Érd - Zenés, táncos rendezvény engedélyezése

A zenés, táncos rendezvény rendezését a jegyző külön eljárás keretében – a szakhatósági szakvéleményekre tekintettel – engedélyezi, vagy megtagadja. Az engedély megadása esetén a jegyző a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi, és határozatot bocsát ki.

Kulcsszavak: rendezvény, zenés-táncos, koncert

Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője írásban nyújthatja be.

Zenés, táncos rendezvénytartási engedély iránti kérelem benyújtása elektronikus úton az e-önkormányzat portálon keresztül. Kizárólag magánszemély kérelmező esetén lehetséges papír alapon benyújtani a kérelmet, de magánszemély is választhatja az elektronikus utat.

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható. Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól.

Az engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 20 nap.

Fellebbezésre nyitva álló határidő: döntés közlésétől számított 15 nap

Az engedély iránti kérelemeben meg kell jelölni, illetve csatolni kell: 

  1. a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat,
  2. a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,
  3. a zenés, táncos rendezvény megnevezését,
  4. a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését,
  5. a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot,
  6. a biztonsági tervet,
  7. amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvédelmi szabályzatot.

Az eljárás illetékmentes.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

Pest Megyei Kormányhivatal

Zenés, táncos rendezvény minden olyan rendezvény, amely az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartanak és a résztvevők létszáma várhatóan meg fogja haladni a 300 főt; továbbá az előbbiek kivételével amelyet a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja.

 

A zenés, táncos rendezvény szervezése a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszerében (TEÁOR'08) attól függően sorolható be, hogy a szolgáltatott zene és más szórakoztatóelem önmagában előadó-művészeti teljesítménynek minősül-e, avagy sem:

  • a közvetlen előadó-művészeti teljesítmény nélküli zenés, táncos rendezvény (pl. diszkó) szervezése a 93.2 Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység ágazatba, azon belül a 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység szakágazatba tartozik,
  • a közvetlen előadó-művészeti teljesítménnyel járó zenés, táncos rendezvény (pl. koncert) szervezése a 90.0 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység ágazatba, azon belül a 90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység szakágazatba tartozik.

Érd Település