Műszaki Biztonsági Irányítási Rendszer jóváhagyási eljárások (SZTFH)

Ezen a felületen nyújthatják be a földgáz szállítói, a földgáz elosztói, a földgáztárolói engedélyesek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényben (Bt.) előírt Műszaki Biztonsági Irányítási Rendszereik jóváhagyására, illetve e rendszerek módosításának jóváhagyására vonatkozó kérelmeiket.

Kulcsszavak: SZTFH; hatósági jóváhagyás; MBIR; műszaki biztonsági irányítási rendszer

A szénhidrogén szállítóvezeték, a földgázelosztó és -célvezeték, valamint -tároló létesítmény, egyéb gáz- és gáztermékvezeték tervezésére, létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és elbontására az engedélyesnek és az egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemeltetőjének műszaki-biztonsági irányítási rendszert kell kidolgozni.

A kérelem benyújtását az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír; e-ügyintézés) keretén belül kell teljesíteni az SZTFH részére a Bányászat és Földtan (SZTFH) ügyek témacsoport, Műszaki Biztonsági Irányítási Rendszer jóváhagyási eljárások ügytípus alkalmazásával. A kéreleműrlap benyújtását követően a dokumentáció benyújtására a személyes ügyintézés menüpont alatt található elérhetőségen van lehetőség.

Sommás eljárás lévén az ügyintézésre rendelkezésre álló idő a beérkezéstől számított 8 nap, (hiánypótlás esetén normál eljárássá alakulva 30 nap).

Műszaki Biztonsági Irányítási Rendszer dokumentáció

A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól  szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 1. sz. melléklet 47-48. pontja alapján:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH)

Felettes szerv: - (Magyar Országgyűlés)

Az adatszolgáltatás elmulasztása esetén hozott határozat esetén: A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs, azonban a kézhezvételt követő 30 napon belül közigazgatási per indítható a hatáskörrel és kizárólagos illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéken. A keresetlevelet a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A bírósággal való (kötelező vagy választott) elektronikus kapcsolattartás esetén a keresetlevél kizárólag elektronikus úton nyújtható be a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága hivatali kapujára (KRID azonosító: 469506375; címzett rövidített neve: SZTFH hivatali kapu). Amennyiben a fél a közigazgatási perben jogi képviselő nélkül jár el, a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (111.18.) IM rendeletének 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti (további tájékoztatás: http://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-egyes-ugyfajtakban). A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban, ha szükségesnek tartja, illetve a felek bármelyikének kérelmére tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Az erre irányuló kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonnali jogvédelem keretében azonban kérhető a halasztó hatály elrendelése. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

Kapcsolódó SZTFH ügyleírás oldal: https://sztfh.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-es-urlapok/sztfhep26/

Amennyiben meghatalmazott jár el, az űrlaphoz meghatalmazás is csatolandó.

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról

2021. évi XXXII. törvény a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról

20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

19/2009. (I.30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról – 126. § (3) bekezdés

9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

SZTFH