Megsemmisítés (növényfajta-oltalom)

A növényfajta-oltalmat – keletkezésére visszaható hatállyal – meg kell semmisíteni, ha

a) a tárgya nem felelt meg a megkülönböztethetőség, egyneműség, állandóság és újdonság feltételének,

b) növényfajta-oltalom megadása alapvetően a nemesítő vagy jogutódja állításain, illetve az általa benyújtott iratokon alapult, és a törvényben meghatározott feltételek a növényfajta-oltalom megadása idején nem teljesültek;

c) a növényfajta-oltalmat nem annak adták meg, akit az a törvény szerint megillet, kivéve, ha azt a jogosult részére átruházták.

Kulcsszavak: növényfajta, növényfajta-oltalom, DUS, kísérleti vizsgálat, nemesítő, jogosult, megsemmisítés

A növényfajta-oltalom megsemmisítését bárki kérheti a jogosulttal szemben. Arra hivatkozva azonban, hogy a növényfajta-oltalmat nem annak adták meg, akit a törvény szerint megillet, csak az kérheti a megsemmisítést, akit a növényfajta-oltalom megilletne. A kérelmező képviselővel is eljárhat.

A megsemmisítési eljárás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához benyújtott megsemmisítési kérelem alapján indul.

Az elektronikus ügyintézés lehetősége az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerén keresztül érhető el.

Elektronikus úton beadvány kizárólag az SZTNH által erre a célra rendszeresített, díjtalanul elérhető űrlap használatával nyújtható be. Az űrlap az ügyintézés indítása gombra kattintva érhető el.

Az SZTNH előtti eljárásokban elektronikus kapcsolattartásra kizárólag azonosításhoz kötött módon van lehetőség, kivéve a tájékoztatás kérését és annak teljesítését, valamint a nemzetközi szabadalmi ügyeket.

Az azonosítás az alábbi módokon történhet:

Amennyiben ügyfeleink partnerkártyás vagy Központi Azonosítási Ügynökön keresztül végzett azonosítást követően fordulnak a Hivatalhoz, úgy az SZTNH az ügyfélkapus tárhelyre küldi az eljárás során keletkezett döntéseit, értesítéseit és egyéb felhívásait.

Fontos kiemelni, hogy elektronikus aláírással történő azonosítás esetén a Hivatal alapesetben nem tud ügyfeleivel elektronikus úton kapcsolatot tartani, és intézkedéseit, döntéseit papíron, a hagyományos módon tudja kézbesíteni.

Az ügyintézés menete a következő:

1. A letöltött űrlapot mentse el a saját eszközére. Az űrlapok böngészőben történő kitöltése nem javasolt.

2. Jelentkezzen be az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerébe a Központi Azonosítási Ügynök használatával, ügyfélkapujával, partnerkártyájával vagy elektronikus aláírásával. Amennyiben elektronikus aláírással rendelkezik, válassza a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő azonosítást.

3. A kitöltött űrlapot töltse fel a rendszerbe. Az űrlapban megjelölt mellékletek alapján megjelenik egy táblázat, amelybe egyesével fel kell tölteni a mellékleteket. Ha Ön ezeket már összekészítette egy könyvtárba, akkor könnyen meg fogja találni a megfelelő dokumentumokat.

Az űrlapokhoz csatolható fájlok mérete egyenként nem haladhatja meg a 150 MB-ot. A beadvány és az ahhoz csatolt valamennyi melléklet mérete összesen nem haladhatja meg a 300 MB-ot.

4. Jelölje be, hogy valóban ezt a beadványt akarta összeállítani, esetleg tekintse meg a HTML formátumú beadvány összesítőt.

A rendszer összeállítja az Ön beadványát, titkosítja és elküldi az SZTNH részére.
Az SZTNH automatikus értesítést küld a beadvány megérkezéséről.

A megsemmisítési kérelem benyújtásáról, a kérelem törvényben előírt feltételeiről és az eljárásról bővebb információkat olvashat a következő linken: https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/novenyfajta-oltalom

Ügyintézési határidő nincs. A növényfajta-oltalmi eljárásban nem érvényesül az Ákr.-ben megállapított ügyintézési határidő, továbbá nem alkalmazhatók az Ákr.-nek azok a rendelkezései sem, amelyek az eljáró hatóság egyéb intézkedésére állapítanak meg határidőt.

A kérelemben meg kell jelölni a megsemmisítés alapjául szolgáló okokat – ami a gyakorlatban a bejelentés napján hatályos szabadalmi törvény szerinti jogalapokra való pontos hivatkozást jelenti – és mellékelni kell az okirati bizonyítékokat. A kérelemnek utalnia kell arra, hogy a növényfajta-oltalom megsemmisítését kérik. Egy kérelemben csak egy növényfajta-oltalom megsemmisítése kérhető. Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a képviseleti meghatalmazást is csatolni kell.

A megsemmisítési eljárás díja: 140 800 Ft

Az eljárás díját a Hivatal 10032000-01731842 számú költségvetési elszámolási számlájára az azonosítási adatok (az ügyszám, illetőleg lajstromszám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével átutalással vagy készpénzátutalási megbízás útján lehet megfizetni.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntésének megváltoztatására irányuló eljárás a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe és kizárólagos illetékessége alá esik. A döntés megváltoztatását az kérheti, aki a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti eljárásban ügyfélként részt vett; akit az iratbetekintésből kizártak vagy abban korlátoztak, illetve akitől az ügyféli jogállást megtagadták.  Az SZTNH előtti eljárás egyéb résztvevője saját jogán önálló megváltoztatási kérelmemmel élhet a döntés rá vonatkozó rendelkezése, illetve a rá vonatkozó döntés ellen. A megváltoztatási kérelem benyújtásának, vagy ajánlott küldeményként történő postára adásának határideje a döntésnek a féllel, illetve az eljárás egyéb résztvevőjével való közlésétől számított harminc nap. A megváltoztatási kérelmet az SZTNH-nál, de a Fővárosi Törvényszéknek címezve kell benyújtani. A kérelmen 10500 Ft illetéket kell leróni vagy elektronikus benyújtás esetén átutalással megfizetni.

http://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/gyakran-ismetlodo-kerdesek

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény

A Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet

Szellemitulajdon-jogok megsértése miatt indított perben hozott határozat végrehajtása - a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 184/A. §-a (szellemitulajdon-jogok megsértése miatt indított perben hozott határozat végrehajtása)

SZTNH