Sopron - Birtokvédelmi eljárás

A birtokos egy éven belül a jegyzőtől is kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. A jegyző elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja; kivéve, ha nyilvánvaló, hogy az, aki birtokvédelmet kért, nem jogosult a birtoklásra vagy birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles. A jegyző - kérelemre - jogosult a hasznok, a károk és a költségek kérdésében is határozni.

Kulcsszavak: birtok, birtokvédelem, polgári jog, szomszédjog

A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják

A birtokvédelmi eljárás kérelemre indul. A kérelem benyújtható személyesen, postai úton, vagy elektronikus úton is. A gazdálkodó szervezetek (pl. ügyvédi irodák, egyéni vállalkozók, cégek) elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, kérelmüket az alábbi linken tudják benyújtani:

epapir.gov.hu
cegkapu.gov.hu

Magányszemélyek esetében nem kötelező az elektronikus kapcsolattartás, de az elektronikus ügyintézés az epapir.gov.hu használatával számukra is lehetséges.

Birtokvédelmi ügyben az eljárási határidő tizenöt nap, melybe nem számít bele a kérelem és a csatolt bizonyítékok egy példányának a jegyző által az ellenérdekű fél részére történő postára adásától annak kézbesítéséig (a kézbesítés elmaradása esetén a levélnek a jegyzőhöz történő visszaérkezéséig) terjedő időtartam, valamint a kézbesítés megtörténte esetén az ellenérdekű fél nyilatkozatának szóban történő megtételéig vagy írásban tett nyilatkozatának a jegyzőhöz történő megérkezéséig terjedő legfeljebb nyolc napos időtartam sem.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

1.) A birtokvédelmet kérő nevét, lakcímét vagy székhelyét, továbbá aláírását vagy elektronikus formában benyújtott kérelem esetén annak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti hitelesítését – A kérelmet a birtoklásban megzavart, vagy birtokától megfosztott személy nyújthatja be, aki nem minden esetben az ingó vagy ingatlan tulajdonosa.

2.) Annak a félnek a nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik (a továbbiakban: ellenérdekű fél) – Az ellenérdekű fél a birtoksértést elkövető személy, aki nem minden esetben az ingó vagy ingatlan dolog tulajdonosa, hanem például a bérlő. Ismeretlen személy ellen birtokvédelmi eljárás lefolytatása nem lehetséges. A jegyző egyéb adatok alapján (pl. gépjármű rendszáma) a panaszolt fél nevét és lakcímét nem állapíthatja meg.

3.) A birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, – ideértve a cselekmény leírását –, a birtokvitával érintett dolog megjelölését

4.) A jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást – Mely ingó vagy ingatlan dologról van szó, pontosan hol helyezkedik el, stb.

5.) A birtoksértés időpontjára történő utalást – Pontosan mióta tart a panaszolt állapot, miben merül ki a birtoksértő magatartás, és miben változtatta meg az eredeti állapotot, próbálta-e a kérelmező felszólítani a birtoksértőt magatartása abbahagyására, tett-e kísérletet birtoka visszaszerzésére.

6.) A jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet. – Azaz a kérelmező milyen módon kívánja megszüntettetni a panaszolt állapotot. Például a birtoksértő biztosítson kulcsot a bejutáshoz, biztosítsa a hozzáférést az ingatlanhoz. Ha megalapozott a birtoksértés megismétlésétől való félelem, a jövőbeni eltiltást is kérni kell. A jegyző az eljárás során kötve van a kérelemhez!

Ha a kérelmező meghatalmazott képviselő útján jár el, a meghatalmazását igazoló magánokiratot vagy közokiratot is csatolni kell a kérelemhez.

FONTOS: A jegyző a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha a birtokvédelmet kérő a kérelem valamely tartalmi eleméről nem nyilatkozott

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység:

Neve: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály

Címe: 9400 Sopron, Új u. 12.

Elektronikus kapcsolattartás: (KRID azonosító) 106003110 (rövid név) SMJVPH (témacsoport) Egyéb (ügytípus) Egyéb  

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását. A perre a birtokvédelmi határozatot hozó jegyző székhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

– Az eljárási határidő az illeték lerovásával együtt benyújtott kérelemnek, a jegyzőhöz történő megérkezését követő napon kezdődik. Amennyiben a birtokvédelmet kérő illetékfizetési kötelezettségének felhívás ellenére nem tesz eleget, a jegyző a birtokvédelmi kérelmet elutasítja!

– A kérelem előterjesztésével egyidejűleg a birtokvédelmet kérő benyújtja a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat is. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el. A jegyző a bizonyítékok beszerzése iránt nem intézkedhet.

– A jegyző a kérelmet és a csatolt bizonyítékokat az eljárás megindulását követő három napon belül megküldi az ellenérdekű félnek, aki a kérelemben foglaltakra vonatkozóan írásban vagy szóban nyilatkozatot tehet. A szóban tett nyilatkozatot jegyzőkönyvbe kell foglalni.

– A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be, ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozza a határozatát. A jegyző határozattal elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja, ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találta. Amennyiben a kérelmet a megismert bizonyítékok alapján nem találta megalapozottnak, határozattal elutasítja azt.

– Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását. A keresetindításnak a jegyző által hozott határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a jegyző határozatát 3 napon belül végre kell hajtani!

Sopron Település