ÉRD – BEJELENTKEZÉSI KÖTELEZETTSÉG

 

Az adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózó adóhatósági nyilvántartásba vétele érdekében köteles az állami adó- és vámhatósághoz bejelentkezni, feltéve, hogy a törvény eltérően nem rendelkezik. Bejelentkezési kötelezettségét Iparűzési adóban elektronikus úton, idegenforgalmi adóban elektronikus, vagy postai úton teheti meg.

Kulcsszavak: Bejelentkezési kötelezettség; Iparüzési adó; Idegenforgalmi adó; adóhatósági nyilvántartásba vétele

Az iparűzési adó alanya a vállalkozó, azaz a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon, valamint a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3.§ 17. pontja által taxatíve felsorolt egyéni vállalkozó:

a) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemély, az említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) tekintetében azzal, hogy nem minősül egyéni vállalkozónak az a magánszemély, aki

aa) az ingatlan-bérbeadási,

ab) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshely-szolgáltatási

tevékenységéből származó bevételére az önálló tevékenységből származó jövedelemre, vagy a tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazását választja, kizárólag a választott rendelkezések szerinti adózási mód alapjául szolgáló bevételei tekintetében;

b) a közjegyző a közjegyzőkről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét közjegyzői iroda tagjaként folytatja);

c) az önálló bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtásról szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét végrehajtói iroda tagjaként folytatja);

d) az egyéni szabadalmi ügyvivő a szabadalmi ügyvivőkről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében;

e) az ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként folytatja);

f) a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély e tevékenysége tekintetében;

- a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, akkor tekintendő vállalkozónak – és ezáltal az iparűzési adó alanyának -, ha őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben az éves minimálbér 50 százalékát meghaladja,

jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás, kényszertörlés vagy végelszámolás alatt áll,

- egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás, kényszertörlés vagy végelszámolás alatt állnak.

A Htv. 30.§-a és Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) számú önkormányzati rendelete alapján adókötelezettség terheli azt a személyt, aki nem állandó lakosként Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 

Ügyet indíthat az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Az adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózó adóhatósági nyilvántartásba vétele érdekében köteles az állami adó- és vámhatósághoz bejelentkezni, feltéve, hogy a törvény eltérően nem rendelkezik.

Az állami adó- és vámhatóság naponta, elektronikus úton megküldi az adatszolgáltatást az adózó székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság, valamint azon telephelyei szerinti önkormányzati adóhatóságok részére, amely telephelyeket az adózó az állami adó- és vámhatósághoz bejelentette.

Az állami adó- és vámhatóság adatszolgáltatásban szereplő adózó bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettségét a székhelye szerinti és a telephely szerinti önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni.

Az adózó a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/B. § (9) bekezdése szerinti körülményről, valamint képviselőjéről az önkormányzati adóhatóságnak bejelentést tehet.

Ha a bejelentkezéssel, változásbejelentéssel összefüggésben adóelőleget vagy jogszabály alapján az állami adó- és vámhatóság adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot is be kell jelenteni, akkor e bejelentés megtételére az adózót a székhelye és a telephely szerinti önkormányzati adóhatóság külön felhívja.

Amennyiben Ön Érd területén szálláshelyet létesít, ebből kifolyólag idegenforgalmi adóbeszedésére kötelezetté válik, úgy az adózás rendjéről szóló törvény 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 18. § szerint az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – az erre a célra rendszeresített nyomtatványon - kell bejelentenie az önkormányzati adóhatósághoz.

 

Az adóalanyt azon településeken terheli iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség, ahol székhelye illetőleg telephelye található. A székhely és a telephely megállapítása során a Htv. rendelkezéseiből kell kiindulni. 

Helyi iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén a vállalkozó, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

Ugyan bejelentkezési kötelezettséget nem kell teljesíteniük az önkormányzati adóhatóság felé, de szeretném tájékoztatni a vállalkozási tevékenységet érintő egyéb, olyan helyi iparűzési adó bejelentési-, bevallási kötelezettségekről is, amelyről a cégbíróság, a kincstár, bíróság által nyilvántartandó jogi személy esetében a bíróság, jogszabály alapján az adóhatóságot nem köteles értesíteni, ezért annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül az adózónak kell azt az előírt nyomtatványon közvetlenül az önkormányzati adóhatóságnak bejelentenie.

Külön bejelentést tesz ugyanis szükségessé – többek között – a jogutódlással létrejött új vállalkozások, valamint az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő érdi székhelyet, telephelyet létesítő, valamint korábban már működő más önkormányzat illetékességi területén lévő vállalkozások részéről az iparűzési adóban az adóelőlegnek a „bejelentése”.

A Htv. 41. § (1) bekezdése szerint - a vállalkozó a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a helyi iparűzési adóban az előlegfizetési időszakra – az egyes esedékességi időpontokra eső összeg feltüntetésével önkormányzatonként – adóelőleget köteles a bejelentkezéssel egyidejűleg az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelenteni, illetve minden más esetben a bevallás-benyújtással egyidejűleg bevallani. A benyújtott – adóelőleget tartalmazó – bejelentkezési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.      

Nem kell adóelőleg bejelenteni, bevallani a Htv. 41. § (4) bekezdése alapján:

a) az előtársaságnak,

b) az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az első adóelőleg-fizetési időszakra,

c) az adóalanyként megszűnő vállalkozónak, továbbá

d) arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget.

Bejelentési kötelezettség áll fenn a helyi iparűzési adóban, amennyiben a vállalkozás a NAV-nál a kisadózó vállalkozások tételes adója – Kata hatálya alá tartozik, ami azt jelenti, hogy ha ezt a tételes adóalap-megállapítási módot választja a helyi iparűzési adóban, akkor erről 45 napon belül az önkormányzati adóhatóságnál bejelentkezési nyomtatványon nyilatkozni szükséges.

A Htv. 39/B. paragrafus (9) bekezdése alapján a (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítás választását a vállalkozó – az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített – bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül a tárgyévre vagy február 15-ig a következő adóévre vonatkozóan jelenti be az önkormányzati adóhatóság számára. A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik és az adóév február 15-ig jelentheti be, hogy az adó alapját nem a (3) bekezdésben foglaltak szerint kívánja megállapítani. A bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságánál a bejelentkezés, változás-bejelentés, illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentésére az Önkormányzati Hivatali Portálról (OHP) https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap indított „Bejelentkezés, Változás-Bejelentés nevű „ASP-ADÓ-BEJ” iForm nyomtatvány szolgál.

A bejelentkezés, változás-bejelentés elektronikus úton való benyújtása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény szabályai alapján teljesítendő.

Egyéni vállalkozóknak és vállalkozásoknak, jogi személyeknek kötelező az elektronikus út, papír alapon kizárólag azok az adózók nyújthatják be a nyomtatvány, akik idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettségüket nem vállalkozóként, hanem adószámos magánszemélyként végzik.

A mezőgazdasági őstermelő, mezőgazdasági őstermelők családi gazdaságának tagjai számára amennyiben nem egyéni vállalkozóként végzik tevékenységüket a székhely, telehely szerinti önkormányzathoz bejelentkezési kötelezettségüket papír alapon is teljesíthetik.

Az önkormányzati adóhatóság a bejelentkezési kötelezettség elmaradása, hiányos teljesítése, vagy bejelentési, változásbejelentési kötelezettség valótlan adattartalommal történő teljesítése esetén – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

Az ügyintézési határidő a bejelentkezésnek, változás-bejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Az adót az Art-ban vagy más törvényben meghatározott esedékességekor az köteles megfizetni, akit arra jogszabály kötelez. Az adóhatóság a fizetendő adóról, az adófizetés módjáról és idejéről, továbbá - ha törvény előírja - az adóalapról, az adómentességről vagy adókedvezményről az adatbejelentés adatai alapján határoz.

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (1) és (2) bekezdései alapján a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni.

A bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon a szükséges adatokat és tényeket közli majd elektronikus úton vagy papíralapon beküldi a székhely, telephely szerinti önkormányzathoz.

Az Elektronikus Önkormányzati Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap belépve a „Bejelentkezés, változás-bejelentésről” szóló ASP-ADÓ-BEJ iForm típusú nyomtatványon küldhető be.

A Htv. 41. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján annak a vállalkozónak, aki az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdi, vagy átalakulással jött létre (tehát nem kezdő vállalkozó!), a helyi iparűzési adóban az előlegfizetési időszakra az egyes esedékességi időpontokra eső összeg feltüntetésével önkormányzatonként adóelőleget köteles a bejelentkezéssel egyidejűleg bejelenteni. A benyújtott – adóelőleget tartalmazó – bejelentkezési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.

Nem vonatkozik e bejelentési kötelezettség a Htv. 41. § (4) bekezdése alapján az előtársaságra, az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozóra az adókötelezettség keletkezésének adóévében, továbbá arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott adóelőleget.

Az előzőekben leírtak alapján – a Htv. 41. § (3) bekezdés szerinti esetekben – adóelőleg bejelentésére kötelezett adózónál az előlegfizetési időszak az adókötelezettség, vagy az átalakulás kezdő napjától az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időtartam.

Az Art. 3.sz. mellékletének II. A) 1.a) pontja alapján az adózó az adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg.

A Htv. 39/B. (3) bekezdése alapján a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó a (9) bekezdés szerint bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja - a 39. § (1) bekezdésében, vagy a 39/A. §-ban foglalt előírásoktól eltérően - székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része. 

Ugyanezen paragrafus (4) bekezdése alapján ha a kisadózó vállalkozás a (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást választja és a kisadózó vállalkozás adókötelezettségének időtartama az adóévben 12 hónap, akkor adóját évente két egyenlő részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. és kilencedik hónapjának 15. napjáig, amennyiben 12 hónapnál rövidebb, akkor adóját két egyenlő részletben a kisadózó vállalkozás e minőségében fennálló adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját követő hónap 15. napjáig

Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg.

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (1) és (2) bekezdései alapján a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni.

Érd Megyei Jogú Város illetékességi területén végzett adóköteles vállalkozási tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adót / adóelőleget az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény által meghatározott módon és határidőben Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Helyi iparűzési adó Számlájára (11784009-15731254-03540000) kell teljesíteni.

Az adózó a befizetési kötelezettséget utalással, internetes felületen bankkártyás (VPOS, EFER) vagy AFR fizetéssel is teljesítheti.

Érd Megyei Jogú Város jegyzője (önkormányzati adóhatóság)

A fellebbezésre jogosult az adóhatóság elsőfokú határozata ellen fellebbezhet. A határozat ellen az írásba foglalt döntés közlésétől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1052 Budapest, Városház u. 7.) címzett, de Érd Megyei Jogú Város Jegyzőjénél előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton (ePapír) történő benyújtására is. A fellebbezés illetékköteles. A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri.

Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 500.000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 forint.

Az elsőfokú adóhatóság határozata ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás illetékét Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Illeték Beszedési Számla javára (11784009-15731254-03470000) kell teljesíteni az eljárás megindításakor.

A közigazgatási hatósági eljárási illetéket a pénzforgalmi bankszámlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással kell teljesíteni. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról való lemondást tartalmazó nyilatkozat nem vonható vissza.

Az adóegyszerűsítés jegyében változott az önkormányzati adóhatóság felé történő bejelentkezési kötelezettség teljesítése. Ez azt jelenti, hogy cégalapítással létrejött vállalkozásnak valamint az egyéni vállalkozóknak már nem kell bejelentkezni a székhelye/telephelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz, hiszen ezen adatokat az állami adóhatóság nyilvántartásából kapja meg az önkormányzati adóhatóság.

A Htv. 42/E.§ (1) bekezdése szerint az állami adó- és vámhatóság naponta elektronikus úton megküldi az Art. 1. melléklet 1. pontja szerinti (ide nem értve az adózó képviseletére vonatkozó adatokat), az Art. 1. melléklete 17. pontja, 18. pontja, 20-21. pontjai alapján az állami adó- és vámhatósághoz - az önkormányzati adóhatósághoz teljesített korábbi adatszolgáltatást követően - érkezett adatokat és az Art. 1. melléklet 29. pontja alapján bejelentett adatokat az Art. 1. melléklet 17. pontja szerinti adózó székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság, valamint azon telephelyei szerinti önkormányzati adóhatóságok részére, amely telephelyeket az adózó az állami adó- és vámhatósághoz bejelentette. Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése kimondja, hogy az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban szereplő adózó bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettségét a székhelye szerinti és a telephely szerinti önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni, a 39/B.§ (9) bekezdése szerinti körülményről, valamint képviselőjéről az önkormányzati adóhatóságnak bejelentést tehet.

A bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon a szükséges adatokat és tényeket közli majd elektronikus úton vagy papíralapon beküldi a székhely, telephely szerinti önkormányzathoz.

Érd Település