16/2017. (XI.21.)  önkormányzati rendelete -ben meghatározott építési engedély alapján végezhető építési tevékenységek esetén.

">

Kecskemét - Településképi vélemény iránti kérelem

Az építési engedélyezési eljárást megelőzően településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2017. (XI.21.)  önkormányzati rendelete -ben meghatározott építési engedély alapján végezhető építési tevékenységek esetén.

Kulcsszavak: településképi eljárások, településkép védelem

Építtető

Benyújtás ideje:

az év folyamán bármikor, ügyfélfogadási időben

Amennyiben 15 napon belül a polgármester nem nyilvánít véleményt, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A polgármester a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi véleményét az építtetőnek vagy a kérelmezőnek, továbbá véleményét elektronikus formában feltölti az elektronikus tárhelyre. Amennyiben 15 napon belül nem nyilvánít véleményt, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

Kérelem/esetleg meghatalmazás

Tervdokumentáció: A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/A §-ban meghatározottak szerint.

Kérelmező lehet: építtető vagy meghatalmazott

Kérelem beérkezését követően a főépítész/vagy a tervtanács véleményezi azt.

A főépítészi/tervtanácsi véleményt a kérelmező részére az ügyintéző megküldi és az ÉTDR-ben a tervtanácsi véleményt feltölti.

költség és illetékmentes

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala- Mérnöki Iroda, Várostervezési Osztály

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. I. em. 34.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere.

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében fellebbezhető.

A településképi vélemény és a hozzá tartozó záradékolt tervdokumentáció benyújtása az építésügyi hatósághoz az építtető (kérelmező) feladata.

Tkr.elérhetősége: https://kecskemet.hu/varoshaza/onkormanyzat/kozgyules/rendeletek-egyseges-szerkezetben/2017

Formanyomtatvány:

https://ekecskemet.hu/mernoki-iroda

Tervdokumentáció benyújtása (ÉTDR).

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló   1997. évi LXXVIII. törvény.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  16/2017. (XI.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről, valamint a és a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról szóló 17/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelete.

Kecskemét Település