VESZPRÉM - TERMŐFÖLD BÉRBEADÁS

A magánszemély termőföld-bérbeadásból (ideértve a földjáradékot is) származó bevétele jövedelem, amelyet adókötelezettség terhel.

Kulcsszavak: Termőföld bérbeadás

Az az adózó, aki Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén fekvő termőföld bérbeadásából bérbeadó magánszemélyként jövedelmet szerez, vagy kifizetőként bérbeadónak adóköteles bérleti díjat fizet ki.

Magánszemély bevallását a jövedelem megszerzését követő év március 20.-ig nyújtja be a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz. Ez egyben az adó megfizetésének a határideje is.

Kifizető adóbevallását a föld bérbeadásából származó jövedelemből levont adóról a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz az adóévet követő év február 25. napjáig nyújtja be. Kifizetők számára ez az adó megfizetésének a határideje is.

A gazdálkodó szervezetek, az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek, valamint  az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek. A benyújtandó nyomtatványok az E-ÖNKORMÁNYZAT portálon, az Jövedelemadó (termőföld bérbeadás) ügytípusnál kiválaszthatóak.

Azon ügyfelek – akik elektronikus ügyintézésre, illetve elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek – szabadon határozhatják meg (rendelkezhetnek arról), hogy az adóhatóság számukra elektronikus úton a KÜNY tárhelyükre dokumentumot küldjön. A Rendelkezési Nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/.

Amennyiben nem egyéni vállalkozó magánszemély (elektronikus eljárásra nem kötelezett) és papír alapon kívánja benyújtani a nyomtatványt, az megtalálható a lap alján a "Kapcsolódó dokumentumok" címszó alatt.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220. § értelmében

(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

(2) A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Magánszemély bevallása: a jövedelem megszerzését követő év március 20. napjáig

Kifizető bevallása: az adóévet követő év február 25. napjáig

Az adót:

magánszemélynek: a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12. napjáig, a

kifizetőnek: a kifizetést követő hó 12. napjáig kell megfizetni

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 11748007-15430001-08660000 számú földbérbeadásból származó jövedelem adószámlájára

 

Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője

A fellebbezésre jogosult az adóhatóság elsőfokú határozata ellen fellebbezhet. A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül  Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adóirodájához benyújtandó, illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft, amelyet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 11748007-15430001-03470000 számú Államigazgatási eljárási illeték számla javára kell megfizetni. Elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók esetén a fellebbezést elektronikus úton  kell előterjeszteni.

Alapja:

A termőföld bérbeadásából származó bevétel.

Mértéke: A termőföld bérbeadásból származó bevétel egésze külön adózó jövedelemnek minősül, melynek mértékét az Szja. határozza meg.

Mentes a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri.

A magánszemély köteles a mentesség alapján korábban meg nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelt összegben a szerződés megszűnése éve kötelezettségeként megállapítani, bevallani és megfizetni, ha a mentesség alapjául szolgáló szerződés az adómentesség feltételéül szabott időtartamon belül bármely okból (ide nem értve a szerződő feleken kívül álló okot, valamint a haszonbérleti szerződés azonnali hatályú felmondását) megszűnik.

Veszprém Település