SZOLNOK - Települési gyógyszertámogatás

Települési gyógyszertámogatásra jogosult
•    az a szolnoki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, akinek a havi rendszeres gyógyszerköltség mértéke az 5 700 Ft-ot eléri és
•    az egy főre jutó havi nettó családi jövedelme nem haladja meg a 76 000 Ft-ot, egyedülélő esetén a 95 000 Ft-ot és
•    közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik.

 

Kulcsszavak: települési gyógyszertámogatás kérelem

•    Szolnoki lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

•    Az eljárás formanyomtatványon benyújtott kérelemre indul, melyhez csatolni szükséges a kérelmező, illetve a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelemigazolásait, illetve a nyomtatvány 4. oldalán felsorolt igazolásokat (jövedelemigazolást, gyógyszerköltséget igazoló kimutatást, stb.)

 

•    A kérelmek benyújtása folyamatos.
•    A benyújtott kérelem elbírálásának határideje 8 nap.
•    Jogorvoslatra nyitva álló határidő: a határozat kézhezvételétől számított 15 nap.

•    kitöltött, aláírt formanyomtatvány,
•    kérelmező, illetve a vele közös háztartásban élő, közeli hozzátartozók jövedelemigazolásai,
•    gyógyszerköltséget igazoló kimutatás

•    A szociális igazgatási eljárás és azzal összefüggésben indult közigazgatási per, költség- és illetékmentes.

•    Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

•    Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

•    Települési gyógyszertámogatás iránti kérelem (a nyomtatványt, alap alján a dokumentumok alatt éri el).

•    Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
•    Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének a települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
•    Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.törvény

Szolnok Település