ÉRD-Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

A Főépítész kérelemre a településképi követelményekről és a hatályos településrendezési  előírásokról hiánytalan tervdokumentációval benyújtott kérelem  beérkezésétől számított 8 napon belül szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást biztosít. A Főépítész az írásban rögzített javaslatait és nyilatkozatait (szakmai konzultáció eredménye) megküldi a kérelmező részére.

Kulcsszavak: Érd Településképi konzultáció

A településképi szakmai konzultációt az Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018 (II.21.)önkormányzati rendelet  alapján írásban kell kezdeményezni és lefolytatni. A konzultáció lefolytatásához egy konzultációs adatlapot kell kitölteni, melyet papíralapon a honlapról letölthet (Településkép védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció). A kérelmet személyesen, postai és elektronikus (Epapír)  úton nyújthatja be.

Amennyiben a bejelentő az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, kérelmét kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti műszaki tervet (továbbiakban: tervdokumentáció)

Beérkezéstől számított 8nap.

Az eljárás díj-és illetékmentes

Érd Megyei Jogú Város Főépítésze

 Az Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018 (II.21.)önkormányzati rendelet  44. § (2)-(3) bekezdése el:

„ (2) a szakmai konzultáció kötelező az egyszerű bejelentéssel érintett tervek benyújtását megelőzően:

a) helyi értékvédelmi terület, helyi egyedi védelem alatt álló ingatlanok,

b) a rendelet 5. mellékletében lehatárolt városközpont és alközpontok területén lévő ingatlanok,

c) a rendelet 6. melléklete szerinti városkapuk, jelentős csomópontok és kiemelt jelentőségű városi főutak, valamint a gazdasági és ipari övezetekben fekvő ingatlanok,

d) a város teljes területén két, vagy annál több rendeltetést tartalmazó épület tervezése esetén, illetve

e) a város teljes területén, ahol a HÉSZ 10.§ (4) bekezdés c) pontja szerint - a HÉSZ-ben meghatározott, vagy kialakult állapot hiányában - a 6,0 m előkerttel kialakított építési helyen belül bárhol el lehet helyezni az épületet.

(3) Szakmai konzultáció minden egyéb esetben is kezdeményezhető az építtető részéről a településképi követelményekkel kapcsolatosan.”

A szakmai konzultáció kizárólag személyesen történhet, az építtető vagy kérelmező részére elektronikus úton jelzett, előre egyeztetett időpontban.

Érd Település