A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjának tárgya a szolgáltató által a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek, továbbá a munkáltatók számára biztosított foglalkozási rehabilitációs szolgáltatási tevékenységek meghatározott feltételek szerinti tanúsítására terjed ki. A szolgáltatói akkreditáció célja a megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációja érdekében az orvosi és a szociális rehabilitáció mellett a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása.  ">

A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ SZOLGÁLTATÓK AKKREDITÁCIÓJÁVAL ÉS ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjának tárgya a szolgáltató által a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek, továbbá a munkáltatók számára biztosított foglalkozási rehabilitációs szolgáltatási tevékenységek meghatározott feltételek szerinti tanúsítására terjed ki. A szolgáltatói akkreditáció célja a megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációja érdekében az orvosi és a szociális rehabilitáció mellett a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása. 

Kulcsszavak: foglalkozási, rehabilitációs, szolgáltató, akkreditációs, tanúsítvány, kiadás, kérelem

Az Mmr. 21/B. § (1) bekezdés alapján az akkreditációs eljárást kezdeményező, a kérelmet előterjesztő lehet egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, szövetkezet, egyesület és alapítvány.

Az akkreditációs tanúsítvány iránti kérelem és mellékletei benyújthatóak postai úton vagy ügyfélfogadási időben személyesen (1036 Budapest, Lajos utca 160-162., hétfőtől csütörtökig 8:00-16:30 óráig, valamint pénteken 8:00-14:00 óráig), továbbá elektronikus úton a tamogatas.akkreditacio@nrszh.huemail címen. A postai vagy személyes úton benyújtott kérelmek mellékleteit szükséges megküldeni elektronikus úton is a Budapest Főváros Kormányhivatal Rehabilitációs főosztálya elektronikus címére. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (1) bekezdés értelmében az ügyintézési határidő ha törvény eltérően nem rendelkezik, az eljárás megindulásának napján kezdődik és teljes eljárásban hatvan napig tart.

A kérelemhez csatolni kell valamennyi kérelmező esetén a kiégés elleni programot, és a 3. melléklet szerinti rehabilitációs szolgáltatási tervet. További dokumentumokat az alábbiak szerint szükséges csatolni: Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó közjegyző által hitelesített aláírásmintáját, valamint a vállalkozói igazolvány másolatát, az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő bejelentkezésről, illetve a változásbejelentésről kiadott, a kérelmező hatályos adatait tartalmazó igazolások másolatát, vagy a kérelmezőnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő hatályos adatait igazoló, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, Gazdasági társaság és szövetkezet esetén az egységes szerkezetbe foglalt, hatályos létesítő okirat másolatát, és a képviselő közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát. Egyesület és alapítvány esetén az egységes szerkezetbe foglalt, hatályos létesítő okirat másolatát, és a bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, 3 hónapnál nem régebbi kivonatot, és az egyesület és az alapítvány írásbeli képviseletére jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírásmintáját.

Nincs.

Budapest Főváros Kormányhivatal Rehabilitációs Főosztálya

A rehabilitációs szolgáltatók évente tárgyévet követő év január 15-éig kötelesek előző évi tevékenységükről a Budapest Főváros Kormányhivatal felé beszálmolni. A szolgáltatói tevékenység magában foglalja a az egyéni tanácsadás, ezen belül foglalkozási rehabilitációs tanácsadást, információnyújtást, munkatanácsadást, álláskeresési tanácsadást, pályatanácsadást, pszichológiai tanácsadást, mentori tanácsadást, csoportos tanácsadást, és munkaadók részére nyújtandó tanácsadást. 

A kérelemhez csatolni kell valamennyi kérelmező esetén a kiégés elleni programot, és a 3. melléklet szerinti rehabilitációs szolgáltatási tervet. További dokumentumokat az alábbiak szerint szükséges csatolni: Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó közjegyző által hitelesített aláírásmintáját, valamint a vállalkozói igazolvány másolatát, az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő bejelentkezésről, illetve a változásbejelentésről kiadott, a kérelmező hatályos adatait tartalmazó igazolások másolatát, vagy a kérelmezőnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő hatályos adatait igazoló, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt. Gazdasági társaság és szövetkezet esetén az egységes szerkezetbe foglalt, hatályos létesítő okirat másolatát, és a képviselő közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát. Egyesület és alapítvány esetén az egységes szerkezetbe foglalt, hatályos létesítő okirat másolatát, és a bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, 3 hónapnál nem régebbi kivonatot, és az egyesület és az alapítvány írásbeli képviseletére jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírásmintáját.

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjának szabályait a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmr.) szabályozza.

EKEIDR2