Általános halászati, illetve horgászati tilalom elrendelésére irányuló kérelem

A halgazdálkodási vízterületen vagy annak meghatározott részén a halgazdálkodási hatóság hivatalból vagy a halgazdálkodásra jogosult kérelmére az őshonos halfajokra jogszabályban meghatározott tilalmi időt meghosszabbíthatja, az őshonos halfajokra további méret-, illetve mennyiségi korlátozást írhat elő vagy általános halászati, illetve horgászati tilalmat rendelhet el.

Kulcsszavak: általános, halászati, horgászati, tilalom, elrendelés, kérelem

A kérelmet az a halgazdálkodásra jogosult természetes vagy jogi személy terjesztheti elő, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti. A jogosultat törvényes képviselője vagy meghatalmazottja képviselheti. 

Az alábbi adatok megadása szükséges:

a vízterület, a halgazdálkodásra jogosult, illetve a halgazdálkodásra jogosult képviselőjének azonosítására szolgáló adatai, továbbá a általános tilalom bevezetésének indokát részletező adatok.

8 nap, illetve 60 nap.

Nem releváns.

2000 Ft.

Megyei Kormányhivatal megyeszékhely szerinti Járási Hivatala.

Az ügyfél az elsőfokú döntés ellen, annak kézhezvételét követően 15 napon belül fellebbezhet. Fellebbezni csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. A fellebbezést az elsőfokú hatósághoz kell benyújtani és a megyei kormányhivatal bírálja el. A fellebbezési eljárás díja 10 000 Ft.

Ki a halgazdálkodásra jogosult? - az adott vízterület halgazdálkodási hasznosítója. Mi a halgazdálkodási vízterület? - az elsőfokú hatóság által nyilvántartásba vett vízterület. Mit nevezünk tilalmi időnek? - azt a naptári időszakot, amikor tilos horgászni vagy halászni, illetve egy vagy több halfaj fogása tilos.

EKEIDR2