügyi hatóság részére.

VKJ rendszer feladata a lekötött vízkészleteket és vízhasználatokat, valamint a hozzá kapcsolódó befizetések nyilvántartása. A vízfelhasználó fogyasztó VKJ rendszerben tett elektronikus bevallása alapján a VKJ rendszer automatikusan megállapítja a fizetendő járulékokat. (Az ügyfeleknek a felhasznált tényleges vízmennyiségről - vízikönyvi számonként – kell nyilatkozniuk és a vízkészletjárulék automatikus kalkulációra kerül.)

A tényleges befizetések az VIZEK keretrendszer szolgáltatásait felhasználva az EFER rendszerben valósulnak meg.

A vízkészletjárulék adónak minősül, bevallásával és befizetésével kapcsolatban Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény az Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény és az Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény az iránymutató, azzal a kivétellel, hogy a hatóság részéről nincs lehetőség méltányosság gyakorlására. A fizetési kötelezettséget a vízhasználó 2020-tól a VIZEKEN keresztül az önadózás szabályai szerint kell, hogy teljesítse.

https://www.katasztrofavedelem.hu/130/vzgyi-s-vzvdelemi-hatsgi-tevkenysg

BM OKF