44/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban „TKR”) szabályozza.

">

MISKOLC – Településképi bejelentés

Miskolc város közigazgatási területén a településkép védelmére vonatkozó előírásokat, valamint a különböző építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységeket, építmények rendeltetésének megváltoztatását, valamint reklámok, reklámhordozók, és információhordozók elhelyezését a településkép védelméről szóló 44/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban „TKR”) szabályozza.

Kulcsszavak: MISKOLC – Településképi bejelentés

A településképi bejelentési eljárás kérelmet magánszemély és cég, szervezet, civil szervezet is benyújthat. A kérelmező eltérhet a tulajdonostól, azonban ezesetben tulajdonosi hozzájárulás csatolása is szükséges.

 

Társasházak esetében kérjük, hogy előzetesen egyeztessen a társasház kezelőjével! [lásd. a társasházakról szóló 2003. évi CXXIII. törvény]

A kérelem benyújtása az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek megkezdésére, reklám és információ hordozó elemek kihelyezésére nem jogosít.

A településképi bejelentés iránti kérelmet - formanyomtatványon - értelemszerűen kitöltve, postai úton, személyesen a Főépítészi Kabinet titkárságán (3525 Miskolc, Városház tér 8.; új épületszárny II. emelet) vagy ügyfélkapuval / cégkapuval rendelkezőknek elektronikus úton kell benyújtani.

Ha az ingatlan tulajdonosa a településképi rendeletben foglalt településképi követelményeket - a rendeltetésváltozás esetén a helyi építési szabályzatban foglaltakat vagy a településrendezési illeszkedés követelményét -, az önkormányzat a figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre és megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére.

A figyelmeztetés szerinti határidő eredménytelen eltelte esetén, az önkormányzat településképi kötelezés formájában - önkormányzati hatósági döntéssel - a településképi követelmények érvényesítése, a rendeltetésváltozás esetén a helyi építés szabályzat előírásainak teljesítése érdekében az ingatlan tulajdonosát az előírások betartására kötelezi, egyidejűleg az ingatlantulajdonost településkép-védelmi bírság megfizetésére is kötelezi. A településkép-védelmi bírság közigazgatási bírságnak minősül, amelynek legkisebb összege 100 000 Ft. [lásd a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény]

Fentiek érvényesek az ingatlantulajdonosra akkor is, ha elmulasztotta a településképi bejelentési eljárás lefolytatását.

Hiánytalan kérelem benyújtása esetén az ügyintézési idő 15 nap.

Amennyiben a kérelem nem tartalmazza az érdemi ügyintézéshez szükséges összes dokumentumot, úgy a hiánypótlás egy alkalommal lehetséges.

A településképi eljárás során építési tevékenységre, reklám és reklámhordozó elhelyezésére kiadott tudomásul vétel, illetve rendeltetés változtatás esetén hatósági bizonyítvány 6 hónapig érvényes.

Az E-önkormányzat Portál felületéről az Általános és egyéb igazgatási ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – nyomtatható PDF formátumban.

 

iForm Nyomtatvány megnevezése            

Kérelem településképi bejelentési eljárás lefolytatására  

  

        Ágazat                                                                                           Ügytípus

Általános és egyéb igazgatási ügyek                                                      Kérelem

 

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el.

 

A csatolandó dokumentumok listáját a "kapcsolódó nyomtatványok" rész tartalmazza.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

(Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a településkép védelmére vonatkozó hatósági jogkörét a Polgármesterre ruházta)

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Kabinet

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: +36 (46) 512-752

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

A településképi bejelentési eljárás jogorvoslati ügyekben Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jár el.

A településképi bejelentési eljárási ügyekben hozott döntések ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is.

A jogorvoslati eljárás illetékét Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 10700086-42689106-72000003 elektronikusan befizetett illeték alszámla javára átutalással vagy a számlára történő készpénzbefizetéssel, vagy illetékbélyeggel kell megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat számát, a „jogorvoslati eljárási díj” megnevezést és az ügyfél adószámát. A jogorvoslati eljárás illetékének befizetését igazoló bizonylatot a fellebbezési kérelemhez csatolni kell. Elektronikus ügyintézésre kötelezettek a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatják be.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódóan jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A különböző, településképi bejelentési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek függvényében:

Építési tevékenységtől függő tartalmú műszaki leírás, tervezői nyilatkozat, helyszínrajz, alaprajz, homlokzat, a közterületről látható felületek változása, látványterv, fotó, parkolóhely.

Az építési tevékenység függvényében szükség esetén közműszolgáltatói egyeztetés, közútkezelői hozzájárulás, szakhatósági vélemények, állásfoglalások, tulajdonosi hozzájárulások, termékadatlap, előzmény iratok.

 

Rendeltetésmódosítástól függően műszaki leírás, tervezői nyilatkozat, tervdokumentáció, az új rendeltetésnek megfelelő (terület)használat, bekövetkező változások, hatások, parkoló-mérleg.

Rendeltetésmódosítás jellegétől függően szükség szerint üzemeltetéstechnológiai jellemzők, tulajdonosi hozzájárulások, szakhatósági vélemények.

 

Reklám, reklámhordozó elhelyezés estén műszaki leírás a telepítésről és az építészeti kialakításról, a homlokzat és a közterületről látható felületek változását bemutató terv, látványterv, szín-terv, fotómontázs.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 44/2017. (XII.22.) sz. rendelete a településkép védelméről

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről

104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Miskolc Település