Közérdekű adatigénylés (Szerencsejáték Felügyelet)

A közügyek és a közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében az állampolgárok jogosultak közérdekű információhoz jutni Magyarország bármely állami, önkormányzati vagy más közfeladatot ellátó szervétől,intézményétől. A közérdekű adatigénylés menetét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szabályozza.

Kulcsszavak: Közérdekű adatigénylés

A Szerencsejáték Felügyelet kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatot bárki igényelhet szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt.

Az igénylő adatigénylési szándékát el kell juttatnia a Szerencsejáték Felügyelet részére. Kérelmét beküldheti elektronikus úton (Ügyfélkapuján / Cégkapuján keresztül a Szerencsejáték Felügyelet Hivatali Kapujára e-papíron vagy az info@szf.gov.hu email címen), illetve postai úton is (Bp., 1051 Sas utca 20-22.), továbbá szóban is előadhatja, vagy írásban is benyújthatja a Szerencsejáték Felügyelet Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben:

A személyesen megjelent adatigénylő igényét lehetőség szerint az erre a célra rendszeresített– a Szerencsejáték Felügyelet ügyfélszolgálatán elérhető – igénylőlap kitöltésével, vagy azzal megegyező adattartalmú igénylés átadásával nyújthatja be az Szerencsejáték Felügyelet ügyfélszolgálatán, az ügyfélfogadási rend szerint.

Az eljárás illetékmentes, azonban ha az igényelt dokumentumok jelentős terjedelműek, vagy az adatszolgáltatás a munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, akkor a közérdekű adatigénylés teljesítéséért a felmerült költség mértékéig a Szerencsejáték Felügyelet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegét, valamint a költség megfizetésének módját az igénylővel az igény teljesítését megelőzően közölni kell.

Az igénylő a tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele.

Szerencsejáték Felügyelet

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem, vagy annak közvetlen veszélye esetén az igénylő az Infotv. rendelkezései szerint bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban: NAIH, címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.)

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által 15 nappal meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A Szerencsejáték Felügyelet  ellen indított perre a Fővárosi Törvényszék illetékes (1363 Budapest, Pf. 16, 1055 Budapest, Markó u. 27.) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani a Szerencsejáték Felügyelet, mint alperes ellen. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a NAIH-nál – ezen hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében – bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vizsgálat lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti, a NAIH értesítésének kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. A bíróság soron kívül jár el.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a Szerencsejáték Felügyelet az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben értesíti az igénylőt.

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az igény teljesítésére vonatkozó határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat.

SZF