Kecskemét - Természetes személy által végzett ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és – közvetítői tevékenységre vonatkozó nyilvántartási adatok módosítása

Bejelentés természetes személy által végzett ingatlanközvetítői, valamint ingatlanvagyon-értékelő és – közvetítői tevékenység végzésére vonatkozó nyilvántartási adatokban bekövetkezett változásokra.

Kulcsszavak: ingatlanközvetítői adatváltozás, ingatlanvagyon-értékelő és – közvetítői adatváltozás

 

bármely természetes személy

 

 

Az üzletszerű ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és – közvetítő tevékenységre vonatkozó nyilvántartásban bekövetkezett adatváltozást a megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzőjéhez, mint ingatlanvállalkozás felügyeleti hatósághoz kell bejelenteni.

 

A bejelentés megtehető személyesen, az erre rendszeresített formanyomtatványon keresztül ügyfélfogadási időben, postai úton illetve elektronikus űrlap beküldésével a www.ekecskemet.hu weboldalon keresztül.

 

 

A nyilvántartásban foglalt adatokban bekövetkezett változásról, a változástól számított 10 napon belül tájékoztatnia kell az eljáró hatóságot.

 

A szolgáltatási tevékenység megszüntetését a szolgáltató köteles a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni.

 

Amennyiben a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a szolgáltató a szolgáltatási tevékenységet a jogszabályi előírások be nem tartásával folytatja, bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget ötvenezer forint bírsággal sújtható.

 

Hatóság:

A hatóság a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a követelményeknek, és legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoport

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Szolgáltatási tevékenységet olyan természetes személy szolgáltató végezhet, aki társasházkezelői, ingatlankezelői, ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és – közvetítői szakképesítéssel rendelkezik és olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenyégi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy – kezelési szolgáltatása is kiterjed.

 

A formanyomtatvány letölthető a https://ekecskemet.hu/_upload/editor/Leirasok_utmutatok/igazgatas/altalanos_igazgatas/Bejelentes_termeszetes_szemely_eseteben_vegzett_ingatlankozvetit__i__ingatlanvagyon-ertekel___es_-_kozvetit__i_tevekenyseg_nyilvantartasi_adatok_modositas.doc oldalon keresztül.

 

A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és – közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII.29) Korm. rendelet


A lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

 

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI.törvény 

 

A bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX.10.) Korm. rendelet

 

Kecskemét Település