Továbbképzési program akkreditáció

A továbbképzési program akkreditáció három részből áll. 

  1. Alapítási eljárás: a továbbképzési program jóváhagyásáról, az alapítási engedély kiadásáról az Oktatási Hivatal a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület javaslata alapján dönt.
  2. Indítási regisztráció: az alapítási engedély jogosultja a jóváhagyott továbbképzés szervezésére engedélyt adhat más szervező intézménynek.
  3. Adatszolgáltatás: a továbbképzés szervezője kérelmezi a program felvételét a Pedagógus-továbbképzési Jegyzékbe.

Kulcsszavak: továbbképzési program akkreditáció

Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.

Az alapítási, valamint az adatszolgáltatási eljárásban elektronikus felületen (PedAkkred) szükséges kitölteni a kérelmet, majd papír alapon is eljuttatni azt, valamint a kérelem mellékleteit az Oktatási Hivatalhoz. Az indítási regisztráció során kizárólag papír alapon történik a dokumentumok benyújtása.

Nem – vagy csak jogellenesen – szervezhet akkreditált pedagógus-továbbképzést. 

Az Ákr.-nek megfelelően alakul. Az alapítási eljárás 60 napos teljes eljárásban történik. Az indítási regisztráció nyilvántartásba vétele, valamint az adatszolgáltatási eljárás határideje sommás eljárásban 8 nap.

Alapítás: az engedélyezési eljárás megkezdéséhez a kérelmet webes felületen keresztül, a PedAkkred rendszerben (Pedagógus-továbbképzési eljáráskövető és nyilvántartási rendszer) kell feltölteni és elektronikusan elküldeni, majd két nyomtatott (papíralapú), aláírt példányban benyújtani a Hivatalhoz, csatolva egy-egy példányban a kötelező mellékleteket: nyilatkozat pedagógus-továbbképzési program szerzői és/vagy felhasználási jogáról; pénzügyi adatlap; igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása.

Indítási regisztráció: az indítási regisztrációs kérelem űrlapja letölthető a PedAkkred rendszer (Pedagógus-továbbképzési eljáráskövető és nyilvántartási rendszer) „Letöltések” menüpontjáról. A kérelmet 1 példányban (cégszerűen) aláírva, 3000 forint értékű illetékbélyeggel ellátva kell megküldeni az Oktatási Hivatalnak, kivéve, ha a kérelmezőt az Itv. 5. §-a értelmében teljes személyes illetékmentesség illeti meg.
A kérelem mellé csatolni szükséges:

Adatszolgáltatás: jegyzékkérelmét és az ehhez kapcsolódó pénzügyi adatlapot kinyomtatja, és megküldi egy példányban az OH Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály Köznevelési és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztályának, mellékelve az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás másolatát is.

Felület: https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/ 

Alapítási eljárás díja: az alapítási eljárás igazgatási szolgáltatási díja

Az újra beadott alapítási eljárás igazgatási szolgáltatási díja

Befizetés teljesítése: a pénzügyi adatlapon található bankszámlaszámra átutalva vagy postai csekken befizetve az összeget.

Indítási regisztráció: 3000 forint értékű illetékbélyeg a kérelemre ragasztva, kivéve, ha a kérelmezőt az Itv. 5. §-a értelmében teljes személyes illetékmentesség illeti meg.

Adatszolgáltatás: 20 500 forintos egyszeri jegyzékre kerülési díj.

Befizetés teljesítése: a pénzügyi adatlapon található bankszámlaszámra átutalva vagy postai csekken befizetve az összeget.

Oktatási Hivatal

A jogorvoslatról való tájékoztatás az Ákr. 112. §-án,  a 114. § (1) bekezdésén, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12. § (1), 13. § (1) és (3) bekezdés a) pontján és 39. § (1) bekezdésén alapul.

2020. szeptember 1-től kizárólag abban az esetben vehető fel továbbképzés a Pedagógus-továbbképzési Jegyzékre, ha annak szervezője felnőttképzési nyilvántartási számmal rendelkezik. 

Amennyiben közhiteles nyilvántartás tartalmazza az alapító okiratot, az indítási regisztráció során ez a dokumentum nem kérhető be az ügyféltől.

https://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Download/Default.aspx

https://www.oktatas.hu/tovabbkepzes/pedagogus_tovabbkepzesek/altalanos_tajekoztato

2016. évi CL. Törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről
1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről
2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

OH